"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 6 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน คส 1:1-8 / ลก 4:38-44
     เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดาของสัปดาห์นี้ เราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้า แห่งนาซาเร็ธได้ต่อต้านความคิดของชาวยิว โดยบอกให้พวกเขาทราบว่า พวกเขาไม่ได้มีเอกสิทธิ์ใดๆ ที่จะผูกขาดว่า พระองค์จะต้องทำพันธกิจและอัศจรรย์ ให้พวกเขาแต่เพียงพวกเดียว เพราะคนที่ต้องการได้รับเอกสิทธิ์พิเศษนั้น เป็นการเห็นแก่ตัว และพวกเขาจะไม่ได้รับอย่างแน่นอน

เพราะการที่ใครจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นั้น จะต้องมีความรักที่บริสุทธิ์ และเปิดหัวใจของตนเองเท่านั้น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ที่เมืองคาร์เปอร์นาอุม แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อพระองค์ได้เสด็จไปที่เมืองนี้ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมเมืองนาซาเร็ธ หลังจากพระองค์ได้เทศนาในศาลาธรรมแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปที่บ้านของซีโมนเปโตร ขณะที่ “แม่ยายของซีโมนเปโตรป่วยเป็นไข้หนัก เขาจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงช่วยนาง พระเยซูเจ้าทรงก้มลงเหนือผู้ป่วย ทรงสำทับไข้ ไข้ก็หาย นางจึงลุกขึ้นทันที มารับใช้ทุกคน” พอตะวันตกดิน ทุกคนที่มีคนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ก็นำบรรดาคนเจ็บป่วยมาหาพระองค์ และพระองค์ทรงปกพระหัตถ์บนคนป่วยแต่ละคน และทรงรักษาพวกเขาให้หายโรค”

       พวกเราจะเห็น การดูแลเอาใจใส่ของพระเยซูเจ้าเหนือทุกคน เหมือนอย่างที่พระองค์จะตรัสในเวลาต่อมาว่า “พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดี พระองค์ทรงรู้จักแกะของพระองค์ และแกะทุกตัวก็รู้จักพระองค์” การรู้จักแกะแต่ละตัวนั้น เป็นการแสดงว่า พระองค์ทรงพยายามดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัว เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่เราแต่ละคน เราจึงไม่ต้องแปลกใจว่า ในวันต่อมา พวกเขาพยายามในการที่จะแสวงหาพระองค์ พวกเขาต้องการที่จะหน่วงเหนี่ยวไว้ ไม่ยอมให้พระองค์จากพวกเขาไป แต่พระองค์ต้องไปประกาศข่าวดี เรื่องพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ให้แก่เมืองอื่นๆ เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อไถ่กู้มนุษยชาติทุกคน ไม่ใช่เฉพาะชาวยิวเท่านั้น....

       เมื่อใดที่ท่านลืมไปว่า ท่านเป็นชาวยิว การมองดูคนต่างชาติ จะช่วยเตือนความจำของท่านได้เป็นอย่างดี.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก