"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017
สัปดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อสค 33:7-9 / รม 13:8-10 / มธ 18:15-20
     ในพระวรสารโดยนักบุญมัทธิวในวันนี้ เราจะเห็นคำพูดบางคำ เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสิน ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงประกาศอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการแนะนำประชาชน ให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องขณะที่อยู่ในหมู่คณะ เพื่อจะเข้าใจให้แจ่มแจ้งขึ้น เราจำเป็นจะต้องเชื่อมโยง กับพระวาจาของพระองค์ ที่บอกว่า “พระเป็นเจ้าไม่ทรงประสงค์ ที่จะให้คนที่เล็กน้อยที่สุดต้องสูญเสียไป”

     ทรงตักเตือนผู้ที่มีอำนาจ โดยไม่ได้ยกเว้นใครเลย ที่จะแก้ไขพวกสมาชิกจากความผิดหรือบาป กฎระเบียบที่พระองค์ทรงมอบให้นั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต และความประพฤติในหมู่คณะ ที่จะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ทุกคนจะต้องได้รับการชี้นำ เกี่ยวกับการเฝ้าดูแล ด้วยความเอาใจใส่ ต่อศักดิ์ศรีของเพื่อนพี่น้อง เรื่องแรกที่พระองค์ทรงมอบให้คือ เรื่องเกี่ยวกับการสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ที่จะต้องพยายามรักษาไว้ เป็นต้น เมื่อมีความจำเป็นจะต้องแก้ไข ความผิดของพี่น้อง ที่ทำบาป เมื่อพี่น้องคนหนึ่งคนใดหลงผิดสมาชิกในกลุ่ม และอาจจะต้องถูกขับออกจากกลุ่ม ของผู้มีความเชื่อ ทุกคนจะต้องพิจารณาถึงหัวใจ และความประพฤติของคริสตชน และทำการแก้ไขด้วยจิตตารมณ์ของความรัก

      มีคนบางคนเป็นคนใจคับแคบ ไม่ยอมรับคำเตือน จากเพื่อน ที่กล้าตักเตือนอย่างตรงไปตรงมา
     ดูเหมือนว่า ทุกคนควรจะรับคำตักเตือน จากผู้มีอำนาจรับผิดชอบ ต่อหมู่คณะ คือ เด็กจากบิดามารดา สัตบุรุษจากพระสงฆ์ นักเรียนจับครู ลูกจ้างจากนายจ้าง พลเมืองจากผู้รักษากฎหมาย บุคคลที่ไม่เต็มใจยอมรับการตักเตือนที่ยุติธรรม และให้ความเคารพ จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีจุดอ่อน เมื่อเขาเองจะต้องแก้ไขตักเตือนผู้อื่น..

     "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก