"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 5

บทภาวนาเวลาเช้า

      ชนเลวีผู้นี้ถูกใส่ความกล่าวหา จึงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อขอความยุติธรรมจากพระเจ้าในพระวิหาร เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังความชั่วทั้งหลาย แต่ทรงอวยพรผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างดี ในฐานะคริสตชน เราไม่อาจมีความเคียดแค้นอย่างที่กล่าวไว้ใน สดด บทนี้ได้ แต่เราเรียนรู้ได้ว่าเราต้องไม่ยอมประนีประนอมเลยกับสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ พระศาสนจักรหรือคริสตชนแต่ละคนอาจใช้เพลงสดุดีที่ “กล่าวถึงการแก้แค้น” เพื่อแสดงถึงความปรารถนาของเราที่จะเห็นความถูกต้อง และความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้ขลุ่ยประกอบ เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า

        โปรดทรงรับฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพเจ้า

2ข้าแต่พระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้า

        โปรดทรงฟังเสียงขอร้องของข้าพเจ้า

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์

3ในเวลาเช้าa พระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าทูลเสนอคดีของข้าพเจ้าต่อพระองค์bตั้งแต่เช้าตรู่

และคอยพระดำรัสตอบ

4พระองค์มิใช่พระเจ้าซึ่งพอพระทัยในความชั่ว

        คนชั่วจะอยู่กับพระองค์ไม่ได้

5คนโอ้อวดจะเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์ไม่ได้

        พระองค์ทรงเกลียดผู้ทำความชั่ว

6พระองค์ทรงทำลายคนพูดเท็จ

        พระยาห์เวห์ทรงรังเกียจผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง

7แต่ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่

        ข้าพเจ้าจึงเข้าไปในบ้านของพระองค์

ข้าพเจ้าจะกราบนมัสการในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ด้วยความยำเกรง

8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้ความเที่ยงธรรมของพระองค์นำข้าพเจ้า

        เพราะศัตรูกำลังจ้องทำร้ายข้าพเจ้า

โปรดดลให้ทางของพระองค์ราบเรียบต่อหน้าข้าพเจ้าเถิด

9คำพูดจากปากของเขาไม่มีความจริงใจเลย

        ใจของเขาคิดแต่จะทำลายล้าง

ลำคอของเขาประดุจหลุมศพที่เปิดกว้าง

        ลิ้นของเขามีแต่พูดประจบสอพลอ

10ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงลงโทษเขาเถิดc

        ให้เขาล้มลงด้วยกลอุบายของตน

โปรดทรงผลักไสเขาออกไป

        เพราะความผิดมากมายที่เขากบฏต่อพระองค์

11แต่ขอให้ผู้ที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์มีความยินดี

        เขาจะร้องเพลงด้วยความเบิกบานตลอดไป

พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเขา

        ผู้ที่รักพระนามพระองค์จะมีความสุข เดชะพระองค์

12ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงอวยพรผู้ชอบธรรม

        ความโปรดปรานของพระองค์เป็นเสมือนโล่คุ้มครองเขา

 

5 a เวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่พระเจ้าประทานพระพรต่างๆ (17:15 เชิงอรรถ d)

b “เสนอคดี” เป็นการแปลโดยคาดคะเน บางคนแปลว่า “ข้าพเจ้าเสนอความต้องการ” “ข้าพเจ้าถวายคำภาวนา” หรือ “ข้าพเจ้าเตรียมเครื่องบูชา”

c ในหนังสือเพลงสดุดีเราพบบ่อยๆว่า ผู้นิพนธ์ขอร้องให้พระเจ้าทรงลงโทษศัตรู เช่น 10:15; 31:17; 54:5; 58:6ฯ; 59:11ฯ; 69:22-28; 79:12; 83:9-18; 104:35; 109:6-20; 125:5; 137:7-9; 139:19-22; 140:9-11 พันธสัญญาเดิมคิดว่าการตอบแทนความดีความชั่วต้องสำเร็จในชีวิตนี้เท่านั้น ดังนั้น การเรียกร้องให้พระเจ้าทรงลงโทษศัตรูและแก้แค้นแทนเช่นนี้จึงเป็นเพียงการแสดงความต้องการความยุติธรรมจากพระเจ้าเท่านั้น ประสบการณ์ส่วนตัวและความเข้าใจจากการเปิดเผยของพระเจ้าในภายหลังจะแสดงว่าความคิดเช่นนี้ไม่เพียงพอ วิธีการที่พระเจ้าทรงสำแดงความยุติธรรมยังเป็นความลึกลับอยู่เสมอ (ดู โยบ) พันธสัญญาใหม่จะพัฒนาความคิดนี้มากขึ้น “ความยุติธรรมต้องยอมเปิดทางให้ความรัก” (มธ 5:43-48) เมื่อเข้าใจเช่นนี้ เพลงสดุดีจึงไม่ใช่การแสดงความต้องการให้พระเจ้าทรงแก้แค้นเป็นการส่วนตัว แต่เป็นการแสดงความกระหายหาความยุติธรรม พระศาสนจักรจึงยังใช้เพลงสดุดีเหล่านี้ต่อมาเพื่อแสดงความกระหายหาความยุติธรรม เมื่อต้องเผชิญกับความชั่วร้ายที่มีอยู่เสมอในโลก

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก