"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม  2017
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อยส 22:19-23 / รม 11:33-36 / มธ 16:13-20
          คำถามของพระเยซูเจ้า ที่ทรงถามบรรดาอัครสาวกของพระองค์ว่า “พวกเขาว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร?” จากคำถามดังกล่าว ทำให้เรารู้ว่า พระเยซูเจ้าทรงต้องการ จุดประกายความคิดของเรา ให้พิจารณาถึงความรู้ของประชาชน ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ การรับฟัง การเสวนา และความสนใจ เมื่อเราได้อ่านพระวรสารในวันนี้

สิ่งที่ทำให้เราสะดุดใจที่สุด ก็คือ คำตอบ 2 ประการของเปโตร ที่มีเหตุผลสองประการดังนี้ ประการที่1เปโตรได้อยู่กับพระเยซูเจ้า เป็นเวลาช้านาน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับกระแสเรียก ที่ชายฝั่งทะเลสาบ เพราะฉะนั้นท่านจึงรู้จัก และรักพระองค์อย่างดี ประการที่ 2 สิ่งที่เราเห็นและได้ยินวันนี้ ก็คือพระเยซูเจ้าได้ทรงถามเปโตร จากส่วนลึกของหัวใจของท่าน ตัวอย่างของเปโตรได้สอนเราว่า ความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า แตกต่างจากเยเรมีย์ เอลียาห์ หรือ ยอห์น บัปติสต์ ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคล ที่ชาวยิวให้ความสำคัญ ที่เคยเจริญชีวิตในอดีต สิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะทำในขณะนี้ คือ ทรงชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เรามีนั้น ล้วนมาจากพระเป็นเจ้า

พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเปโตรว่า “เราขอประกาศว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา”เมื่อพระบิดาเจ้าได้ทรงทำให้เปโตรประกาศยอมรับว่า พระเยซูเจ้า คือ พระบุตรของพระเป็นเจ้า พระบิดาเจ้าจึงทรงพอพระทัย ให้ท่านเป็นผู้นำพระศาสนจักร มีจุดที่น่าสนใจตรงนี้ คือ อำนาจและความมั่นใจที่พระบิดามอบให้นั้น ไม่ใช่เพื่อความดีของท่านเอง แต่เพื่อความดีของพระศาสนาจักร และผู้สืบตำแหน่งต่อจากท่านทุกองค์ ซึ่งจะได้รับอำนาจและความมั่นใจเช่นเดียวกัน…คณะเยซูอิตมีคำปฏิญาณ ที่จะนบนอบพระสันตะปาปา แต่ถ้าพระสันตะปาปา เป็นเยซูอิต ซึ่งมีคำปฏิญาณที่จะต้องนบนอบต่อเจ้าคณะใหญ่ ภายในใจ ข้าพเจ้ารู้ว่าตัวเอง เป็นสมาชิกคณะเยซูอิต... แม้ชีวิตของมนุษย์จะเต็มไปด้วยหนามและวัชพืช แต่ก็ยังมีที่ว่างเปล่า สำหรับเมล็ดพันธ์พืชที่ดี ที่จะเจริญเติบโตได้ ท่านจงใจในพระเป็นเจ้า (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก