"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 30 กันยายน  2017
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญเยโรม พระสงฆ์ และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
บทอ่าน ศคย 2:5-9,14-15ก / ลก 9:43ข-45
       “บุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบ ในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย” (ลก 9:44) ประชาชนรู้สึกประหลาดใจที่อำนาจของพระเป็นเจ้า ที่แสดงออกในองค์พระเยซูเจ้า ในท่ามกลางการบรรยากาศ ของการยกย่องเทียม พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า พระองค์ คือ ข้ารับใช้ที่ต้องทนทรมาน ของบุตรแห่งมนุษย์

และเมื่อพระองค์ได้ตรัสดังนี้ เป็นการแสดงว่า พระองค์ได้ชี้นำตัวของพระองค์ สอดคล้องกับคำทำนายของประกาศกดาเนียล ซึงได้ทำนายว่า จะมีบุคคลหนึ่ง ที่เหมือนบุตรของมนุษย์ ที่จะเสด็จมาจากสวรรค์ ผ่านทางหมู่เมฆ (ดลน 7:13-14) และเมื่อพระตรัสดังนี้ พระองค์มีได้เจาะจง เฉพาะตัวของพระองค์เองเท่านั้น แต่หมายถึงทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ในฐานะเป็นบุตรแห่งมนุษย์ พระเยซูเจ้า คือ อาดัมคนใหม่ ถ้าอาดัมได้ทำผิดพลาดไป และนำมนุษยชาติไปสู่การเป็นเชลย และความตาย พระเยซูเจ้า คือ ผู้ที่นำชีวิตและอิสรภาพมาให้มนุษยชาติ และพระองค์ คือ ผู้มีชัยชนะเหนือศัตรูของพระองค์ ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ตรัสทำนาย เป็นครั้งที่สองถึงเรื่องพระมหาทรมานของพระองค์ (ลก 9:22) แต่ดูเหมือนว่าบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ไม่เข้าใจในคำทำนายนี้ ...ฉันตั้งใจฟังพระวาจาของพระเยซูเจ้า ที่ตรัสกับฉันหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ทั้งในขณะที่ล้มเหลว และขณะที่มีชัยชนะ

       นักบุญเยโรม คือ ผู้ที่ประสบกับชัยชนะ เพราะท่านทำทุกอย่างเพื่อพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริง แม้เกิดในครอบครัวคนต่างศาสนาที่ร่ำรวย และเคยประพฤติตัวนอกลู่นอกทาง แต่หลังจากที่ได้เปลี่ยนการดำเนินชีวิตแล้ว ก็ได้เรียนเทววิทยา และได้เจริญชีวิตแบบฤษีในทะเลทรายซีเรีย ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เป็นเลขานุการส่วนตัวของพระสันตะปาปาดามาซุส ซึ่งได้มอบหมายให้ท่านแปลหนังสือพระธรรมเก่าส่วนใหญ่ จากภาษาฮีบรู เป็นภาษากรีก ที่ท่านต้องใช้เวลาแปลถึง 30 ปี และได้มีการใช้อย่างแพร่หลาย จนถึงสังคายนาวาติกันที่ 2 ท่านยังได้เขียนข้อคิดเรื่องพระคัมภีร์ จนเป็นเหมือนแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ทุกคน จนถึงทุกวันนี้ อมตะวาจาของท่านเรื่องพระคัมภีร์ คือ “คนที่ไม่รู้จักพระคัมภีร์ ก็ไม่รู้จักพระเป็นเจ้า”.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก