"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อสย 55:6-9 / ฟป 1: 20ค-24,27ก / มธ 20:1-16
          การให้มีลักษณะแตกต่างกันไป มีการให้ที่เราเรียกว่ากิจการแห่งความเมตตากรุณา มีการให้ที่เรียกร้องความสนใจ พระวรสารวันนี้บอกให้เรารู้ว่า การให้มีลักษณะดังนี้


ประการที่ 1 เรียกว่าความยุติธรรม

การให้ประการที่ 2 เรียกว่าความเมตตาสงสาร

         เมื่อใด ที่ใช้เงินเป็นค่าตอบแทน เราเรียกว่าความยุติธรรม เช่น การจ่ายเงินค่าแรง ตามที่เคยตกลงกันไว้
         แต่เมื่อใดที่มีการให้ นอกเหนือกว่าที่กฏหมายกำหนด เราเรียกว่าความเมตตากรุณา การให้ในระดับนี้ ไม่มีการตอบแทนในสิ่งที่ทำไป แต่เกิดขึ้นจากความเมตตากรุณา เช่นการให้ด้วยความใจดี

         ในวันนี้ เมื่อเราอ่านพระวรสาร เราจะเข้าใจให้ถูกต้องได้อย่างไร? เพราะว่าในนิทานเปรียบเทียบ เจ้าของสวนได้แสดงความเมตตากรุณา ต่อพวกคนงานที่เขาจ้างให้ทำงานรวมทั้งคนที่ทำงานตั้งแต่เช้าตรุ่ เพราะเขาต้องการค่าแรง สำหรับการดำรงชีพ เพื่อซื้ออาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัว และเมื่อคนงานกลุ่มแรกได้รับค่าแรงงาน เท่ากับพวกคนงานกลุ่มสุดท้าย เจ้าของสวบต้องกมรให้พวกเขาเข้าใจว่า เขาได้จ่ายค่าแรงตามที่ได้ตกลงกันไว้

         จึงมิได้มีความอยุติธรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่สำหรับพวกที่มาทำงานกลุ่มสุดท้าย และเจ้าของสวนได้จ่ายค่าแรง เท่ากับพวกกลุ่มแรก ก็เป็นการตัดสินใจของเจ้าของสวนเอง เพราะที่สุดเงินที่จ่ายไป ก้เป้นเงินของเจ้าของสวนทั้งสิ้น แน่นอนเขาสามารถจ่ายเงินค่าแรงงาน ตามสัดส่วนของเวลาที่ทำงานก็ได้
แต่เขาไม่ทำเช่นนั้น เขาจะถูกตัดสินว่าไม่ยุติธรรมได้หรือไม่?

           พระคุณเจ้า โทมัส เมนันปารัมฟิล ได้เคยกล่าวไว้ในงานชุมนุมศีลมหาสนิท ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ว่า"เมื่อท่านขาดความเมตตากรุณา
           จงเข้าไปหาคนยากจน พวกเขาจะสอนท่านเอง เพราะพวกเขาจะกระตุ้นความเมตตากรุณาในหัวใจของท่าน"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก