"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 23 กันยายน  2017
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1 ทธ 6:13-16 / ลก 8:4-15
         " มีบางเมล็ดตกลงในเนื้อดินดี เมื่อเติบโตขึ้น ก็ให้ผลผลิตร้อยเท่า" เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเสด็จจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง เพื่อประกาศข่าวดี พระองค์ทรงเล่านิทานเปรียบเทียบให้ประชาชนฟัง และนำพระวาจาไปปฏิบัติตาม พระองค์ทรงเปรียบเทียบพระวาจาของพระองค์เหมือนเมล็ดพันธ์พืช ที่ได้ถูกหว่านในพื้นดินที่แตกต่างกัน จึงมีเหตุผลมากมาย ที่คนตอบสนองพระวาจาของพระองค์แตกต่างกันไป

การหยั่งรากลึกในชีวิตก็แตกต่างกัน ปิศาจ ความยากลำบาก การหมกมุ่นในเรื่องฝ่ายโลก ความพึงพอใจในเรื่องวัตถุ คือเครื่องกีดขวางมิให้ยอมรับพระวรสาร ถ้าใครมีความสามารถชนะสิ่งเหล่านี้ คือคนที่เปิดใจของตัวเอง และพร้อมจะรับข่าวดีแห่งความรอด แต่ละคนล้วนมีผืนดิน ที่พระเป็นเจ้าทรงหว่านพระวาจาของพระองค์ และด้วยความอุตสาหะ และการอุทิศตน พวกเขาจะสามารถผลิตผลในชีวิต

        ในโอกาสที่ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่งปีเอเตรลชีนา ทำให้เราทราบถึงความรัก ความศรัทธา และความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ที่มีต่อพระแม่มารีอา ท่านได้แสดงออกด้วยการสวดสายประคำตลอดเวลา เพราะท่านถถือว่าเป็นอาวุธสำคัญ เพื่อชนะการประจญของปิศาจ จนกระทั่งถึงเวลาบั้นปลายของชีวิต แม้ท่านจะหมดแรง แต่ก็ยังสามารถเอ่ยพระนาม "เยซู มารีอา"พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่2 ได้ประกาศให้ท่านเป็นนักบุญ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2002 พร้อมกับประชาชนประมาณสามแสนคน วันฉลองของท่าน คือ วันที่ 23 กันยายนของทุกปี.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก