"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญยออากิมและอันนา
บทอ่าน อพย16:1-5,9315 / มธ13:1-9 
          สำหรับทุกๆคนที่ได้รับการเรียก เพื่อให้มาติดตามพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นผู้ประทานชีวิตที่แท้  พวกเขาเป็นเนื้อดินดี ที่พระองค์ได้หว่านเมล็ดพันธ์ลงไป และให้ผลผลิตที่ดี ร้อยเท่า เจ็ดสิบเท่า หรือสามสิบเท่า เป็นผลผลิตแห่งความจริง แห่งความยุติธรรม แห่งความรัก แห่งความเมตตากรุณา แห่งความรัก แห่งความศรัทธาภักดี และแห่งความศักดิ์สิทธิ์

             กิจกรรมขั้นวีรกรรมและความศักดิ์สิทธิ์ ของนักบุญยออากิมและอันนา ได้หว่านเมล็ดพันธ์ที่ดี ในชีวิตของพระแม่มารีอา ภายใต้บรรยากาศของครอบครัว ที่มีความศรัทธาในพระเป็นเจ้า ไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องราวในวัยเด็กของพระแม่มารีอา ตามเรื่องราวที่เป็นเหมือนนิยาย หรือเราจะเชื่อข้อความจากพระคัมภีร์ บุคลิกภาพที่เข้มแข็งของพระนาง ในการตัดสินใจ การสวดภาวนาเป็นประจำ ความศรัทธา ต่อกฎของความเชื่อ ความมั่นคง ขณะมีวิกฤตการณ์ของชีวิต และการที่พระนางยอมอุทิศตน เพื่อรับใช้ญาติพี่น้อง   เหตุการณ์ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวที่มีบรรยากาศของความรักและความศรัทธานั่นเอง ที่ได้หล่อหลอมให้พระนาง ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคต ไม่ว่านักบุญยออากิม และอันนา จะเป็นใครก็ตาม แต่ท่านทั้งสองก็ได้แสดงให้เห็นถึง การทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ ปฏิบัติความเชื่ออย่างน่าเลื่อมใส และได้สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม สำหรับการต้อนรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ แม้ว่าเรื่องราวของท่านทั้งสอง จะเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนก็ตาม

            วันนี้จึงเป็นวันฉลอง”ของปู่ย่าตายาย” ที่เตือนให้เราระลึกถึงความรับผิดชอบ ที่จะเสริมสร้างคนยุคต่างๆที่จะตามมา พวกท่านเป็นคนที่ทำให้ธรรมประเพณี ยังมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ และเสนอคำสัญญาสำหรับผู้น้อย วันฉลองวันนี้ ยังมีความหมาย สำหรับเยาวชนเช่นเดียวกัน เพราะเป็นการเตือนเยาวชนว่า

             มุมมองที่กว้างไกลของผู้อาวุโส ประสบการณ์ของชีวิตที่ลึกซึ้ง และแม้แต่การให้คุณค่าของชีวิตที่มั่นคง ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปรีชาญาณที่จะถูกละเลยไม่ได้.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก