"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน บสร 27:30-28:9 / รม 14:7-9 / มธ 18:21-35
        ข้าพเจ้าจะต้องยกโทษให้แก่ผู้อื่นกี่ครั้ง? ความคิดที่ดี โอกาส และความยุติธรรมตามภาษามนุษย์ ไม่เพียงพอ ที่จะทำให้เราเข้าใจศีลธรรมของคริสตชน แต่เพราะว่าพระเยซูเจ้าได้เสด็จมา เพื่อทำให้บทบัญญัติสมบูรณ์ขึ้น บทบัญญัติเดิมที่เขียนไว้ว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” แต่พระเยซูเจ้าได้ทรงประกาศว่า พระองค์ทรงมีอำนาจในการออกกฎบัญญัติใหม่ เพราะว่าด้วยการไถ่กู้ของพระองค์ มนุษย์ได้รับเงื่อนไขใหม่ คือ ได้รับการอภัยบาป เพราะพระองค์ได้ไถ่กู้เราให้พ้นจากหนี้ และไม่มีการลงโทษอีกต่อไป “

เพราะเห็นแก่เรา พระเจ้าทรงทำให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาป เป็นผู้รับบาป เพื่อว่าในพระองค์ เราจะได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า ”(2คร 5:21) บัดนี้พระบิดาเจ้าได้ทอดพระเนตรเรา ในฐานะเป็นบุตร ที่ได้รับการไถ่กู้ในพระคริสตเจ้า บาปของเราอาจทำให้ความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับพระบิดาเจ้าอ่อนกำลังลง แต่ไม่สามารถ ที่จะทำลายความสัมพันธ์นั้นได้ ยิ่งกว่านั้นมนุษย์ยังได้ถูกกำหนด ให้รับการอภัยบาปอย่างไม่มีสิ้นสุด จากพระเป็นเจ้า ผู้มีพระทัยเมตตากรุณาอย่างหาขอบเขตมิได้ จนทำให้พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า “ท่านจงเป็นผู้มีใจเมตตกรุณา เหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์”(ลก 6:36) ถ้าพระบิดาเจ้ามองดูมนุษย์ ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการอภัยโทษ ในพระเยซูเจ้า เราไม่สามารถที่จะมองดูพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้ลงโทษเรา แน่นอนกลุ่มคริสตชนจะต้องไม่เสแสร้งว่า เป็นกลุ่มที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง แต่ต้องการที่จะเป็นสถานที่สำหรับความเมตตากรุณา และต้องการให้มีความรักซึ่งกันและกัน

        การที่นักบุญเปโตรได้ถามพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องของข้าพเจ้าทำผิดต่อข้าพเจ้า จะต้องยกโทษให้เขากี่ครั้ง?ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่?” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่า ต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดครั้งเจ็ดสิบหน”(มธ18:21-22) ที่มีความหมายว่า ต้องยกโทษให้ตลอดไป...มีใครบ้าง ที่ต้องการให้ข้าพเจ้ายกโทษให้?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงยกโทษให้แก่ลูก โปรดประทานพระหรรษทาน ให้ลูกสามารถยกโทษให้คนอื่นเช่นกัน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก