"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017
สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญ แม็กซีมีเลี่ยน มารีอา กอลเบ
บทอ่าน ฉธบ10:12-22 / มธ 17:22-27
          ในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ โมเสสได้บอกประชากรอิสราเอล ให้มีความเคารพและรักเราเป็นเจ้า คำทั้งสองนี้มีความหมายเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และไม่ขัดแย้งกัน คนที่เคารพพระเป็นเจ้า และหรือตามพระบัญญัติของพระองค์นั้น คือ คนที่เป็นมิตรกับพระเป็นเจ้า ถ้าเรากำลังสิ่งอะไรดีอะไรพิเศษ เพราะเราทำด้วยความเคารพและด้วยความรัก ต่อพระเป็นเจ้า ทั้งสองสิ่งเป็นสิ่งเดียวกัน

           นักบุญแม็กซีมีเลี่ยน มารีอา กอลเบ ที่เจริญชีวิตด้วยความเคารพ และความรักต่อพระเป็นเจ้า ท่านเป็นหนึ่งในรายชื่อของนักบุญของพระศาสนจักร ที่เป็นพระสงฆ์และมรณสักขี ท่านได้เจริญชีวิตเป็นประจักษ์ ต่อแสงสว่างแห่งวันปัสกา ในโลกที่กำลังมีความน่ากลัว ท่านเกิดที่โปแลนด์ในปี 1894 และได้ถวายตัวแก่พระเป็นเจ้า ในคณะฟรังซิสกัน ในฐานะเป็นพยานเป็นภราดาน้อย ด้วยความรักต่อพระแม่มารีอาท่านได้ก่อตั้ง “เมืองแห่งพระนางมารีอา” ท่านยังได้ใช้พระวาจา และสิ่งตีพิมพ์ สำหรับงานประกาศข่าวดีที่สำคัญ ในทวีปยุโรปและเอเชีย ท่านได้ถูกนำไปอย่างที่ค่ายคุมขังเอาส์วิตซ์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แสดงความรักต่อพี่น้อง ด้วยการยินดีเสียสละชีวิตของตัวเองในฐานะเป็นพระสงฆ์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหัวหน้าครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเป็นนักโทษเช่นเดียวกัน ท่านเสียชีวิตด้วยความหิวในวันที่ 14 สิงหาคม 1941 พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้เรียกท่านว่า “เป็นองค์อุปถัมภ์ของศตวรรษที่ยากลำบาก” ชีวิตของท่านนั้น ได้สะท้อนให้เห็นของปัญหาในสมัยเรา ความอดอยาก สันติภาพระหว่างประชาชน การสร้างความประนีประนอม ความต้องการที่จะให้ความหมาย แก่ชีวิตและความตาย

           ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่มีที่สิ้นสุด และความรักต่อพระแม่มารีอา ผู้ปฏิสนธินิรมล คือแรงบันดาลใจ หลังจากได้รับการทรมาณจากการเข้าตรีทูตอย่างยาวนาน ท่านอดทนด้วยความสงบ บรรเทาใจผู้ที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันกับท่าน ชีวิตของผู้ที่รักพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลก็จบลงด้วยการเป็นมรณสักขีแห่งความรัก ท่ามกลางความทุกข์ทรมานในค่ายกักกันนาซี ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ติดยาเสพติด

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก