"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 7

บทภาวนาของผู้ชอบธรรมในยามถูกเบียดเบียนa

สดด บทนี้เป็นคำรำพันของผู้ที่ถูกใส่ร้ายกล่าวหา เขาเข้ามาในพระวิหารเพื่อแสวงหาความปลอดภัย และขอให้พระเจ้าทรงปกป้องความบริสุทธิ์ของเขา ในฐานะคริสตชน เราไม่อาจยืนยันความบริสุทธิ์ของเราโดยวิธีเดียวกันนี้ได้ เพราะรู้ดีว่าเราทุกคนเป็นคนบาป แต่ในเวลาเดียวกัน เราอาจยืนยันความบริสุทธิ์ของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นเสมือนอาภรณ์ที่เราสวมอยู่ (เทียบ กท 3:27) และพระองค์ประทานความชอบธรรมของพระองค์ ให้เป็นความชอบธรรมของเราด้วย (เทียบ รม 5:18-19)

คำคร่ำครวญของกษัตริย์ดาวิด ที่ทรงขับร้องถวายพรพระยาห์เวห์เพราะคำพูดของคุชbชนเผ่าเบนยามิน

1ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

        โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากบรรดาผู้ตามล่าข้าพเจ้า

และทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นภัยเถิด

2มิฉะนั้น เขาจะขย้ำทำร้ายข้าพเจ้าประดุจสิงโต

        และฉุดลากข้าพเจ้าไปโดยไม่มีใครช่วยข้าพเจ้าเลย

3ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าได้ทำดังนี้

        คือปล่อยให้มือข้าพเจ้าทำความผิด

4ตอบแทนพันธมิตรด้วยความชั่ว

        หรือปล่อยศัตรูที่ทำร้ายข้าพเจ้าอย่างไร้เหตุผลโดยไม่ลงโทษc

5ก็ขอให้ศัตรูไล่ตามทันข้าพเจ้า

        ขอให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพเจ้าไว้กับพื้นดิน

โยนเกียรติยศdของข้าพเจ้าให้จมอยู่ในฝุ่น

(พักครู่หนึ่ง)

6ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธเถิด

        ขอทรงลุกขึ้นมาปราบความยโสของศัตรู

ขอทรงตื่นขึ้นมาพิพากษาดังที่ทรงกำหนดไว้เถิดe

7แม้นานาชาติจะมาชุมนุมกันอยู่รอบพระองค์

        ก็ขอให้พระองค์เสด็จมาประทับอยู่เบื้องบนเหนือเขา

8พระยาห์เวห์ทรงพิพากษานานาชาติ

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้า

เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมและไร้ความผิดf

9โปรดให้การมุ่งร้ายของคนชั่วจบลง

        ให้ผู้ชอบธรรมยืนหยัดอย่างมั่นคง

พระองค์ทรงทดสอบความคิดและจิตใจ

        พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงธรรม

10พระเจ้าทรงเป็นโล่ที่ปกป้องข้าพเจ้า

        ทรงช่วยผู้มีใจสุจริตให้รอดพ้น

11พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาเที่ยงธรรมg

        ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงลงโทษทุกวัน

12ถ้าผู้ใดไม่ยอมกลับใจ

        พระองค์ทรงลับดาบให้คมh

และทรงโก่งคันธนูเล็งเป้า

13ทรงตระเตรียมเครื่องมือมรณะไว้

        ทรงจุดไฟลูกธนูให้เป็นธนูเพลิง

14ดูคนชั่วสิ เขาคิดร้ายดุจก่อกำเนิดความชั่ว

        มีความเลวอยู่ในครรภ์ และคลอดความหลอกลวง

15เขาขุดหลุม โกยดินออกให้ลึก

        แต่เขากลับตกลงไปในบ่อที่ขุดไว้

16ความชั่วร้ายกลับมาอยู่เหนือเขา

        ความรุนแรงที่เขาทำ ตกลงมาบนศีรษะของเขา

17ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์

        สำหรับความเที่ยงธรรมของพระองค์

ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์iพระเจ้าสูงสุด

 

7 a เพลงสดุดีประเภทคำอ้อนวอนบทนี้มีโครงสร้างดังนี้ (1) ข้อ 1-2 การร้องหาพระยาห์เวห์ (2) ข้อ 3-5 การยืนยันความบริสุทธิ์ของผู้อ้อนวอน (3) ข้อ 6-11 การอ้อนวอนขอให้พระเจ้าประทานความยุติธรรม (4) ข้อ 12-16 พระเจ้าจะทรงลงโทษคนชั่วในไม่ช้า (5) ข้อ 17 เป็นข้อเพิ่มเติมเพื่อใช้ในพิธีกรรม

b “คุช” สำนวนแปลโบราณว่า “ชาวคุช” (ดู 2 ซมอ 18:21) ซึ่งเป็นผู้นำข่าวมรณกรรมของอับซาโลมมาทูลกษัตริย์ดาวิด แต่คำว่า “ชาวเบนยามิน” ที่นี่ชวนให้คิดว่าบุคคลที่มีชื่อ “คุช” นี้ต้องเป็นศัตรูกับกษัตริย์ดาวิด

c บางคนแปลว่า “ปล้นศัตรูโดยไร้เหตุผล” แต่การแปลเช่นนี้ไม่คำนึงถึงหลักการในพันธสัญญาเดิมที่เรียกร้องให้คนชั่วถูกลงโทษ (ดู อพย 21:25 เชิงอรรถ f) พันธสัญญาใหม่จะพัฒนาหลักการนี้ให้สมบูรณ์ (เทียบ มธ 5:38ฯ)

d “เกียรติยศ” บางคนแปลว่า “ชีวิต” หรือ “จิต” และยังแปลได้อีกว่า “ตับ” (หรือ “วิญญาณ”)

e ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า”

f แปลตามตัวอักษรว่า “ตามความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่อยู่ในข้าพเจ้า”

g “พิพากษาเที่ยงธรรม” ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “กริ้วช้า”

h บางคนเข้าใจว่าประธานของประโยคในข้อ 12 และ 13 คือ “ศัตรู” (ดู ข้อ 5) ไม่ใช่พระเจ้า

i ผู้แปลบางคนคิดว่าคำ “พระยาห์เวห์” ไม่อยู่ในต้นฉบับ “ขับร้องสรรเสริญ” เป็นคำเฉพาะที่หมายถึง การใช้เครื่องดนตรีประกอบการขับร้องด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก