"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม  2017
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขา
บทอ่าน อพย 23:20-23ก / มธ 18:1-5,10
          เราคงไม่รู้สึกประหลาดใจ เมื่อบรรดาสานุศิษย์ได้พูดถกเถียงกับพระเยซูเจ้าว่า ใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด บางครั้ง เรามีความรู้สึกเหมือนพวกท่าน ที่ต้องการจะทราบว่า การเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้น จะต้องทำอะไรบ้าง พระเยซูเจ้าทรงใช้เด็กเล็กๆ เพื่อให้คำตอบในเรื่องนี้ ในเวลาเดียวกันบรรดาสานุศิษย์ และพวกเราทุกคน จะต้องเรียนรู้ว่า การเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้น จะต้องเกิดจากความสุภาพถ่อมตน เหมือนเด็กเล็กๆ ซึ่งไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ

ในเวลาเดียวกัน พระองค์ได้ยกสิทธิพิเศษ ในการได้รับเกียรติ ในพระชัยของพระองค์ เพื่อที่จะเข้าสู่พระราชัยของพระองค์ เราจะต้องสร้างความรู้สึกนึกคิด เหมือนเด็กเล็กๆ เราจะต้องสละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อจะเข้าสู่พระราชัยสวรรค์ เหมือนเด็กเล็กๆที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง นอกจากความไว้วางใจ และความเชื่อในบิดามารดาของตน เราก็ต้องกระทำเช่นเดียวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า

         ประชากรอิสราเอล เข้าใจว่า “ทูตสวรรค์” คือ ผู้นำข่าวของพระเป็นเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำอำนาจและพลังของพระเป็นเจ้าด้วย นามของทูตสวรรค์ จะลงท้ายด้วยคำว่า “เอล” ที่แปลว่า พระเป็นเจ้า เช่น อัครทูตสวรรค์มีคาเอล (ใครจะเป็นใหญ่เท่าพระเป็นเจ้า) คาเบรียล (พลังของพระเป็นเจ้า) และราฟาเอล (การบำบัดรักษาของพระเป็นเจ้า) จิตรกรทั้งหลาย พยายามจะวาดภาพทูตสวรรค์ ให้มีปีก เพื่อแสดงถึงความรวดเร็ว ในการนำสารและอำนาจของพระเป็นเจ้า อัครทูตสวรรค์จะแสดงอำนาจ ที่มีลักษณะของความเป็นชายและความเป็นหญิง ที่หมายความถึงความเข้มแข็งและความอ่อนหวาน ในเวลาเดียวกัน การระลึกถึงทูตสวรรค์ ผู้อารักขาในวันนี้ เป็นการแสดงออก ถึงความรักของพระเป็นเจ้า ที่เป็นรูปธรรมต่อมนุษย์แต่ละคน และยังมีบทสอนสำหรับเราว่า เราจะต้องหลีกเลี่ยงการดูถูกเด็กๆ ผู้หญิง คนยากจน คนที่อยู่ชายขอบของสังคม เพราะทุกคนต่างมีทูตสวรรค์ ที่พระเป็นเจ้าทรงส่งมา ให้ดูแลแต่ละคน.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก