"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 27

บทภาวนาแสดงความวางใจในพระเจ้า

สดด บทนี้แบ่งได้เป็น 2 ตอน ตอนแรก (ข้อ 1-6) แสดงความวางใจอย่างเต็มเปี่ยมต่อพระเจ้า ส่วนตอนที่สอง (ข้อ 7-12) เป็นคำอ้อนวอนของผู้ที่ถูกใส่ร้ายกล่าวหา ถึงกระนั้นก็ไม่มีความขัดแย้งกัน เพราะท่าทีทั้งสองนี้สับเปลี่ยนกันอยู่เสมอในชีวิตจริง ความเชื่อมั่นในพระเจ้ามิได้ห้ามเราไม่ให้ทูลวอนพระเจ้าในการภาวนา ให้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของเรา ตามความเชื่อของคริสตชน วลี "แดนของผู้เป็น" ในข้อ 13 อาจหมายถึงชีวิตหน้ากับพระเจ้า

ของกษัตริย์ดาวิด

 

1พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

        ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใด

พระยาห์เวห์ทรงเป็นป้อมปราการปกป้องชีวิตของข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าจะหวาดกลัวผู้ใด

2เมื่อคนชั่วร้ายเข้ามาโจมตีข้าพเจ้า

        เพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้า

คู่อริและศัตรูของข้าพเจ้านั่นแหละ

        จะต้องสะดุดและล้มลง

3แม้กองทัพจะตั้งค่ายประจันหน้าข้าพเจ้า

        ใจข้าพเจ้าก็จะไม่หวาดกลัว

แม้การสู้รบจะมาคุกคามข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าก็ยังจะวางใจอยู่เสมอ

4ข้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวจากพระยาห์เวห์

        สิ่งเดียวนี้ข้าพเจ้าแสวงหา

คือการได้พำนักอยู่ในพระเคหาของพระยาห์เวห์ทุกวันตลอดชีวิต

        เพื่อชมความงามของพระยาห์เวห์

และคอยเฝ้าอยู่ในพระวิหารของพระองค์

5ในวันเคราะห์ร้าย พระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ใต้ชายคาของพระองค์

        ทรงซุกข้าพเจ้าไว้ภายในกระโจมของพระองค์a

ทรงวางข้าพเจ้าไว้สูงบนหินผา

6บัดนี้ข้าพเจ้าจึงยกศีรษะขึ้นเหนือเหล่าศัตรูที่อยู่โดยรอบ

        ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาพร้อมกับเสียงโห่ร้องในกระโจมของพระองค์

จะขับร้องและสดุดีสรรเสริญพระยาห์เวห์

7ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า

        เมื่อข้าพเจ้าร้องหาพระองค์

โปรดทรงพระกรุณาตอบข้าพเจ้าด้วยเถิด

8ใจข้าพเจ้าคิดถึงพระวาจาที่ว่า

        "จงแสวงหาใบหน้าของเราเถิด"b

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาพระพักตร์พระองค์อยู่

9ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์จากข้าพเจ้า

        อย่ากริ้วและอย่าทรงขับไล่ข้ารับใช้ของพระองค์เลย

พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า

        โปรดอย่าทรงจากข้าพเจ้าไป อย่าทรงละทิ้งข้าพเจ้าไว้

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

10แม้บิดามารดาจะทอดทิ้งข้าพเจ้า

        พระยาห์เวห์ก็ทรงรับข้าพเจ้าไว้

11ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักทางของพระองค์

        โปรดทรงนำข้าพเจ้าให้เดินบนเส้นทางราบเรียบ

เพราะศัตรูกำลังคอยทำร้ายข้าพเจ้าอยู่

12ขอพระองค์อย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าให้คู่อริทำตามใจ

        พยานเท็จลุกขึ้นมาปรักปรำข้าพเจ้า

มุ่งมั่นแต่จะทำร้ายข้าพเจ้า

13ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าจะได้เห็นความดีของพระยาห์เวห์

        ในแผ่นดินแห่งผู้เป็นc

14จงมีความหวังในพระยาห์เวห์เถิด จงเข้มแข็ง จงทำใจกล้า

        จงมีความหวังในพระยาห์เวห์เถิด

 

27 a “ใต้ชายคา” และ “กระโจม” ในข้อนี้หมายถึง พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม

b สำนวน “แสวงหาพระพักตร์พระเจ้า” (เทียบ อมส 5:4 เชิงอรรถ c) แต่เดิมหมายถึงการไปที่สักการสถานเพื่อทราบพระประสงค์ของพระเจ้า (2 ซมอ 21:1) แต่ในภายหลังยังมีความหมายกว้างๆ อีกว่า “ปรารถนาความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า” หรือ “ดำเนินชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระองค์ ส่วนสำนวน “แสวงหาพระเจ้า” (สดด 40:16; 69:6; 105:3; ฉธบ 4:29) หมายถึงการรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์

c สำนวน “จะได้เห็นความดีของพระยาห์เวห์ในแผ่นดินแห่งผู้เป็น” ในสมัยมัคคาบีจะมีความหมายแสดงความเชื่อในชีวิตหลังความตาย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก