"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 33

เพลงสรรเสริญพระญาณเอื้ออาทร

         สดด บทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างสกลจักรวาลและทรงธำรงรักษาไว้ด้วยพระอานุภาพแห่งพระวาจาของพระองค์ พระองค์ยังทรงเป็นเจ้านายปกครองโลกและประวัติศาสตร์ ซึ่งอำนาจมนุษย์ไม่อาจขัดขวางได้ พระองค์ทรงพระญาณเอื้ออาทรดูแลทุกสิ่งที่ทรงสร้างมา นักบุญเปาโลกล่าวถึงธรรมล้ำลึกประการนี้ คือพระประสงค์อันเร้นลับของพระเจ้าซึ่งบัดนี้สำเร็จเป็นความจริงแล้วอย่างสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า (เทียบ อฟ 1:9) สำหรับชีวิตของมวลมนุษย์

1       ผู้ชอบธรรมทั้งหลาย จงร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์ด้วยความเบิกบานเถิด

         คำสรรเสริญคู่ควรกับผู้สุจริต

2       จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ด้วยเสียงพิณ

         จงบรรเลงพิณสิบสายถวายพระองค์

3       จงขับร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์

         จงบรรเลงดนตรีอย่างเชี่ยวชาญพร้อมกับเสียงโห่ร้องฉลองชัยa

4       พระวาจาของพระยาห์เวห์นั้นเที่ยงตรง

         พระราชกิจของพระองค์น่าเชื่อถือ

5       พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม

         ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์เปี่ยมล้นทั่วแผ่นดิน

6       พระวาจาของพระยาห์เวห์สร้างท้องฟ้า

         ลมจากพระโอษฐ์สร้างดวงดาวที่ประดับประดาอยู่บนนั้น

7       พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลไว้เหมือนให้อยู่ในอ่างb

         และทรงเก็บทะเลลึกไว้ให้อยู่ในบ่อ

8       ทั่วทั้งแผ่นดิน จงยำเกรงพระยาห์เวห์เถิด

         คนทั้งหลายที่พำนักอยู่ในโลก จงเคารพพระองค์เถิด

9       เพราะพระองค์ตรัสสิ่งใด ก็เป็นไปตามนั้น

         ทรงบัญชาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ปรากฏ

10      พระยาห์เวห์ทรงทำลายแผนการของบรรดาประชาชาติ

         ทรงบันดาลให้โครงการของชนชาติทั้งหลายต้องล้มเหลว

11      แต่แผนการของพระองค์มั่นคงตลอดกาล

         โครงการที่ตั้งพระทัยไว้ก็คงอยู่ต่อไปทุกยุคทุกสมัย

12      ชนชาติที่มีพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของตนย่อมเป็นสุข

         คือประชากรที่ทรงเลือกไว้เป็นสมบัติของพระองค์

13      พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์

         แลเห็นลูกหลานทั้งปวงของมนุษย์

14      พระองค์ทรงเฝ้ามองจากที่ประทับ

         ดูแลทุกคนที่พำนักอยู่บนแผ่นดิน

15      พระองค์ทรงหล่อหลอมจิตใจของเขาแต่ละคน

         และทรงทราบดีถึงกิจการทุกประการของเขา

16      กองทัพใหญ่ใช่ว่าจะรักษากษัตริย์ไว้ให้ปลอดภัยได้

         พลังของตนก็ใช่ว่าจะช่วยชีวิตนักรบได้

17      ผู้คิดว่าม้าจะนำชัยชนะมาให้ก็จะผิดหวัง

         ม้าจะมีพลังสักเพียงไรก็ช่วยให้รอดพ้นไม่ได้

18      แต่พระยาห์เวห์ทรงเฝ้าพิทักษ์ผู้ที่ยำเกรงพระองค์

         ผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์

19      เพื่อจะช่วยชีวิตของเขาให้พ้นจากความตาย

         และรักษาเขาไว้ในยามอาหารขาดแคลน

20      จิตใจของเราทั้งหลายกำลังรอคอยพระยาห์เวห์

         พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่ป้องกันภัยของเรา

21      ใช่แล้ว จิตใจของเราชื่นชมในพระองค์

         เพราะเราวางใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

22      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอความรักมั่นคงของพระองค์สถิตอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลาย

         เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายมีความหวังในพระองค์

33"เสียงโห่ร้องฉลองชัย" คำนี้แต่เดิมหมายถึงเสียงโห่ร้องในสนามรบก่อนบุกเข้าโจมตีศัตรู อสค 32:17; ยชว 6:5; วนฉ 7:20-21; 1 ซมอ 17:20,52; ยรม 4:19; 49:2; ฮชย 5:8; อมส 1:14.  เสียงโห่ร้องฉลองชัยนี้เป็นการถวายเกียรติแด่พระยาห์เวห์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์และจอมทัพ กดว 23:21; ศฟย 1:14 เทียบ 1 ซมอ 10:24 และให้เกียรติแกหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์ 1 ซมอ 4:5; 2 ซมอ 6:15.  สมัยหลังเนรเทศเสียงโห่ร้องฉลองชัยนี้ใช้ในพิธีกรรมเพื่อสรรเสริญพระยาห์เวห์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลและของนานาชาติ สดด 47:1,5; 89:15; 95:1; 98:4,6 ทรงเป็นผู้กอบกู้ อสย 44:23; และทรงเป็นผู้พิพากษา ยอล 2:1 และยังเป็นเสียงโห่ร้องต้อนรับผู้รับเจิม (พระเมสสิยาห์) ของพระยาห์เวห์อีกด้วย ศคย 9:9. ชาวยิวทำพิธีใช้เสียงโห่ร้องฉลองชัยนี้ในวันฉลองต่างๆ อศร 3:11 เทียบ โยบ 38:7, ในพิธีถวายบูชาขอบพระคุณ สดด 27:6; 65:13; 100:1; โยบ 33:26  และในขบวนแห่ทางศาสนา สดด 95:1,2; 100:1ฯ เทียบ กดว 10:5 เชิงอรรถ a. a

b "ในอ่าง" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัด บางคนแปลว่า "ประดุจเขื่อนกั้นน้ำ" โดยคิดถึงภาพการข้ามทะเลใน อพย 15:8 เทียบ สดด 18:13 ด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก