"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 25

คำภาวนาขอความช่วยเหลือ

สดด บทนี้แต่งเป็นกลบทอักษรในแบบ “เพลงอ้อนวอน” แต่ก็มีข้อความแบบปรีชาญาณแทรกเข้ามาด้วย (ข้อ 8-14) เนื้อหากล่าวถึงความซื่อสัตย์ของผู้ต่ำต้อยที่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาป จึงวอนขอให้พระเจ้าทรงอภัยบาปและนำชีวิตของตน เพราะเขารู้ดีว่าพระองค์ทรงความดีล้นเหลือ ความรู้สึกของผู้นิพนธ์เพลงสดุดีเป็นท่าทีทางจิตใจของ “ผู้ต่ำต้อย” “ผู้ยากจน” (anawim) ของพระเจ้าซึ่งไม่มีความหวังในผู้ใดนอกจากในพระองค์เท่านั้น

ของกษัตริย์ดาวิด

อาเลฟ  1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ายกจิตใจระลึกถึงพระองค์

เบท     2ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์

                   อย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอาย

          อย่าทรงปล่อยให้ศัตรูมีชัยชนะเหนือข้าพเจ้า

กีเมล   3ใช่แล้ว ผู้ที่มีความหวังในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย

                   ส่วนผู้ที่ทรยศต่อพระองค์โดยไร้ประโยชน์จะต้องอับอาย

ดาเลท  4ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์

                   โปรดทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

เฮ       5โปรดทรงนำข้าพเจ้าด้วยความจริงของพระองค์และทรงสอนข้าพเจ้า

                   เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

(วาว)   ข้าพเจ้าหวังในพระองค์ตลอดทั้งวัน

ซาอิน   6ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงพระกรุณา

                   และความรักมั่นคงที่ทรงมีตลอดมา

เคท     7ขออย่าทรงระลึกถึงบาปและความผิดaที่ข้าพเจ้าทำไว้ในวัยเยาว์

                   โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์

เตท     8ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าเพราะพระทัยดีของพระองค์

                   พระยาห์เวห์ทรงความดีและทรงเที่ยงธรรม

          พระองค์จึงทรงสอนทางให้คนบาป

โยด     9ทรงนำผู้ถ่อมตนให้เดินตามทางแห่งความยุติธรรม

                   ทรงสอนคนยากจนbให้รู้ทางของพระองค์

คัฟ      10มรรคาทุกสายของพระยาห์เวห์คือความรักมั่นคงและความสัตย์จริง

                   สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามพันธสัญญาและกฤษฎีกาของพระองค์

ลาเมด  11ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะเห็นแก่พระนามพระองค์

                   โปรดทรงอภัยความผิดของข้าพเจ้า แม้จะหนักสักปานใดก็ตาม

เมม     12ใครคือผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์

                   พระองค์จะทรงสอนเขาให้รู้จักทางที่จะต้องเลือก

นูน      13เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างร่ำรวย

                   ลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกc

ซาเมค  14พระยาห์เวห์ประทานคำแนะนำdแก่ผู้ยำเกรงพระองค์

                   ทรงสอนเขาให้รู้จักพันธสัญญาของพระองค์

อายิน   15นัยน์ตาข้าพเจ้าเพ่งมองพระยาห์เวห์ตลอดเวลา

                   เพราะพระองค์ทรงปลดเท้าของข้าพเจ้าให้พ้นจากกับดัก

เป       16โปรดผินพระพักตร์มาทางข้าพเจ้าและทรงพระกรุณาข้าพเจ้าเถิด

                   เพราะข้าพเจ้าโดดเดี่ยวและเป็นทุกข์

ซาเด    17โปรดทรงบรรเทาeความทุกข์ในใจข้าพเจ้าให้ผ่อนคลาย

                   โปรดทรงนำข้าพเจ้าให้พ้นจากความยากลำบาก

(โฆฟ)  18โปรดทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ร้อนและความเจ็บปวดของข้าพเจ้า

                   และทรงลบล้างบาปทั้งหมดของข้าพเจ้า

เรช     19โปรดทอดพระเนตรเห็นว่าศัตรูของข้าพเจ้ามีจำนวนมาก

                   และเกลียดชังข้าพเจ้าอย่างรุนแรง

ชิน      20โปรดทรงรักษาชีวิตของข้าพเจ้า

                   และทรงช่วยให้รอดพ้น

          ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

                   ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลย

เตา     21ขอคุณธรรมความดีและความชอบธรรมปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้า

                   เพราะข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์f   

          22ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงปลดปล่อยอิสราเอล

                   ให้พ้นจากความยากลำบากทั้งปวงเถิดg

 

25 a “บาปและความผิด” ต้นฉบับแปลภาษาโบราณ บางฉบับละ “และความผิด”

b “ยากจน” คำ “anawim” ในภาษาฮีบรูแปลได้ทั้ง “ผู้ถ่อมตน” “ผู้ต่ำต้อย” หรือ “ผู้ยากจน” ดังที่พบได้ในฉบับแปลโบราณภาษาต่างๆ

c นักปราชญ์ชาวอิสราเอลสอนว่าผู้ชอบธรรมจะได้รับรางวัลในโลกนี้ ผู้กลับจากถิ่นเนรเทศยังมีความหวังด้วยว่าตนจะได้อยู่ในแผ่นดินของบรรพบุรุษตลอดไปอย่างไม่มีเงื่อนไข

d “ประทานคำแนะนำ” หมายถึง ทรงเปิดเผยแผนการของพระองค์ที่จะทรงเป็นมิตรกับมนุษย์ (สดด 73:28; อพย 33:20; โยบ 29:5; สดด 3:32) รวมทั้งความเข้าใจวิธีการของพระองค์ (ยรม 16:21; 31:34; ฮชย 6:6) มากกว่าจะหมายความถึงการรู้จักธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับพระองค์ (ปชญ 2:22)

e “โปรดทรงบรรเทา” แปลโดยคาดคะเน

f ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์”

g เพลงสดุดีบทนี้ในภาษาฮีบรูเป็นกลบทอักษร โดยแต่ละข้อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเรียงกันตามลำดับ แต่ข้อสุดท้ายนี้อยู่นอกลำดับตัวอักษร อาจเป็นข้อที่เพิ่มเติมหลังกลับจากเนรเทศ เพื่อใช้เป็นบทสร้อยในพิธีกรรม เช่นเดียวกับ สดด 34:22

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก