"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 30

บทขอบพระคุณที่ได้พ้นจากโรคร้ายถึงชีวิต

สดด บทนี้เป็นบทเพลงแสดงความยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าที่ผู้ขับร้องได้รับการรักษาให้หายจากโรคร้าย เขาเข้าไปสัมผัสกับความตายอยู่แล้ว จึงรู้สึกว่าชีวิตเป็นของประทานล้ำค่าจากพระเจ้า เราพบว่าผู้นิพนธ์ใช้ข้อความที่ตรงข้ามกันอย่างแรงเพื่อแสดงการผ่านจากความเจ็บป่วยมารับสุขภาพคืนมา เช่น ผ่านจากความตายมาสู่ชีวิต ผ่านจากพระพิโรธของพระเจ้ามารับพระพรของพระองค์ ผ่านจากการร้องไห้มาสู่ความยินดี ผ่านจากความกลัวมาสู่ความมีใจสงบ ผ่านจากการไว้ทุกข์มาเริงระบำ ทิ้งเสื้อผ้าไว้ทุกข์มาชื่นชมยินดี คริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เพื่อขอบพระคุณสำหรับการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งรักษาเราให้หายจากบาป และเป็นประกันว่าสักวันหนึ่งเราก็จะกลับคืนชีพมารับชีวิตนิรันดรอย่างแน่นอน

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด บทเพลงสำหรับพิธีถวายพระวิหาร

 

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ายกย่องสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมา

        พระองค์ไม่ทรงปล่อยให้เหล่าศัตรูยินดีที่เห็นข้าพเจ้าประสบเคราะห์ร้าย

2ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์

        พระองค์ก็ทรงรักษาข้าพเจ้าให้หาย

3ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากแดนมรณะ

        พระองค์ประทานชีวิต มิให้ข้าพเจ้าต้องลงไปในขุมลึก

4ท่านทั้งหลายผู้จงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์ จงขับร้องสดุดีถวายพระพรพระองค์เถิด

        จงสรรเสริญระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

5พระพิโรธคงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่ง แต่ความโปรดปรานของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดชีวิต

        น้ำตาอาจมาถึงในเวลาเย็นa แต่ความยินดีจะมาในเวลาเช้า

6ในยามสุขสบายข้าพเจ้าก็คิดว่า

        “ไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้”

7ข้าแต่พระยาห์เวห์ เมื่อพระองค์โปรดปราน

        ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้ามั่นคงดุจภูผาสูงใหญ่b

แต่เมื่อทรงซ่อนพระพักตร์ ข้าพเจ้าก็รู้สึกหวาดกลัว

8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

        ข้าพเจ้าวอนขอความเมตตาจากพระเจ้าของข้าพเจ้าc

9จะมีประโยชน์ใดถ้าข้าพเจ้าจะต้องตายd และต้องลงไปในขุมลึก

        ผงคลีจะสรรเสริญพระองค์ได้หรือ

จะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ได้หรือ

10ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังเถิด โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วย

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเถิด

11พระองค์ทรงเปลี่ยนการร่ำไห้ของข้าพเจ้าให้เป็นการเริงระบำ

        ทรงเปลื้องเสื้อผ้ากระสอบของข้าพเจ้าและประทานอาภรณ์งดงามให้ข้าพเจ้ายินดี

12ดังนั้น ดวงใจข้าพเจ้าeจะขับร้องถวายพระพรพระองค์มิหยุดหย่อน

        ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป

 

30 a แปลตามตัวอักษรว่า "น้ำตาค้างคืนในเวลาเย็น"

b แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระองค์ทรงตั้งกำลังไว้บนภูเขาของข้าพเจ้าให้มั่นคงด้วยความโปรดปรานของพระองค์”

c แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า”

d “ข้าพเจ้าจะต้องตาย” แปลตามตัวอักษรว่า “ในเลือดของข้าพเจ้า” เพราะคนโบราณคิดว่าเลือดคือชีวิต (สดด 72:14; 116:15; ปฐก 9:6 เชิงอรรถ b; ลนต 1:5 เชิงอรรถ e)

e “ดวงใจข้าพเจ้า” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่แน่นอน อาจแปลได้ว่า “เกียรติยศ” (ของข้าพเจ้า) หรือ “ตับ” (ของข้าพเจ้า) (ดู 7:5 เชิงอรรถ d)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก