"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2017
วันฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว
บทอ่าน วว 21:9ข-14 / ยน 1:45-51
         ในหนังสือพระธรรมใหม่ บาร์โธโลมิวได้ถูกกำหนดให้ เป็นหนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูเจ้า นักพระคัมภีร์บางท่าน ถือว่าท่านเป็นคน เดียวกับนาธานาเอล จากแคว้นกาลิลี ซึ่งฟิลิปได้พามาพบพระเยซูเจ้า พระองค์ได้ทรงชมเชยท่านว่า “นี่ไง ชาวอิสราเอลแท้สมชื่อ เป็นคนไม่มีมารยา” เมื่อนาธานาเอลได้ถามพระเยซูเจ้าว่า พระองค์ทรงรู้จักเขาได้อย่างไร? พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเห็นท่าน เราได้เห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ” (ยน 1:48)

การเผยแสดง ที่สร้างความประหลาดใจนี้เอง ที่ได้นำให้นาธานาเอลได้ประกาศว่า”พระอาจารย์ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล”(ยน 1:49ข) แต่พระเยซูเจ้าได้ทรงตรัสตอบว่า “ที่ท่านเชื่อ ก็เพราะเราบอกท่านว่า เราได้เห็นท่านใต้ต้นมะเดื่อ และท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก” (ยน 1:50ข)

         ไม่ว่าท่านจะชื่อบาร์โธโลมิวหรือนาธานาเอล เราก็ต้องยอมรับความจริงว่า เราไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับอัครสาวกทั้ง 12 องค์ของพระเยซูเจ้า อย่างไรก็ตามทั้ง 12 ท่านนี้ล้วนแต่เป็น เสาหลัก 12 ต้นของอิสราเอล 12 ตระกูลที่อยู่ทั่วโลก บุคลิกภาพของท่านล้วนแต่เป็นอันดับรอง โดยที่ไม่ได้ทำให้ภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของท่าน ลดน้อยลงไปแต่อย่างใด ในการที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัว ที่มีโอกาสได้พูดคุยกับพระเยซูเจ้า เพื่อที่จะได้ทำให้พระวจนาตถ์ ทรงรับเอากาย และประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์ ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจ ที่ท่านได้วางตัวต่อหน้าพระเป็นเจ้า มันเป็นพระพรพิเศษ ที่พวกท่านต้องนำไปแบ่งปันกับคนอื่น ข่าวดี ก็คือข่าวที่ทุกคนถูกเลือก เพื่อให้มาสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสมาชิกที่ติดตามพระเยซูเจ้า ชีวิตของมนุษย์จ ะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้น ถ้าเขาไม่มาเข้าร่วมกับพระเป็นเจ้า มนุษยชาติที่ถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ได้กลายเป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐของพระเป็นเจ้า

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก