"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 24

เพลงแห่เข้าพระวิหารa

สดด บทนี้บรรยายถึงการที่พระเจ้าเสด็จเข้าพระวิหารในพิธีกรรมของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มในสมัยโบราณ บทเพลงเริ่มโดยกล่าวถึงการแบกหีบพันธสัญญา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ของพระเจ้าเข้าขบวนแห่ เมื่อมาถึงประตูพระวิหารก่อนจะเข้าไปก็มีพิธีเตือนให้ผู้ร่วมพิธีระลึกว่า เพื่อจะเข้ามาร่วมพิธีในพระวิหารได้ พระเจ้าทรงเรียกร้องคุณสมบัติทางศีลธรรมประการใดบ้าง ต่อจากนั้น จึงเป็นคำเชิญชวนประตูพระวิหารให้เปิดออกรับเสด็จพระเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระราชาผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์และทรงชัยชนะแห่งอิสราเอล คริสตชนแต่ละคนในขณะนี้ก็เป็นพระวิหารที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเคาะประตู เพื่อจะได้ทรงรับเชิญเข้าไปข้างในและเสวยพระกระยาหารกับเขา (วว 3:20)

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1แผ่นดินและสรรพสิ่งบนแผ่นดินเป็นของพระยาห์เวห์

        โลกและผู้อาศัยอยู่ในโลกก็เช่นเดียวกัน

2พระองค์ทรงวางฐานของโลกไว้เหนือทะเล

        ทรงตรึงยึดไว้มั่นคงบนกระแสน้ำไหลb

3ใครจะขึ้นไปยังภูเขาของพระยาห์เวห์ได้

        ใครจะยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

4ผู้มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์

        ผู้ไม่ใฝ่หารูปเคารพ

ผู้ไม่สาบานเพียงเพื่อหลอกลวง

5บุคคลเช่นนี้จะได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์

        จะได้รับความเป็นธรรมจากพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น

6นี่คือพงศ์พันธุ์ที่แสวงหาพระองค์

        แสวงหาพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระเจ้าแห่งยาโคบc

(พักครู่หนึ่ง)

7ประตูเอ๋ย จงยกไม้ขวางของเจ้าขึ้นเถิด

        จงยกบานประตูโบราณขึ้นให้สูง

ให้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์เสด็จเข้ามา

8พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์พระองค์นี้คือผู้ใด

        พระองค์คือพระยาห์เวห์ผู้ทรงพลังและทรงอานุภาพ

พระยาห์เวห์ผู้ทรงอานุภาพในยุทธภูมิ

9ประตูเอ๋ย จงยกไม้ขวางของเจ้าขึ้นเถิด

        จงยกบานประตูโบราณขึ้นให้สูง

ให้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์เสด็จเข้ามา

10พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์พระองค์นี้คือผู้ใด

        พระองค์คือพระยาห์เวห์พระเจ้าจอมจักรวาล

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์

(พักครู่หนึ่ง)

 

24 a เพลงสดุดีบทนี้น่าจะรวมบทเพลง 2 บทเข้าด้วยกัน คือ ข้อ 1-6 และ 7-10 ข้อ 7-10 คงจะเท้าความถึงการเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาในรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิด (2 ซมอ 6:12-16 เทียบ สดด 68:24ฯ; 132) ส่วนข้อ 1-6 น่าจะเขียนขึ้นในภายหลัง (เทียบ สดด 15) กล่าวถึงพระผู้เนรมิตสร้างโลกยังทรงเป็นมิตรกับผู้ชอบธรรมด้วย

b คนโบราณเชื่อว่าโลกของเราลอยอยู่เหนือน้ำ โดยมีฐานลึกลงไปถึงใต้มหาสมุทรเบื้องล่าง (ดู อพย 20:4)

c “พระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระเจ้าแห่งยาโคบ” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “พระพักตร์พระเจ้าแห่งยาโคบ”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก