"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 13 กันยายน  2017
สัปดาหที่ 23 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงน.ยอห์น ครีสโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ์
บทอ่าน คส 3:1-11 / ลก 6:20-26
         “ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุข” (ข้อ 20) นี่คือลักษณะพิเศษของพระวรสารนักบุญลูกา ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องคนยากจน และคนที่ต่ำต้อยในสังคม ที่โลกได้ปฏิเสธ แต่พระเยซูเจ้าทรงต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ ขณะที่นักบุญมัทธิวสนใจเกี่ยวกับการเทศนาบนภูเขา นักบุญลูกากับเทศนาในพื้นที่ราบ ที่พระองค์ได้เทศน์สอนคนยากจน ซึ่งติดตามพระองค์ในฐานะเป็นสานุศิษย์

ลูกายังเน้นให้เห็นถึงการเบียดเบียน ที่เกิดขึ้นกับบรรดาสานุศิษย์ ซึ่งได้รับประสบการณ์ ของความทุกข์ยากลำบาก และการถูกปฏิเสธของพระเยซูเจ้าเอง ลูกาได้แสดงให้เห็นพระพร ของการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า และการถูกตัดสินลงโทษ ของคนที่ไม่ได้เจริญชีวิตแบบประกาศก วลีที่กล่าวว่า “วิบัติ”แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจ ต่อประชาชน ซึ่งไม่ได้เจริญชีวิตตามคุณค่าแห่งพระราชัยสวรรค์...ท่านเคยให้ความบรรเทาใจแก่คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไรบ้าง?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์โปรดให้ลูกเห็นพระพรของพระองค์ ขณะที่มีความยากลำบากในชีวิต

          ชีวิตของนักบุญยอห์น ครีสโซสตม ได้ให้ข้อคิดที่ดีสำหรับเรา โดยที่ท่านไม่เคยยึดติดกับชื่อเสียงหรือตำแหน่งที่สำคัญ ในขณะที่ท่านเป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น เพราะท่านสามารถเทศน์ได้อย่างคล่องแคล่ว จนได้สมญานามว่า “ครีสโซสตม”ที่หมายความว่า”ปากที่ทำด้วยทอง” ท่านได้อธิบายพระคัมภีร์ได้อย่างชัดเจน สามารถชี้จุดที่น่าสนใจ และบางครั้งใช้เวลาอธิบายเป็นชั่วโมง ท่านได้ลังเลใจที่จะรับตำแหน่งเป็นพระสังฆราช แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล เพราะเป็นการเสี่ยง ที่จะเข้าไปยุ่งกับเรื่องการเมือง ท่านได้วิจารณ์คนร่ำรวย ที่ไม่แบ่งปันทรัพย์สมบัติกับคนยากจน ได้ปฏิรูปชีวิตของนักบวช ปรับปรุงพิธีกรรม และขัดขวางการซื้อขายตำแหน่งในพระศาสนจักร เรียกร้องความซื่อสัตย์ของการแต่งงาน ส่งเสริมความยุติธรรมและเมตตาธรรม ท่านเป็นนักปราชญ์คนหนึ่ง ในบรรดาปิตาจารย์กรีก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในปี 451.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก