"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 22

ความทุกข์ทรมานและความหวังของผู้ชอบธรรมa

ภาคแรกของ สดด บทนี้ (ข้อ 1-21) เป็นคำอ้อนวอนของบุคคลหนึ่ง ซึ่งรู้สึกว่าถูกพระเจ้าทรงทอดทิ้งอย่างสิ้นเชิงให้อยู่ในความทุกข์ แต่ในภาคที่สอง คำอ้อนวอนเปลี่ยนความรู้สึกเป็นการแสดงความยินดีขอบคุณพระเจ้า เมื่อผู้อธิษฐานภาวนามั่นใจว่าความทุกข์ที่เขากำลังรับอยู่จะมีประโยชน์สำหรับชนทั้งชาติ พระเยซูเจ้าตรัสข้อความข้อแรกของ สดด บทนี้ เมื่อทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน จึงทำให้ สดด บทนี้เป็น “เพลงสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์” (Messianic psalm) ที่กล่าวถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน กลับคืนพระชนมชีพและรับพระสิริรุ่งโรจน์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง “แม่กวางแห่งรุ่งอรุณ”bเพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

 

1ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้า

        ทำไมจึงทรงอยู่ห่างไกล ไม่ทรงฟังคำคร่ำครวญของข้าพเจ้าที่ร้องขอความช่วยเหลือ

2ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเรียกหาเวลากลางวัน พระองค์ก็มิได้ทรงตอบ

        เรียกหาเวลากลางคืน แต่ไม่พบความสงบใจเลย

3แต่พระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

        ประทับอยู่กับอิสราเอล ประชากรที่สรรเสริญพระองค์c

4บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายวางใจในพระองค์

        เขาวางใจ พระองค์ก็ทรงปลดปล่อยให้เป็นอิสระ

5เขาร้องหาพระองค์ให้ทรงช่วย ก็ได้รับความรอดพ้น

        เขาวางใจในพระองค์ และไม่เคยผิดหวังเลย

6แต่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนหนอน มิใช่มนุษย์

        เป็นที่เหยียดหยามของคนทั้งหลาย ใครๆ ก็ดูหมิ่น

7ผู้ใดเห็นข้าพเจ้าก็เยาะเย้ย

        เขายิ้มหยันและสั่นศีรษะ พลางพูดว่า

8“เขาวางใจในพระยาห์เวห์d ก็ให้พระองค์ทรงช่วยซิ

        ถ้าพระองค์ทรงรักเขา ก็ให้พระองค์ทรงปลดปล่อยเขา”

9พระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าออกจากครรภ์

        ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในอ้อมกอดของมารดา

10ข้าพเจ้าพึ่งพระองค์ตั้งแต่เกิดมาแล้ว

        พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าตั้งแต่ในครรภ์มารดา

11โปรดอย่าทรงอยู่ห่างจากข้าพเจ้า เพราะความเดือดร้อนกำลังเข้ามาใกล้

        และไม่มีใครช่วยเหลือข้าพเจ้าเลย

12กระทิงจำนวนมากเรียงรายห้อมล้อมข้าพเจ้า

        กระทิงแห่งบาชานโอบใกล้เข้ามา

13เขาอ้าปากกว้างใส่ข้าพเจ้า

        เหมือนสิงโตแยกเขี้ยวคำราม

14พลังของข้าพเจ้าร่อยหรอเหมือนน้ำไหล

        กระดูกทุกชิ้นเคลื่อนหลุดออกจากกัน

หัวใจของข้าพเจ้าเหลวเหมือนขี้ผึ้ง

        หลอมละลายอยู่ภายในอกของข้าพเจ้า

15คอข้าพเจ้าeแห้งผากราวกับดินเผา

        ลิ้นเกาะติดอยู่กับเพดานปาก

พระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไว้ในธุลีแห่งความตาย

16สุนัขฝูงหนึ่งรี่เข้ามากลุ้มรุมข้าพเจ้า

        อันธพาลกลุ่มหนึ่งปรี่เข้ามาประชิด

เขาเจาะไชfมือและเท้าของข้าพเจ้า

17ข้าพเจ้านับกระดูกของข้าพเจ้าได้ทุกชิ้น

        เขาต่างจ้องมองข้าพเจ้าและสะใจ

18เขานำเสื้อผ้าของข้าพเจ้ามาแบ่งปันกัน

        นำเสื้อยาวของข้าพเจ้ามาจับสลากกัน

19ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงอยู่ห่างจากข้าพเจ้า

        พระองค์ทรงเป็นพลังของข้าพเจ้า

โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้า โดยเร็วเถิด

20โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคมดาบ

        ช่วยชีวิตข้าพเจ้าให้พ้นจากแรงขย้ำของสุนัข

21โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากปากสิงโต

        พ้นจากเขาของกระทิงป่า

แล้วพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าg

22ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามพระองค์แก่บรรดาพี่น้อง

        จะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรที่มาชุมนุมกัน

23ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ จงสรรเสริญพระองค์เถิด

        พงศ์พันธุ์ยาโคบเอ๋ย จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์

พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย จงเคารพยำเกรงพระองค์

24เพราะพระองค์มิได้ทรงรังเกียจผู้ยากไร้

        หรือดูถูกความเดือดร้อนของเขา

มิได้ทรงซ่อนพระพักตร์

        แต่ทรงฟังเสียงร้องของเขาขอความช่วยเหลือจากเขา

25ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรจำนวนมากที่มาชุมนุมกัน

        จะแก้บนต่อหน้าผู้ที่ยำเกรงพระองค์

26คนยากจนจะได้กินจนอิ่มh

        ผู้แสวงหาพระยาห์เวห์จะสรรเสริญสดุดีพระองค์

ขอให้เขาทั้งหลายมีชีวิตอย่างเป็นสุขตลอดไป

27ประชาชนทั่วโลกจะจดจำและกลับมาหาพระยาห์เวห์

        ประชาชาติทุกตระกูลจะกราบนมัสการพระองค์i

28เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

        ทรงปกครองนานาชาติ

29ผู้ทรงอำนาจในแผ่นดินจะกราบนมัสการพระองค์j

        มนุษย์ทุกคนที่ต้องตายจะก้มกราบเฉพาะพระพักตร์

แต่ข้าพเจ้าจะมีชีวิตเพื่อพระองค์

30บุตรหลานของข้าพเจ้าจะรับใช้พระองค์k

        จะประกาศถึงพระยาห์เวห์แก่คนรุ่นหลังสืบไปl

31และจะประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์แก่ประชากรที่จะเกิดมา

        ว่านี่คือพระราชกิจของพระองค์

 

22 a เพลงสดุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยคำคร่ำครวญของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกเบียดเบียน ซึ่งอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระยาห์เวห์ จะจบลงเป็นการขอบพระคุณที่ทรงช่วยให้รอดพ้น (ข้อ 22-26) ข้อความในข้อ 23 ทำให้เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงที่ใช้ขับร้องในพิธีกรรมประจำชาติ ส่วนบทสรุป (ข้อ 27-31) ที่กล่าวถึงนานาชาติยอมรับพระยาห์เวห์เป็นกษัตริย์นั้น ดูเหมือนจะเป็นผลตามมาจากความทุกข์ยากของผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ผู้นี้

b อาจเป็นชื่อเพลงที่คุ้นหูในสมัยนั้น ต้นฉบับแปลโบราณหลายฉบับแปลว่า “เพื่อขอความช่วยเหลือในยามรุ่งอรุณ”

c ต้นฉบับภาษากรีกว่า “พระองค์ประทับอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเป็นคำสรรเสริญแห่งอิสราเอล"

d ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จงวางใจ”

e “คอข้าพเจ้า” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พลังของข้าพเจ้า”

f “เจาะไช” แปลโดยคาดคะเนตามฉบับแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เหมือนสิงโต” ซึ่งไร้ความหมาย น่าสังเกตว่าข้อความนี้ชวนให้คิดถึง อสย 53:5 แต่ผู้นิพนธ์พระวรสารไม่ได้อ้างถึงข้อนี้โดยตรงในเรื่องพระทรมาน

g “แล้วพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า” แต่นักวิชาการคาดคะเนว่า คำนี้น่าจะอ่านว่า “ความน่าสงสารของข้าพเจ้า” หรือ “ข้าพเจ้าผู้น่าสงสาร”

h “คนยากจนจะได้กินจนอิ่ม” เป็นการเท้าความถึงงานเลี้ยงสมัยพระเมสสิยาห์ (อสย 55:1ฯ) มากกว่าจะคิดถึงพิธีเลี้ยงหลังการถวายศานติบูชา (ลนต 3:1 เชิงอรรถ a)

i “พระองค์” (บุรุษที่ 3) ตามฉบับแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระองค์” (บุรุษที่ 2)

j “พระองค์” แปลโดยคาดคะเน (ak-lo) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาทั้งหลายได้กิน” (aklu)

k ข้อ 30-31 เข้าใจยากเพราะตัวบทในต้นฉบับไม่สมบูรณ์ จึงต้องแปลโดยคาดคะเนเทียบกับต้นฉบับแปลโบราณ

l “สืบไป” แปลตามตัวอักษรว่า “เขาทั้งหลายจะมา”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก