"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017
สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญกลารา พรหมจารี
บทอ่าน ฉธบ 4:32-40 / มธ 16:24 28
“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็จงสละตนเอง แบกไม่ได้เป็นของตน และตามเรามา ผู้ที่อยากจะรักชีวิตให้รอด จะทำให้ชีวิตนั้นเสียไป และผู้ที่เสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา จะพบชีวิตนั้นอีก” ด้วยพระวาจาดังกล่าว ทำให้นักบุญกลารายินดีสละชีวิตฝ่ายโลกนี้ เพื่อติดตามพระเยซูเจ้า


ครอบครัวของท่านได้พยายามหาคู่ครองให้ตั้งแต่ท่านอายุได้ 12 ปี แต่ท่านขอผัดผ่อนไป กลาราได้ฟังเทศน์ของภราดาฟรังซิสโกแล้วเกิดประทับใจอยากเป็นนักบวชตาม ในปี ค.ศ. 1212 ท่านจึงหนีออกจากคฤหาสน์ แล้วไปที่โบสถ์แม่พระแห่งปวงทูตสวรรค์ (Church of Our Lady of Angels) ภราดาฟรังซิสโก และภราดาอื่น ๆ ในคณะภราดาน้อย ได้รออยู่ที่นั้นแล้ว ท่านได้ปฏิญาณตน เป็นนักพรตหญิงเปลี่ยนมาสวมผ้าเนื้อหยาบ โกนผมทั้งหมดแล้วคลุมด้วยผ้าสีดำ ใช้เชือกคาดเอวแทนเข็มขัด หลังจากนั้น 15 วัน อักแนสน้องสาวของเธอก็ตามมาบวชด้วย ทั้งสองย้ายมาอยู่ที่โบสถ์นักบุญดาเมียน (Church of San Damiano) สตรีชาวเมืองอัสซีซีได้มาตามบวชด้วยอีกหลายคน จึงเกิดคณะนักบวชหญิงซึ่งได้ชื่อว่าคณะสตรียากจน (Order of Poor Ladies) ถือเป็นคณะชั้นสอง ของนักบุญฟรังซิส (Second Order of St. Francis) โดยมีคณะภราดาน้อย เป็นคณะชั้นหนึ่ง(First order)

ภคินีกลาราป่วยมาหลายปี แต่ยังคงใส่ใจทำวัตรร่วมกับภคินีท่านอื่น ๆ ในอาราม จนกระทั่งท่านถึงแก่กรรมในวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ.1253 ภคินีกลาราได้รับการประกาศเป็นนักบุญ เมื่อวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1255 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 4 ที่มหาวิหารนักบุญกลารา ซึ่งเป็นสักการสถานประจำตัวท่าน ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1260 ศพท่านจึงถูกย้ายจากอารามนักบุญดามีอาโนมาฝัง ณ มหาวิหารแห่งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1872 จวบจนปัจจุบัน…”จะเป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์ที่ได้ทั้งโลกมาเป็นกรรมสิทธิ์ ถ้าเขามาเสียชีวิตเล่า? หรือมนุษย์จะเอาอะไรมาแลกกับชีวิตของตนได้” นักบุญกลารา คือ คำตอบพระวาจาของพระเยซูเจ้าดังกล่าว ที่เป็นรูปธรรมที่สุด.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก