"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2017
ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก
บทอ่าน 2คร 4:7-5 / มธ 20:20-28
       คำขอร้องของมารดาของบุตรของเศเบดี ซึ่งได้ขอร้องพระเยซูเจ้าให้ ทั้งยากอบและยอห์น ให้ได้รับตำแน่งที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจน สำหรับประชาชนและสานุศิษย์อีก 12 คน ทุกคนเข้าใจพระเยซูเจ้า ทั้งบุคลิกภาพและพระวาจาของพระองค์ ที่ทำให้พวกเขาติดตามพระองค์ พวกเขากำลังเรียกร้องให้ได้รับตำแหน่งที่มีอิทธิพลในเรื่องการเมือง ในเรื่องของอำนาจในโลกนี้

          คําตอบของพระเยซูเจ้าได้ทำให้พวกเขาเปลี่ยนมุมมอง ในความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างสิ้นเชิง พวกเขาได้ประกาศว่ายินดี ที่จะดื่มกาลิกษ์เหมือนพระองค์ แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้าพระราชัยสวรรค์นั้น ตามที่พระเยซูเจ้าได้เคยประกาศนั้น อยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าทั้งสิ้น ถ้าพวกเขาต้องการจะดื่มกาลิกษ์ จะต้องเดินบนเส้นทาง ของความทุกข์โศกและการทรมาน เหมือนพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ ในขณะที่สานุศิษย์อื่นอีกสิบคนคนไม่มีความคิดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ที่แตกต่างไปจากมารดาของบุตรทั้งสองของเศเบดี พวกเขามีปฏิปฏิกิริยาด้วยความไม่พอใจและความอิจฉา ทุกคนยังหวังจะได้รับตำแหน่งที่ 1 เคียงข้างพระองค์ ซึ่งพวกเขาชื่อว่า พระองค์จะเป็นกษัตริย์ ในอนาคตของอิสราเอล

            พวกเขาได้บทเรียนจากพระเยซูเจ้า ทำให้ความคิดของพวกเขานั้นลึกซึ้งขึ้น เกี่ยวกับการไถ่กู้ของพระองค์ ที่มนุษย์ทั่วไปเข้าใจไม่ถึง และมองไม่เห็นความรักของพระเป็นเจ้า ที่”บุตรแห่งมนุษย์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อเป็นผู้ถูกรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของพระองค์ เพื่อทุกคน” พวกสานุศิษย์ของพระองค์จะต้องเลียนแบบ ด้วยการมอบชีวิตเพื่อพระอาจารย์ และเพื่อพี่น้องของพวกเขา และยากอบก็เป็นบุคคลแรก ที่มีโอกาสได้ดื่มกาลิกษ์ของพระองค์ ด้วยถูกฆ่าตายเป็นมรสักขี ตามความเชื่อของพระศาสนจักรที่เมืองคอมโพสสเตลลา และสังฆมณทลอีกหลายแห่ง ในประเทศสเปน ท่านคือ ผู้ประกาศข่าวดีองค์แรกของพวกเขา...ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอพระองค์โปรดให้แผ่นดินนี้ เป็นบ้านแห่งความเป็นพี่น้องกัน เพื่อช่วยมนุษย์ให้มีชีวิตเหมือนพี่น้อง ให้ทุกคนเคารพความเท่าเทียมกัน มีความสุภาพถ่อมตนในการใช้อำนาจ.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก