"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
วันฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา
บทอ่าน พซม 3:1-4 หรือ 2คร 5:14-17 / ยน 20:1-2,11-18
         บทอ่านที่ 1 จากหนังสือบทเพลงซาโลมอน กล่าวถึงบุคคลหนึ่ง ซึ่งกำลังแสวงหาบุคคลที่ทุกคนรักและเราสามารถที่จะเห็นสิ่งนี้ได้ จากตัวอย่างของมารีย์ ชาวมักดาลา ซึ่งแสวงหาพระเยซูเจ้า หลังจากที่เธอได้ค้นพบว่าคูหาที่ฝังพระศพนั้นว่างเปล่า และภายหลังจากที่เธอได้พบกับคนเฝ้าสวน ซึ่งเป็นเทวดา มารีย์ก็ได้พบกับพระเยซูเจ้าเอง

ในบทอ่านที่ 2 ถึงชาวโครินธ์ฉบับที่ 2 นักบุญเปาโลได้กล่าวถึงสิ่งที่สำคัญ ที่เราจะไม่ตัดสินคนอื่นที่เชื่ออย่างจริงใจในพระเยซูเจ้า มารีย์ ชาวมักดาลามักจะถูกกล่าวหาบ่อยๆว่าเป็นคนบาปมาก่อน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง ที่มีพระคัมภีร์สนับสนุน แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ เธอคือบุคคลแรกที่พบพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพ เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะบอกกับเราว่า พระเป็นเจ้านั้นจะตัดสินด้วยมาตรฐานที่แตกต่างจากมาตรฐานของมนุษย์ นอกจากนั้นยังบอกเราว่า เราทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนและกลายเป็นคนใหม่ในพระคริสต์เจ้าได้เสมอ

        ในพระวรสารโดยนักบุญยอห์น เราจะเห็นมารีย์ชาวมักดาลา ยืนอยู่ที่ประตูพระคูหาที่ฝังพระศพพระเยซูเจ้า ซึ่งกำลังทักทายอยู่กับเธอ หลังจากที่พระองค์กลับเป็นขึ้นมา จากความตายแล้ว แม้พระองค์ได้ปรากฏองค์แก่บุคคลมากมาย หลังจากกลับคืนชีพแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำพระองค์ได้ แต่พวกเขาจะสามารถที่จะจำพระองค์ได้ เมื่อพระองค์ได้ทักทายพวกเขา อย่างที่ได้ทักทายเธอ ที่มีความคุ้นเคยและได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ มารีย์ ชาวมักดาลาได้เคยมีความทุกข์โศก แต่บัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นความยินดี  ด้วยความซื่อสัตย์ของเธอที่มีต่อพระองค์ เธอจึงได้รับบำเหน็จรางวัล ด้วยการเป็นบุคคลแรกที่จำพระองค์ได้ หลังจากพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้ว และเธอยังเป็นคนที่ได้นำข่าวดีนี้ ไปแจ้งแก่บรรดาอัครสาวกของพระองค์...“ดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” ( ยน 20:17-18)

        แม้นักบุญมารีย์ชาวมักดาลา จะถูกเข้าใจผิดตลอด 20 ศตวรรษที่ผ่านมาว่าเธอเป็นคนบาป แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ เธอเป็นแบบอย่างให้เราในเรื่องการเป็นประจักษ์พยานด้วยความเชื่อ ในการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก