"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 11

ผู้ชอบธรรมวางใจในพระเจ้า

ในสังคมที่ไม่มีกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศีลธรรม คนดีมีธรรมจะต้องวิ่งหนีจึงจะปลอดภัยหรือ ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีตอบว่าไม่จำเป็น ผู้ที่วางใจในพระเจ้าไม่มีเหตุผลจะต้องกลัว คริสตชนที่ได้ฟังพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็น “เกลือดองแผ่นดิน” (เทียบ มธ 5:13) น่าจะมีคำตอบเช่นเดียวกัน ความเลวร้ายที่ปรากฏในสังคมของเราคงไม่หมดไป ถ้าคริสตชนคิดเพียงแต่จะหนีปัญหาให้ตนปลอดภัยโดยอยู่เฉยๆ

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ของกษัตริย์ดาวิด

1ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระยาห์เวห์

        ท่านทั้งหลายจะกล่าวกับข้าพเจ้าได้อย่างไรว่า

“จงหลบหนีไปยังภูเขาเหมือนนกเถิด”a

2เพราะดูสิ คนชั่วกำลังจะโก่งคันธนู

        เอาลูกธนูพาดสายไว้แล้ว

เพื่อยิงผู้มีใจซื่อตรงจากมุมมืด

3หากรากฐานพังทลายลง

        ผู้ชอบธรรมจะทำอะไรได้

4พระยาห์เวห์ประทับอยู่ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระบัลลังก์ของพระองค์อยู่ในสวรรค์

พระเนตรของพระองค์เฝ้าดูโลกb

        ทรงพิจารณาบุตรแห่งมนุษย์อย่างละเอียด

5พระยาห์เวห์ทรงตรวจสอบทั้งผู้ชอบธรรมและคนอธรรม

        ผู้ใดชอบทำการรุนแรง พระองค์ก็ทรงเกลียดชัง

6จะทรงบันดาลให้ถ่านที่ลุกเป็นไฟcและกำมะถันตกลงมาดังสายฝนเหนือคนชั่วร้าย

        ลมร้อนแรงจะเป็นชะตากรรมของเขาd

7เพราะพระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรมและทรงรักความชอบธรรม

        ผู้ซื่อตรงจะได้ชมพระพักตร์พระองค์e

 

11 a ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าถูกไล่ล่าเหมือนนกถูกนายพรานตามล่า (55:6; 91:3; 124:7) ดินแดนแถบภูเขามักจะเป็นที่หลบภัยของผู้ถูกตามล้างแค้น (121:1; ปฐก 19:17; อสค 7:16; มธ 24:16)

b “โลก” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีคำนี้

c “ถ่านที่ลุกเป็นไฟ” แปลตามสำนวนแปลของซิมมาคุส ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กับดัก”

d “ชะตากรรมของเขา” แปลตามตัวอักษรว่า “ส่วนหนึ่งของถ้วย” เป็นภาพเปรียบเทียบหมายถึงโชคชะตา (ในสมัยโบราณมักจะใช้ถ้วยใส่สลากจับเพื่อเสี่ยงทาย) สำนวนนี้จึงอาจหมายถึงโชคดีก็ได้ (16:5; 23:5) แต่ส่วนมากมักหมายถึงโชคร้าย (75:8; มธ 20:22; วว 14:10; 16:19) “ถ้วยแห่งพระพิโรธ” เป็นหัวข้อคิดข้อหนึ่งของบรรดาประกาศก (อสย 51:17 เชิงอรรถ h; ยรม 25:15; พคค 4:12; อสค 23:31ฯ; ฮบก 2:16)

e “ชมพระพักตร์” แม้มนุษย์จะมองดูพระพักตร์พระเจ้าโดยตรงไม่ได้ (เทียบ อพย 30:20 เชิงอรรถ i) ถึงกระนั้น สำนวนว่า “เฝ้าชมพระพักตร์” พบได้บ่อยในเพลงสดุดี มีความหมายว่า “เฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์คอยรับพระบัญชาเหมือนคนใช้ยืนรอรับคำสั่งจากเจ้านายที่ใจดี” (15:1) (ดู 16:11; 17:15;24:6; 27:8 เชิงอรรถ b; 105:4; ปฐก 33:10; โยบ 33:26; อสย 38:11)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก