"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หนังสือประกาศกเศฟันยาห์

  1. บทที่ 1
  2. บทที่ 2
  3. บทที่ 3

1 1พระยาห์เวห์ตรัสแก่เศฟันยาห์บุตรของคูชี บุตรของเกดาลิยาห์ บุตรของอามาริยาห์ บุตรของเฮเซคียาห์ ในรัชสมัยกษัตริย์โยสิยาห์พระโอรสของกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์

I. วันของพระยาห์เวห์สำหรับยูดาห์

 

อารัมภบท พระยาห์เวห์ทรงตัดสินลงโทษสิ่งสร้างทั้งมวล

            2เราจะทำลายล้างทุกสิ่ง

ออกไปจากพื้นแผ่นดิน

พระยาห์เวห์ตรัส

3เราจะทำลายล้างมนุษย์และสัตว์

เราจะทำลายล้างนกในอากาศและปลาในทะเล

เราจะคว่ำaคนชั่วร้าย

จะกำจัดมนุษย์ออกไปจากพื้นแผ่นดิน

พระยาห์เวห์ตรัส

กล่าวโทษผู้กราบไหว้เทพเจ้าของชนต่างชาติ

            4เราจะเหยียดมือออกต่อสู้กับยูดาห์

และต่อสู้กับผู้อาศัยในกรุงเยรูซาเล็มทุกคน

จากสถานที่นี้ เราจะทำลายล้างผู้กราบไหว้ที่ยังเหลืออยู่ของพระบาอัล

จะกำจัดชื่อของบรรดาสมณะเท็จเทียมb

5จะกำจัดผู้ก้มลงบนดาดฟ้า

กราบไหว้ดวงดาวต่างๆ ในท้องฟ้า

จะทำลายทุกคนที่กราบไหว้พระยาห์เวห์c

แล้วยังสาบานออกนามเทพมิลโคมdด้วย

6จะทำลายทุกคนที่หันหลังไม่ติดตามพระยาห์เวห์

ไม่แสวงหาพระยาห์เวห์หรือปรึกษาพระองค์อีก

7จงเงียบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะวันของพระยาห์เวห์อยู่ใกล้แล้ว

พระยาห์เวห์ทรงเตรียมการถวายบูชา

และทรงชำระผู้รับเชิญให้ศักดิ์สิทธิ์e

กล่าวโทษข้าราชสำนักf

          8พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ในวันที่เราเตรียมเครื่องบูชา

เราจะลงโทษบรรดาเจ้านายและพระโอรสของกษัตริย์

และทุกคนที่สวมเสื้อผ้าอย่างคนต่างด้าว

9วันนั้น เราจะลงโทษทุกคนที่เข้าพระวิหาร

โดยกระโดดข้ามธรณีประตูเหมือนผู้กราบไหว้รูปเคารพg

และผู้ทำให้บ้านของเจ้านาย

เต็มไปด้วยสิ่งของที่ได้มาด้วยความทารุณและการคดโกง”

กล่าวโทษบรรดาพ่อค้าที่กรุงเยรูซาเล็ม

            10“วันนั้น พระยาห์เวห์ตรัส

จะได้ยินเสียงร้องจากประตูปลา

เป็นเสียงร่ำไห้จากเขตใหม่ในเมือง

และเสียงอึกทึกจากเนินเขา

11ท่านที่อาศัยในส่วนต่ำของเมืองh จงร่ำไห้เถิด

เพราะบรรดาพ่อค้าถูกกำจัดไปแล้ว

ผู้ชั่งเงินจะถูกกวาดไปด้วย

กล่าวโทษผู้ไม่มีความเชื่อ

            12เวลานั้น เราจะจุดตะเกียงส่องหากรุงเยรูซาเล็ม

และจะลงโทษคนที่อยู่นิ่งเฉยเหมือนเหล้าองุ่นตกตะกอนi

และคิดว่า “พระยาห์เวห์ทรงทำอะไรไม่ได้

ทั้งดีทั้งร้าย”

13ทรัพย์สมบัติของเขาจะถูกปล้น

บ้านของเขาจะถูกทิ้งร้าง

เขาจะสร้างบ้าน

แต่จะไม่ได้อาศัยอยู่

เขาจะปลูกสวนองุ่น

แต่จะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นจากสวนนั้น

วันของพระยาห์เวห์j

          14วันยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์ใกล้เข้ามาแล้ว

อยู่ใกล้และกำลังเร่งเข้ามา

ฟังซิ วันของพระยาห์เวห์ช่างขมขื่น

เป็นวันที่นักรบร้องตะโกนเพราะความกลัวk

15วันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธ

เป็นวันแห่งความทุกข์และกังวลใจ

เป็นวันพินาศและวันทำลายล้าง

เป็นวันแห่งความมืดและมืดครึ้ม

เป็นวันที่มีเมฆและความมืดทึบ

16เป็นวันที่มีเสียงเขาสัตว์และการโห่ร้องออกศึก

เข้าจู่โจมเมืองป้อมและหอตามมุมกำแพงเมือง

17เราจะนำความทุกข์มาสู่มนุษย์

เขาจะเดินคลำทางเหมือนคนตาบอด

เพราะเขาได้ทำบาปผิดต่อพระยาห์เวห์

เลือดของเขาจะถูกเทออกเหมือนฝุ่น

ไส้พุงของเขาจะออกมาเหมือนมูลสัตว์

18แม้กระทั่งเงินและทองคำ

ก็จะช่วยเขาให้รอดพ้นไม่ได้

ในวันที่พระยาห์เวห์ทรงพระพิโรธ

ทั่วแผ่นดินจะถูกเผา

จากไฟแห่งความหวงแหนของพระองค์

ถูกแล้ว เพราะพระองค์จะทรงทำลายทุกคน

ที่อาศัยบนแผ่นดินโดยฉับพลัน

1 a “เราจะคว่ำ” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “สิ่งที่ทำให้สะดุด”

b “สมณะเท็จเทียม” คำภาษาฮีบรู (hakkemarim) ใช้หมายถึงสมณะของรูปเคารพเท่านั้น ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังเพิ่มคำว่า “และบรรดาสมณะ” (wehakkohanim) ซึ่งเป็นคำที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามา

c “ก้มลงกราบไหว้(พระยาห์เวห์)” ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังเสริม “และสาบาน” ซึ่งเป็นการเขียนซ้ำจากบรรทัดต่อไป

d “เทพมิลโคม” ตามต้นฉบับคัดลอกภาษากรีกหลายฉบับ และสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กษัตริย์ของพวกเขา” **** ประกาศกเศฟันยาห์กล่าวโทษร่องรอยของศาสนาของชาวคานาอัน (ข้อ 4) การกราบไหว้ดาวดาราของชาวอัสซีเรีย และในที่สุดการผสมผสานการนับถือพระยาห์เวห์กับการกราบไหว้เทพเจ้าของชนชาติใกล้เคียง (เทพมิลโคมเป็นเทพเจ้าของชาวอัมโมน)

e “จงเงียบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์...” เป็นคำสั่งในพิธีกรรม “วันของพระยาห์เวห์” ถูกกล่าวถึงเหมือนกับว่าเป็นวันที่มีการเลี้ยงฉลองในการถวายบูชา (อสย 34:6; ยรม 46:10; อสค 39:17) ที่ประชากรชาวยูดาห์จะเป็นเหมือนสัตว์ที่ถูกฆ่าเป็นเครื่องบูชา ผู้รับเชิญ “ถูกชำระให้ศักดิ์สิทธิ์” ก่อนที่จะถูกฆ่าเป็นเครื่องบูชา เหมือนกับใน ยรม 12:3

f คำประกาศพระวาจาตอนนี้ดูเหมือนจะถูกกล่าวในปีแรกๆ ของรัชสมัยกษัตริย์โยสิยาห์ เมื่ออาณาจักรยูดาห์ถูกปกครองโดยผู้ทรงอำนาจปกครองเพื่อประโยชน์ของชาวอัสซีเรีย

g “เราจะลงโทษ” ตามตัวอักษรว่า “เราจะเยี่ยม” การที่พระยาห์เวห์เสด็จ “มาเยี่ยม” หมายถึงการที่พระองค์ทรงเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในด้านดี (มาช่วยให้รอดพ้น) และในด้านร้าย (มาลงโทษ) **** “กระโดดข้ามธรณีประตู” เป็นธรรมเนียมทางศาสนาของผู้กราบไหว้รูปเคารพ (เทียบ 1 ซมอ 5:5) บางคนแปลว่า “ขึ้นไปบนขั้นบันไดของแท่นบูชา” หรือ “ขึ้นไปตามขั้นบันไดราชบัลลังก์(ของกษัตริย์)” ซึ่งหมายถึงเข้าไปใกล้ชิดกษัตริย์

h “ส่วนต่ำของเมือง” เราไม่รู้แน่ว่าเป็นส่วนไหนของกรุงเยรูซาเล็ม**** “พ่อค้า” ตามตัวอักษรว่า “ชาวคานาอัน” (ดู สภษ 31:24; อสย 23:8; ฮชย 12:8)

i “เหล้าองุ่นตกตะกอน” ตามตัวอักษรว่า “คนที่แข็งตัวบนตะกอน”

j เช่นเดียวกับในคำสอนของประกาศกอิสยาห์ (อสย 2:6-22) และอาโมส (อมส 5:18-20, 18 เชิงอรรถ m) “วันของพระยาห์เวห์” เป็นวันที่พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระอานุภาพอย่างน่าสะพรึงกลัว พระคัมภีร์มักกล่าวถึงพระเจ้าว่าทรงเป็นนักรบ (เทียบ อพย 15:3; 2 ซมอ 5:24; สดด 18:7-14) แต่ที่นี่ พระองค์ทรงต่อสู้กับประชากรของพระองค์เอง บทประพันธ์บทนี้ให้ความคิดแก่ประกาศกโยเอลใน ยอล 2:1-11 และแก่ผู้นิพนธ์บทเพลงขับร้อง “Dies irae” ในสมัยกลาง

k “เป็นวันที่นักรบร้องตะโกนเพราะความกลัว” หรือ “แม้แต่นักรบก็ยังร้องตะโกนด้วยความกลัว”

บทสรุป - การเรียกร้องให้กลับใจa

2 1ชนชาติหน้าด้านเอ๋ย

จงมาเถิด จงมาชุมนุมกันb

2ก่อนที่ท่านจะถูกทำให้กระจัดกระจายc

เหมือนแกลบที่หายไปในวันเดียว

ก่อนที่พระพิโรธน่ากลัวของพระยาห์เวห์

จะลงมาเหนือท่าน

3ท่านทุกคนที่ถ่อมตนบนแผ่นดินd

ผู้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์

จงแสวงหาพระยาห์เวห์

จงแสวงหาความชอบธรรม

จงแสวงหาความถ่อมตน

แล้วท่านจะพบที่กำบัง

ในวันที่พระยาห์เวห์ทรงพระพิโรธ

II. กล่าวโทษนานาชาติ

 

ศัตรูทางทิศตะวันตก - ชาวฟีลิสเตียe

          4เมืองกาซาจะถูกทิ้งร้าง

เมืองอัชเคโลนจะเป็นซากปรักหักพัง

ชาวเมืองอัชโดดจะถูกขับไล่ออกไปในเวลาเที่ยงวัน

เมืองเอโครนจะถูกถอนราก

5วิบัติจงเกิดแก่ชาวเมืองชายทะเล

ชนชาติจากเกาะครีต

พระวาจาของพระยาห์เวห์กล่าวโทษท่านทั้งหลาย

คานาอันแผ่นดินของชาวฟีลิสเตียเอ๋ย

เราจะทำลายเจ้าจนไม่มีผู้อาศัยอีก

6ดินแดนชายทะเลจะกลายเป็นทุ่งหญ้าสำหรับผู้เลี้ยงแกะ

และเป็นคอกสำหรับฝูงแพะแกะ

7ชนที่เหลือจากพงศ์พันธุ์ยูดาห์จะครอบครองดินแดนนี้

เขาจะนำฝูงแพะแกะมากินหญ้าที่นั่น

เมื่อถึงเวลาเย็น เขาจะพักในบ้านของเมืองอัชเคโลน

เมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาจะเสด็จมาเยี่ยม

และทำให้เขากลับสู่สภาพเดิม

ศัตรูทางทิศตะวันออก - ชาวโมอับและอัมโมน

          8เราได้ยินคำเยาะเย้ยของโมอับ

ได้ยินคำด่าแช่งคนชาวอัมโมน

ที่เขาได้เยาะเย้ยประชากรของเรา

และอวดว่าเขตแดนของตนยิ่งใหญ่

9ดังนั้น เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด

พระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าของอิสราเอลตรัส

โมอับจะกลายเป็นเหมือนเมืองโสโดม

และชาวอัมโมนจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์fฉันนั้น

จะเป็นสถานที่ที่มีกอหนามและบ่อเกลือ

จะเป็นสถานที่ถูกทิ้งร้างตลอดไป

ประชากรของเราที่เหลืออยู่จะปล้นเขา

และชนชาติที่เหลืออยู่ของเราจะยึดแผ่นดินของเขาเป็นกรรมสิทธิ์

10นี่จะตอบสนองความหยิ่งผยองของเขา

เพราะเขาเคยเยาะเย้ยและโอ้อวด

ต่อประชากรของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล

11พระยาห์เวห์จะทรงเป็นที่น่ากลัวสำหรับเขา

เพราะพระองค์จะทรงทำให้เทพเจ้าทั้งหลายของแผ่นดินสูญหายไป

แล้วนานาชาติจากทุกแห่งจะกราบลงนมัสการพระองค์

แต่ละชาติตามถิ่นของตนg

ศัตรูจากทิศใต้ - ชาวเอธิโอเปีย

            12ท่านทั้งหลายด้วย ชาวเอธิโอเปียเอ๋ยh

                    ท่านจะถูกดาบของเราแทง

ศัตรูจากทิศเหนือ - ชาวอัสซีเรียi

          13พระองค์จะทรงเหยียดพระหัตถ์ไปทางทิศเหนือ

และทำลายอัสซีเรีย

จะทำให้กรุงนีนะเวห์เป็นที่รกร้าง

แห้งแล้งเหมือนถิ่นทุรกันดาร

14ฝูงสัตว์จะนอนอยู่ที่นั่น

เป็นสัตว์ทุกชนิด

นกกระทุงและเม่นจะอาศัยอยู่ระหว่างเสาของเมือง

นกฮูกจะร้องอยู่ที่หน้าต่าง

นกกาจะส่งเสียงอยู่ที่ธรณีประตู

เพราะไม้สนสีดาร์ที่ประดับกำแพงถูกรื้อออกไปแล้วj

15นี่คือเมืองที่เคยสนุกสนาน

รู้สึกปลอดภัย

เมืองที่เคยคิดว่า

“ข้าเท่านั้น ไม่มีเมืองอื่น”

ทำไมเมืองนี้จึงกลายเป็นที่รกร้าง

เป็นที่อาศัยนอนของสัตว์ป่า

ทุกคนที่ผ่านเมืองนี้ไป

จะผิวปากเยาะเย้ยและโบกมือ

2 a คำขู่เรื่อง “วันของพระยาห์เวห์” ไม่กีดกันความหวังที่จะกลับใจได้ พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานความรอดพ้นแก่ “ผู้ต่ำต้อย” (หรือ “ผู้ยากจน”) (ข้อ 3)

b “มาชุมนุมกัน” ภาษาฮีบรูว่า qashash เป็นกริยาที่ไม่พบได้บ่อยนัก นอกจาก “มาชุมนุมกัน” แล้ว ยังอาจหมายความว่า “กลับมาหาตน” “ถ่อมตน” **** กริยานี้มีรากศัพท์คล้ายกับคำที่แปลว่า “แกลบ” หรือ “ฟาง” จึงชวนให้คิดถึงกองแกลบที่กองไว้ในลานนวดข้าวและถูกลมพัดกระจัดกระจายไป (เทียบข้อ 2)

c “ถูกทำให้กระจัดกระจาย” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กำเนิดของข้อกำหนด” **** “แกลบ” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ดอกไม้”

d “ถ่อมตน” หรือ “เป็นทุกข์” หรือ “ยากจน” (’anawim ในภาษาฮีบรู) ชนเหล่านี้มีบทบาทในพระคัมภีร์ แม้ว่าวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณบางครั้งมองความยากจน (resh) ว่าเป็นผลของความเกียจคร้าน (สภษ 10:4 แต่เทียบ สภษ 14:21; 18:12 ด้วย) ประกาศกรู้ดีว่าคนยากจนมักจะถูกข่มเหงและถูกเอารัดเอาเปรียบ (’aniyyim) จึงเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ผู้อ่อนแอและต่ำต้อย (dallim) และผู้ขัดสน (’ebionim อสย 10:2; อมส 2:6ฯ; เทียบ โยบ 34:28ฯ; บสร 4:1ฯ; ยก 2:2ฯ) กฎหมายที่เห็นอกเห็นใจใน ฉธบ 24:10ฯ ซึ่งอิงอยู่กับกฎใน อพย 22:20-26; 23:6 แสดงให้เห็นท่าทีของจิตใจเช่นเดียวกัน สำหรับประกาศกเศฟันยาห์ “ความยากจน” รับความหมายทางจริยธรรม [moral] และอันตวิทยา [eschatological] (3:11ฯ) แต่เทียบ สดด 22:26; 34:2ฯ; 37:11ฯ; 69:33; 74:19; 149:4; อสย 49:13; 57:14-21; 66:2 และดู มธ 5:3 เชิงอรรถ d; ลก 1:52; 6:20; 7:22 พูดสั้นๆ ’anawim (= คนยากจน) ก็คือชาวอิสราเอลที่มอบตนตามพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อพระคัมภีร์ถูกแปลเป็นภาษากรีกฉบับ LXX คำ ’anaw (หรือ ’ani) จึงมีความหมายว่า “กลายเป็นคนยากจนหรือต่ำต้อยเพื่อผู้อื่น” (ศคย 9:9; ดู มธ 11:29; 21:5) “และเป็นเหยื่อของการกดขี่” (อสย 53:4)

e ประกาศกออกชื่อเมืองของชาวฟีลิสเตียตามชายทะเล ยกเว้นเมืองกัท (ซึ่งอาจกลายเป็นซากปรักหักพังอยู่แล้วในขณะนั้น) ประกาศกเศฟันยาห์มีความคิดคล้ายประกาศกก่อนหน้านั้น คือ อสย 10:29-31 และ มคา 1:10-15 ได้เล่นคำชื่อเมือง “กาซา” และ “เอโครน” ทำให้เป็นลางถึงหายนะ (เมืองกาซา ภาษาฮีบรูว่า cazzah = แข็งแรง; เมืองเอโครน ภาษาฮีบรูว่า ceqron = การถอนราก)

f ตาม ปฐก 19:30-38 โลทให้กำเนิดอัมโมนและโมอับ หลังจากหนีมาจากเมืองโสโดม

g คำสัญญาว่านานาชาติจะกลับใจนี้ไม่ได้รวมโมอับหรืออัมโมน ดูเหมือนจะเป็นข้อความที่เสริมเข้ามาในภายหลัง และขึ้นกับความคิดใน อสย 41:1, 5; 42:4, 10; 49:1; 51:5

h “เอธิโอเปีย” ที่นี่หมายถึงอียิปต์ซึ่งมีฟาโรห์ราชวงศ์เอธิโอเปียปกครองก่อนหน้าสมัยประกาศกเศฟันยาห์เล็กน้อย (ราชวงศ์ที่ 25 ระหว่างปี 715-663 ก่อน ค.ศ.) คำประกาศพระวาจานี้ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์ (มีเพียงประโยคเดียว)

i อาณาจักรอัสซีเรียเป็นศัตรูเอกที่กดขี่ข่มเหงอาณาจักรยูดาห์อยู่เกือบหนึ่งศตวรรษ

j “นกฮูก” (kos) แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เสียง” (qol) **** “นกกา” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ซากปรักหักพัง” **** “ไม้สนสีดาร์...ถูกรื้อออกไปแล้ว” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาได้รื้อไม้สนสีดาร์...ออกไป”

III. กล่าวโทษกรุงเยรูซาเล็ม

 

กล่าวโทษผู้ปกครองยูดาห์

3 1วิบัติจงเกิดแก่เมืองที่เป็นกบฏและมีมลทิน

เมืองที่กดขี่ข่มเหง

2เมืองนี้ไม่ยอมฟังเสียง

ไม่ยอมรับคำสั่งสอน

ไม่วางใจในพระยาห์เวห์

ไม่มาใกล้พระเจ้าของตน

3บรรดาเจ้านายในเมืองนี้

เหมือนสิงโตคำราม

ผู้พิพากษาเป็นเหมือนสุนัขป่าในเวลาเย็น

ที่กินเหยื่อจนไม่เหลืออะไรไว้ถึงรุ่งเช้า

4บรรดาประกาศกของเมืองนี้ชอบอวดตัว

และคดโกง

บรรดาสมณะก็ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมลทิน

ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติ

5พระยาห์เวห์ผู้เที่ยงธรรมประทับอยู่ในเมืองนี้

พระองค์ไม่ทรงทำผิดเลย

ทุกเช้าพระองค์ทรงสำแดงพระยุติธรรม

เหมือนแสงอรุณที่ไม่เคยขาดเลย

แต่คนอยุติธรรมไม่รู้จักอับอาย

การลงโทษนานาชาติเป็นตัวอย่างสำหรับกรุงเยรูซาเล็ม

            6เราได้ทำลายล้างนานาชาติ

ป้อมปราการตามมุมกำแพงเป็นซากปรักหักพัง

เราทำให้ถนนในเมืองนั้นร้าง

ไม่มีผู้คนเดินไปมา

เมืองของเขาถูกทำลาย

ไม่มีคน ไม่มีผู้อาศัย

7เราเคยคิดว่า “อย่างน้อย เจ้าจะยำเกรงเรา

เจ้าจะยอมรับคำสั่งสอน”

การลงโทษใดๆ ที่เราได้ทำ

จะไม่สูญหายไปจากตาaของเมืองนี้

แต่ตรงกันข้าม เขาทั้งหลายกลับเร่งรีบ

ทำให้กิจการของตนชั่วร้ายยิ่งขึ้น

8ดังนั้น จงคอยเราเถิด พระยาห์เวห์ตรัส

จงคอยวันที่เราลุกขึ้นกล่าวหา

เพราะเราตัดสินใจแล้วว่าจะรวบรวมนานาชาติ

จะเรียกอาณาจักรต่างๆ มาชุมนุมกัน

เพื่อเทความโกรธของเราเหนือเขาทั้งหลาย

เป็นความเกรี้ยวกราดทั้งหมดของเรา

เพราะทั่วแผ่นดิน

จะถูกไฟแห่งความหวงแหนของเราเผาผลาญb

IV. พระสัญญา

 

นานาชาติจะกลับใจ

            9ใช่แล้ว เวลานั้น เราจะชำระปากของชนหลายชาติให้พ้นมลทิน

เขาทุกคนจะได้เรียกพระนามพระยาห์เวห์

และรับใช้พระองค์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

10จากฟากโน้นของแม่น้ำเอธิโอเปีย

ผู้นมัสการเราจะนำของถวายมาให้เราc

ผู้ต่ำต้อยที่รอดชีวิตเหลืออยู่ของอิสราเอลd

          11ในวันนั้น

เจ้าจะไม่ต้องอับอาย

เพราะกิจการที่เจ้าเคยกบฏต่อเรา

เพราะเวลานั้น เราจะทำให้ผู้โอ้อวดและหยิ่งผยอง

สูญหายไปจากเจ้า

เจ้าจะไม่หยิ่งผยองอีกต่อไป

บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา

12เพราะเราจะเหลือเพียงประชากรที่ถ่อมตนและต่ำต้อยไว้ในเจ้า

คนที่เหลืออยู่ในอิสราเอล

จะวางใจในพระนามพระยาห์เวห์

13ผู้รอดชีวิตเหลืออยู่ของอิสราเอลจะไม่ทำผิด

จะไม่กล่าวคำมุสา

จะไม่พบลิ้นที่ฉ้อโกงในปากของเขา

เพราะเขาทั้งหลายจะหากินและพักผ่อน

โดยไม่มีผู้ใดทำให้เขาต้องหวาดกลัว

เพลงยินดีในศิโยนe

          14ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงเปล่งเสียงยินดีเถิด

อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ร้องแสดงความชื่นชม

ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย

จงเปรมปรีดิ์และโห่ร้องยินดีสุดจิตสุดใจ

15พระยาห์เวห์ทรงยกเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว

ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไป

กษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระยาห์เวห์ทรงอยู่ในเจ้า

จะไม่มีเหตุร้ายที่เจ้าจะต้องกลัวอีกต่อไป

16วันนั้น ทุกคนจะพูดกับกรุงเยรูซาเล็มว่า

“ศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย

อย่าท้อแท้

17พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ในเจ้า

ทรงพระอานุภาพและทรงช่วยให้รอดพ้น

พระองค์จะทรงยินดีเพราะเจ้า

จะทรงฟื้นฟูเจ้าด้วยความรักf

จะทรงโห่ร้องด้วยความยินดีเพราะเจ้า

18เหมือนในวันเลี้ยงฉลอง”g

ผู้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยจะกลับมาh

          เราจะขจัดเหตุร้ายไปจากท่านทั้งหลาย

เพื่อท่านจะไม่ต้องอับอายiอีกต่อไป

19ดูซิ เวลานั้น เราจะจัดการกับทุกคนที่กดขี่ข่มเหงท่าน

เราจะช่วยคนขาพิการ

และรวบรวมคนที่กระจัดกระจายไป

เราจะทำให้เขาได้รับคำชมเชยและมีชื่อเสียง

ในทุกแห่งที่เขาเคยได้รับความอับอายj

20เวลานั้น เราจะนำท่านทั้งหลายกลับมา

เพื่อจะรวบรวมท่านไว้ด้วยกัน

ใช่แล้ว เราจะทำให้ท่านมีชื่อเสียง

และได้รับคำชมเชย

ในหมู่ชนชาติทั้งหลายของแผ่นดิน

เมื่อเราจะให้ท่านกลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าท่าน”

พระยาห์เวห์ตรัส

3 a “จากตา” ตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จากที่อาศัย”

b “(เพื่อ)กล่าวหา” ตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เพื่อปล้น” หรือ “ตลอดไป” **** “เหนือเขาทั้งหลาย” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “เหนือท่านทั้งหลาย” **** ต้นฉบับดั้งเดิมดูเหมือนจะจบที่ข้อ 6-7 โดยกล่าวล่วงหน้าถึงการลงโทษที่ยูดาห์จะต้องได้รับจากนานาชาติ เหมือนกับใน อมส 3:9-11 แต่ตัวบทภาษาฮีบรูในปัจจุบันกล่าวทำนายถึงการลงโทษนานาชาติเสียเอง ข้อความที่ปลายของข้อ 8 ปรับ 1:18 ให้เป็นการเกริ่นนำข้อ 9-20

c หลังวลี “ผู้นมัสการเรา” ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมวลี “(ธิดา)ผู้กระจัดกระจายของเรา” **** คำสัญญาว่าเอธิโอเปียจะกลับใจนี้ (เทียบ อสย 18:7; 19:18-25; 45:14) อาจไม่ใช่ข้อความดั้งเดิม แต่ถูกเสริมเข้ามาในสมัยหลังเนรเทศ ข้อความที่เสริมเข้ามานี้ทำให้ข้อความนี้กลายเป็นพระสัญญาต่อชาวยิวในแดนเนรเทศ

d ข้อความตอนนี้พยากรณ์ว่าอุดมการณ์ที่กล่าวอยู่ใน 2:3 จะเป็นจริง และเป็นข้อความหนึ่งที่บรรยายถึง “จิตตารมณ์ความยากจน” ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในพันธสัญญาเดิม

e เพลงสดุดี 2 บทนี้ (ข้อ 14-18ก) หรืออย่างน้อยบทที่สอง อาจถูกเสริมเข้ามาเพื่อเป็นบทสรุปของหนังสือ

f “ฟื้นฟูเจ้า” ตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จะทรงเงียบ”

g “เหมือนในวันเลี้ยงฉลอง” ตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เป็นทุกข์จากงานฉลอง”

h ข้อ 20 มีความคิดซ้ำกับข้อ 19 โดยใช้คำพูดต่างกัน ข้อ 19 ได้ความคิดมาจาก มคา 4:6 บางทีคำประกาศพระวาจาเหล่านี้อาจเขียนขึ้นตั้งแต่สมัยเนรเทศ

i “เหตุร้าย” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาทั้งหลายได้เป็น” **** “เพื่อท่านจะไม่ต้องอับอาย” (ตามตัวอักษร “ไม่ต้องแบกความอับอาย”) ตามต้นฉบับภาษากรีก ซีเรียค และสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความอับอายเป็นภาระหนักเหนือเธอ”

j “ในทุกแห่งที่เขาเคยได้รับความอับอาย” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “เมื่อเราจะรื้อฟื้นโชคชะตาของเขาอีก”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก