"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 25 กันยายน  2017
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อสร 1:1-6 / ลก 8:16-18
          “ไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้และเปิดเผย “ในสมัยพระเยซูเจ้า ตะเกียงเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียว ที่จะให้แสงสว่างในบ้าน ที่ปิดประตูทึบ ตะเกียงเป็นภาชนะดินเผา จะมีน้ำมันเต็ม แล้วถูกวางไว้บนที่ตั้ง ที่จะส่องแสงทั้งวันทั้งคืน พระเยซูเจ้าทรงใช้สิ่งที่มีอยู่ ในชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงแสงสว่าง ที่จะต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ในชีวิตของคริสตชน

เพราะโดยอาศัยคำพูดและกิจการของเขาเอง จะทำให้คนอื่นได้รับแสงสว่าง เพื่อรู้ความจริงของพระเป็นเจ้า เพราะฉะนั้นแม้แต่รหัสธรรม ที่ลึกซึ้งของพระเยซูเจ้าก็จะถูกเปิดเผย โดยแสงสว่าง บรรดาผู้ที่ประกาศพระวาจาของพระเป็นเจ้า ก็จะพบว่ายิ่งพระเยซูเจ้าถูกแบ่งปันออกไปมากแค่ไหน ความสว่างในด้านจิตใจก็จะมากขึ้นแค่นั้น ยิ่งพวกเขาละเลย ไม่ตอบสนองพระวาจาของพระเป็นเจ้า พวกเขาก็จะพบตัวเองว่า แม้ตัวเองได้รับแสงสว่าง แต่มันจะค่อยๆจางหายไปในที่สุด...

          จงทำตามสิ่งที่เราสั่งท่าน ให้ขับไล่ความมืดในโลกนี้....ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยลูกให้แบ่งปันแสงสว่างกับคนอื่นรอบๆตัวของลูก

          จากหนังสือเอสรา ในบทอ่านที่ 1 ในวันนี้ พระเจ้าได้ตรัสว่า “ท่านจงฟังสิ่งที่ท่านได้ยิน” หมายความว่า เมื่อเราได้ยินพระวาจาของพระเป็นเจ้า เราเป็นกังวลว่า จะรำพึงให้ลึกซึ้งได้อย่างไร จะรับมันด้วยหัวใจของเราได้อย่างไร? หนังสือเอสราได้กล่าวถึงการสร้างมหาวิหารกรุงเยรูซาเล็มใหม่ โดยกษัตริย์ไซรัส ซึ่งได้ตรัสว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งสวรรค์ ได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้น บนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราสร้างพระวิหาร ถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม ในแคว้นยูดาห์” “ พระเยซูเจ้าคือวิหารของพระเป็นเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม”...” ภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใด พระเจ้าทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ ตั้งแต่เวลานี้สืบต่อไปเป็นนิตย์ฉันนั้น ” (สดด 125:2) “ในครั้งหน้าจะเรียกรุงเยรูซาเล็มว่า เป็นพระที่นั่งของพระเจ้า และบรรดาประชาชนจะรวบรวมกัน เข้ามายังพระพักตร์ของพระเจ้า ในกรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะไม่ติดตามใจอันชั่วของเขาอย่างดื้อกระด้างอีกต่อไป” (ยรม 3:17)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก