"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 26 กันยายน 2017
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญคอสมา และดาเมียน มรณสักขี
บทอ่าน อสร 6:7-8 / ลก 8:19-21
        พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า “มารดาและพี่น้องเรา คือ คนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ” (ลก 8:21) พระมารดาของพระเยซูเจ้า และบรรดาญาติของพระองค์รู้สึกเป็นกังกลในการเจริญชีวิตของพระองค์ พวกท่านต้องการที่จะยับยั้งพระองค์ เพราะคิด ว่าพระองค์ได้เสียสติไป “เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ” (มก 3:21) พวกท่านได้ไปยังบ้านที่พระองค์กำลังเทศน์สอน แต่เพราะว่ามีฝูงชนมาก จึงไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในบ้าน

เมื่อพระองค์ทรงได้รับรายงานว่า พี่น้องของพระองค์ต้องการที่จะพบ พระองค์ก็ถือโอกาสนั้นที่จะสอนคนที่ติดตามพระองค์ เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ ที่จะต้องมีอยู่ในระหว่างบรรดาคริสตชน เพราะว่าความผูกพันทางสายเลือด ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้ ในฐานะที่เป็นครอบครัวของพระเป็นเจ้า สิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ คือการตอบสนองพระวาจาของพระเป็นเจ้า ประชากรอิสราเอล จะต้องฟังพระวาจาของพระองค์ “อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด พระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา พระยาเวห์ทรงมีพระองค์เดียว” (ฉธบ 6:4) แต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาต้องนบนอบต่อพระองค์ด้วย “ดังนั้นถ้าท่านเชื่อฟังและปฏิบัติตามบทบัญญัติ ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่าน ในวันนี้อย่างเคร่งครัด คือ รักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์สุดจิต สุดใจ และสุดจิตวิญญาณ” (ฉธบ 11:13) พระแม่มารีอา และพระมารดาของพระเยซูเจ้า ทรงเป็นผู้ที่มีบูญ เพราะว่าพระแม่ได้ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าและยินดีปฏิบัติตามนั้น (ลก 11:28) เพราะฉะนั้นทุกคนที่ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้า และยินดีทำตามนั้น ก็คือพี่น้องชายหญิงของพระองค์...ข้าพเจ้าจะเลียนแบบอย่างของพระแม่มารีอาอย่างไร ในการยินดีทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกได้ฟังพระวาจาของพระองค์ และนำไปปฏิบัติตามเถิด..นักบุญคอสมาและดาเมียน ซึ่งเป็นนายแพทย์ และไม่รับค่ารักษาจากคนไข้แต่อย่างใด ยินดีทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าตลอดชีวิต และเป็นมรณสักขีในปี 287 ยังเป็นองค์อุปถัมภ์ของนายแพทย์ และนายแพทย์ผ่าตัด.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก