“คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ" (มธ 9:9-13)