"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน นหม 8:1-4ก,5-6 / ลก 10:1-12
“ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย” (ลก10:2) พระเยซูเจ้าได้ทรงส่งบรรดาอัครสาวกของพระองค์ไปยังดินแดน ที่ไม่เป็นมิตร เพื่อประกาศพระราชัยของพระเป็นเจ้า ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงส่งสานุศิษย์กลุ่มใหญ่ (จำนวน 72 คน ที่หมายถึงจำนวนชนชาติทั้งหลายทั่วโลก ตามที่ปรากฏใน (ปฐก 12) พวกเขาเหล่านี้เป็นเหมือนกับคนงาน ที่ถูกส่งไปเพื่อเตรียมที่ผืนนา สำหรับการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะมาถึง พวกเขาเป็นตัวแทนของพระเยซูเจ้าในทุกๆบ้าน ที่พวกเขาได้เข้าไป และสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือ

ในการประกาศพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงเตือนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า พวกเขาเหมือนกับลูกแกะ ที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของบรรดาสุนัขป่า พวกเขาได้รับความช่วยเหลือและการปกป้อง จากพระญาณสอดส่องของพระเป็นเจ้า ในฐานะเป็นผู้นำข่าวของพระเยซูเจ้า พวกเขาจะต้องตักเตือนประชาชนให้กลับใจ เพราะพระราชัยของพระเป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว การพิพากษาที่เข้มงวดอยู่ใกล้แล้วเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธ ที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา เมืองโคราซินและเบธไซดานั้น ไม่ดีกว่าเมืองโสโดมที่ได้ถูกทำลาย เพราะความชั่วร้ายของชาวเมือง ส่วนเมืองคาร์เปอร์นาอุมนั้น เป็นเมืองที่พระเยซูทรงใช้เป็นที่ทำงานในแคว้นกาลิลี แต่พวกชาวเมืองก็ไม่ได้เรียนรู้ ข่าวสารจากพระเมสสิยาห์ เมืองไทระและไซดอน แม้เป็นเมืองของคนต่างชาติ แต่ก็ยังสามรถอ่านเครื่องหมายที่คนอื่นได้ละเลยไป...ท่านได้ช่วยเหลือคนที่ประกาศข่าวดี ในด้านการเงินและการสวดภาวนาหรือไม่?..ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดทรงปกป้องและเพิ่มพลังแก่คนที่ทำงาน เพื่อประกาศพระวรสารทั่วโลกในขณะนี้เทอญ

          “ไม่มีประชาชนถึง 100 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รังเกียจพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก แต่มีประชาชนหลายล้านคน ที่รังเกียจ เพราะเข้าใจพระศาสนจักรอย่างผิดๆ” (พระสังฆราช ฟุลตัน เจ ชีน)...”มงกุฎของคนที่มีความสุภาพภายในใจ และถูกดูหมิ่นจากบุคคลภายนอก ให้พวกจำไว้ว่า พวกเขากำลังเลียนแบบพระเยซูเจ้าอย่างเต็มที่” (นักบุญ แบร์นาแด๊ต).

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก