"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 14

ชะตากรรมของผู้ไม่นับถือพระเจ้าa

ผู้ที่พระคัมภีร์เรียกว่า “คนโง่” ซึ่งคิดว่าไม่มีพระเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้า (อเทว์) เขาเพียงแต่คิดว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลในสวรรค์ และไม่ทรงสนใจต่อความประพฤติของมนุษย์ ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีคิดว่าในโลกนี้มีคน “โง่” จำพวกนี้มากมาย นักบุญเปาโลก็คิดเช่นนี้ด้วย “มนุษย์ทุกคนทำบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” (เทียบ รม 3:10-19, 23-25) เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและต้องการให้พระเยซูคริสตเจ้าทรงกอบกู้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ของกษัตริย์ดาวิด

1คนโง่คิดในใจว่า “ไม่มีพระเจ้า”

        คนเหล่านี้ชั่วร้าย ประพฤติเลวทราม

จะหาใครทำความดีสักคนก็ไม่มี

2พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรมวลมนุษย์จากสวรรค์

        ว่าจะมีสักคนไหมที่ปรีชาฉลาด

จะมีสักคนไหมที่แสวงหาพระเจ้า

3ทุกคนเดินนอกทาง ทุกคนชั่วร้ายเช่นเดียวกัน

        ไม่มีใครทำความดี ไม่มีแม้แต่คนเดียวb

4ผู้ทำความชั่วทุกคนที่กำลังกินประชากรของเราเหมือนกินอาหารc

        ไม่มีความสำนึกบ้างหรือ

เขาไม่เรียกหาพระยาห์เวห์

5แต่เขากลัวจนตัวสั่น

        ณ ที่ซึ่งdไม่มีเหตุจะต้องกลัวe

เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับทุกคนที่ชอบธรรม

6ท่านทั้งหลายอยากทำลายความหวังของคนยากจน

        แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่หลบภัยให้เขา

7ใครจะให้ความรอดพ้นแก่อิสราเอลจากศิโยน

        เมื่อพระยาห์เวห์ทรงนำประชากรของพระองค์กลับมาf

ยาโคบจะร่าเริง และอิสราเอลจะยินดี

 

14 a “ผู้ไม่นับถือพระเจ้า” (เทียบ 10:4 เชิงอรรถ b) เป็นคนโง่ แม้ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต (เทียบ ยรม 5:12ฯ)

b ฉบับแปลโบราณภาษากรีกบางฉบับเพิ่มอีก 3 ข้อที่นี่ ซึ่งนักบุญเปาโลอ้างถึงใน รม 3:10-18 ยังพบได้อีกใน สดด 5:9; 36:2; 140:3; 10:7; สภษ 1:16; อสย 59:7-8.

c “กินประชากรของเราเหมือนกินอาหาร” เป็นสำนวนเปรียบเทียบที่พบได้บ่อยๆ ในข้อเขียนของประกาศก

d “ณ ที่ซึ่ง” หมายถึงภูเขาศิโยน (ข้อ 7) (ดู 48:2; 76:2; 87:5-7; อสค 48:35)

e “ไม่มีเหตุจะต้องกลัว” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก และ สดด 53 ความกลัวที่ดูเหมือนไร้เหตุผล พบได้ใน ลนต 26:36; ฉธบ 28:67; 1 ซมอ 14:15; 2 พศด 14:13; โยบ 3:25 ชวนให้คิดถึงความกลัวของกองทัพชาวอัสซีเรียเมื่อต้องหนีจากการล้อมกรุงเยรูซาเล็มในปี 701 โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน (ดู 2 พกษ 19:35; อสย 37:36)

f “กลับมา” ตามปกติหมายถึง การกลับจากเนรเทศที่กรุงบาบิโลน (85:1; 126:1; ฉธบ 30:3; โยบ 42:10; ยรม 29:14; อสค 16:53; ฮชย 6:11; อมส 9:14) แต่ยังมีความหมายกว้างๆ อีกด้วย คือ การสถาปนา รื้อฟื้น บูรณะ ก็ได้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก