"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017
สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยชว 24:1-13 / มธ 19:3-12
        โยชัววาได้รวบรวมชนเผ่าอิสราเอล มาที่เชเคม แล้วเรียกพวกผู้ใหญ่ หัวหน้า ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ของอิสราเอล มาประชุมกัน เป็นการพบปะที่สำคัญ เพื่อพิจารณากิจการอันยิ่งใหญ่ที่พระเป็นเจ้า ได้ทรงกระทำเพื่อประชากรของพระองค์ ตั้งแต่สมัยอาบราฮัม จนกระทั่งถึงการเข้าครอบครองดินแดนพระสัญญา ได้แสดงถึงกิจการแห่งความซื่อสัตย์ และแห่งความรักของพระองค์ “พระองค์มิได้ประทานดาบหรือธนูให้พวกท่าน แต่พระองค์ได้ประทานดินแดนที่พวกท่านไม่เคยทำงาน และเมืองที่พวกท่านอาศัยอยู่ ก็มิได้สร้างเอง ท่านรับประทานผลองุ่น และมะกอกที่ท่านไม่ได้ปลูก”         เมื่อเราฉลองนักบุญ เราฉลองสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเป็นเจ้า ได้ทรงกระทำในพวกท่าน คำตอบของโยชัวอาและของประชาชน เป็นการประกาศถึงความกตัญญู ของความไว้วางใจ และของความซื่อสัตย์ เช่นเดียวกับคำตอบของบรรดานักบุญ ของบรรดาชายและหญิง เช่นเดียวกับของพวกเรา ซึ่งได้ตอบสนองความรักเมตตาของพระเป็นเจ้า ดังนั้นคำตอบของพระแม่เจ้า ในสวรรค์ ที่พระแม่ได้ย้ำความกตัญญูของพระแม่ พร้อมกับบรรดานักบุญว่า “วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเป็นเจ้า” เราวอนขอพวกท่านให้รับความกตัญญูอันยิ่งใหญ่ ความจงรักภักดี และความไว้วางใจ ที่เปรียบเหมือนพระพรพิเศษ ที่เป็นผลของความซื่อสัตย์

       จงเดินเหมือนกับว่า ท่านใช้เท้าทั้งสองข้างจูบผืนดิน... อย่าทำลายสิ่งที่ครั้งหนึ่งท่านปรารถนาจะมี แต่มีไม่ได้ จงจำไว้ว่าสิ่งที่ท่านมีในปัจจุบันนี้ ครั้งหนึ่งก็คือสิ่งที่ท่านหวังจะมี...เราไม่สามารถจะบ่น เพราะว่ากุหลาบมีหนาม และอย่าดีใจที่หนามมีดอกกุหลาบ..จงสำนึกบุญคุณ คนที่ทำให้ท่านมีความสุข พวกเขาเปรียบเสมือนชาวสวนที่มีเสน่ห์ ที่สามารถทำให้วิญญาณของท่านเบ่งบาน...บางครั้งชีวิตทำให้ท่านต้องล้มลงกับพื้น จงรีบลุกขึ้น จงรีบลุกขึ้น จงรีบลุกขึ้น เพราะความสุขไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหา แต่มันอยู่ที่ท่านสามารถเข้าใจและแก้ปัญหาต่างหาก.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก