"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 12 กันยายน 2017
สัปดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงพระนามอันศักดิ์สิทธิ์
บทอ่าน คส 2:6-15 / ลก 6:12-19
      พระองค์ได้ทรงเรียกสานุศิษย์ของพระองค์ มาหาพระองค์ และได้เลือก 12 คน และแต่งตั้งเป็น “อัครสาวก” พวกท่าน คือบุคคลที่มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเยซูเจ้า และได้ถูกส่งไป พร้อมด้วยมีอำนาจที่จะประกาศข่าวดี พวกท่านคือประจักษ์พยาน ที่เห็นกิจการของพระเยซูเจ้า ตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ทรงรับพิธีล้าง จนกระทั่งจนถึงวันที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ การเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า

         ในการเจริญชีวิตของพระองค์นั้น ตั้งแต่พระองค์ประสูติ จนถึงวันที่เสด็จขึ้นสวรรค์ คงไม่ใครที่จะสามารถทำหน้าที่นี้ ได้ดีกว่าพระแม่มารีอา ในวันนี้จึงมีการระลึกถึงพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ ของพระพรหมจารีมารีอา ที่ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่ในประเทศสเปนในปี ในปี 1671 ต่อมาได้ขยายไปทั่วประเทศสเปนและในอาณาจักรนโปลี ในปี1683 กษัตริย์แห่งประเทศโปแลนด์ได้นำกองทัพ ไปล้อมกรุงเวียนนาไว้ เพื่อขัดขวางการบุกรุกของกองทัพมุสลิม ที่ซื่อสัตย์ต่อพระโมฮาหมัดที่ 4 ของคอนสแตนติโนเปิล กษัตริย์แห่งโปแลนด์ ได้มีความไว้วางใจในพระนางพรหมจารีมารีอา จนสามารถขับไล่กองทัพของมุสลิมออกไปได้ พระสันตะปาปา อินโนเซนต์ที่ 11 ได้ขยายการฉลองนี้ไปทั่วพระศาสนจักร

           พระนางแม่มารีอาจะนำเราให้ไปหาพระเป็นเจ้า โดยที่ได้เตือนให้เราเห็น ความดีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ช่วยให้เราเปิดหัวใจของเราให้แก่พระเป็นเจ้า การที่ถวายเกียรติแด่พระนามของพระแม่เป็นว่า เป็น “ราชินีแห่งสันติภาพ”นั้น เพราะพระแม่มารีอาได้ส่งเสริมให้เรา ร่วมมือกับพระเยซูเจ้า ในการที่จะสร้างสันติภาพ ที่มีพื้นฐานอยู่บนความยุติธรรม สันติภาพ และการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์...นักบุญแบร์นาร์ดได้กล่าวว่า พระนามของพระแม่หมายความถึง”ดาราสมุทร” ซึ่งเป็นนามที่เหมาะกับพระแม่มาก..พระนามของพระแม่ยังหมายถึงแสงสว่าง ที่นำองค์ความสว่างมาในโลกนี้ ในภาษาซีเรีย นามนี้หมายถึง “ราชินี”..พระนางเป็น “ดาราสมุทร”เพราะทรงนำนักเดินเรือ ให้นำเรือเข้าท่าเรืออย่างปลอดภัย”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก