"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 38

คำภาวนาในยามทุกข์ร้อนa

สดด บทนี้เป็นบทที่ 3 ในชุด “เพลงสดุดีขอสมาโทษ” (ดู สดด 6) เป็นการรำพันถึงความทุกข์ของบุคคลหนึ่งที่ต้องทนทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเขาคิดว่าเป็นผลของบาปที่เขาได้ทำไว้ เช่นเดียวกับโยบ (6:4; 19:13-21) เขาทนทุกข์อย่างสงบ ไม่ประท้วงพระเจ้า ความเกลียดชังจากศัตรูทำให้เขาเป็นทุกข์หนักขึ้น บรรดามิตรสหายก็ทอดทิ้งเขา ในที่สุดเขาไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปหาผู้ใดได้ จึงทำได้แต่เพียงขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระศาสนจักรใช้ สดด บทนี้ในพิธีกรรมวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ คริสตชนจึงเข้าใจว่าผู้ประพันธ์เพลงสดุดีเป็นรูปแบบของพระคริสตเจ้าผู้ทรงแบกบาปของมนุษยชาติและทรงทนทรมานอย่างสงบเงียบ สดด บทนี้เป็นบทภาวนาของทุกคนที่กำลังทนทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตใจได้เป็นอย่างดี

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด เพื่อการระลึกถึง

 

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าได้ทรงดุด่าข้าพเจ้าในยามที่ทรงพระพิโรธ

        โปรดอย่าทรงลงโทษข้าพเจ้าด้วยความกริ้ว

2เพราะลูกธนูของพระองค์เสียบลึกลงไปในตัวข้าพเจ้า

        พระหัตถ์พระองค์กดข้าพเจ้าไว้b

3ร่างกายทุกส่วนของข้าพเจ้าทรุดโทรม เพราะพระองค์ขัดเคืองพระทัย

        กระดูกทุกชิ้นของข้าพเจ้าเจ็บปวดเพราะบาปของข้าพเจ้า

4ถูกแล้ว ความผิดของข้าพเจ้ากองสูงท่วมศีรษะ

        กดลงบนร่างข้าพเจ้าเหมือนสัมภาระหนัก

5บาดแผลของข้าพเจ้าเป็นหนองเน่าเหม็น

        เพราะความเหลวไหลของข้าพเจ้า

6ข้าพเจ้าคอตกและหลังค่อมอย่างมาก

        โศกเศร้า เดินไปมาตลอดวัน

7บั้นเอวของข้าพเจ้าร้อนรุ่มด้วยพิษไข้

        ร่างกายทุกส่วนของข้าพเจ้าทรุดโทรม

8ข้าพเจ้าหมดความรู้สึก ไม่มีเรี่ยวแรงเลย

        ได้แต่คร่ำครวญเพราะความเศร้าใจ

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าโหยหาสิ่งใด พระองค์ย่อมทรงทราบ

        ข้าพเจ้าถอนใจเพราะเหตุใด ก็ไม่เป็นความลับสำหรับพระองค์

10ใจข้าพเจ้าเต้นแรง กำลังก็ลดลง

        ตาของข้าพเจ้าก็มืดมัว

11บรรดามิตรสหายและเพื่อนบ้านต่างหลีกห่างเพราะบาดแผลของข้าพเจ้า

        แม้บรรดาญาติพี่น้องก็ยืนอยู่ห่างไกล

12ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้าวางกับดัก

        ผู้ประสงค์ร้ายก็พูดถึงความตาย

และวางแผนดักข้าพเจ้าตลอดวัน

13แต่ข้าพเจ้าไม่ฟัง เหมือนเป็นคนหูหนวก

        ไม่เปิดปาก เหมือนเป็นคนใบ้

14ข้าพเจ้าเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยิน

        ไม่มีถ้อยคำใดในปากเลย

15ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ารอคอยพระองค์ด้วยความหวัง

        ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์จะตรัสตอบ

16ข้าพเจ้าทูลว่า "ขออย่าให้เขาหัวเราะเยาะข้าพเจ้า

        อย่าให้เขาทะนงตนที่เห็นเท้าของข้าพเจ้าพลาดพลั้ง”

17ข้าพเจ้ากำลังจะล้มอยู่แล้ว

        ความเจ็บปวดก็อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเสมอ

18ข้าพเจ้าสารภาพความผิด

        ข้าพเจ้าเป็นกังวลเพราะบาปของข้าพเจ้า

19ศัตรูของข้าพเจ้าแข็งแรงcและมีพลัง

        ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าโดยไร้เหตุผลมีจำนวนมาก

20เขาตอบแทนความดีของข้าพเจ้าด้วยความชั่ว

        กล่าวหาข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าแสวงหาความดีd

21ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดอย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้า

        ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดอย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้า

22ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นความรอดพ้นของข้าพเจ้า

        โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

 

38 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำอ้อนวอนของผู้มีใจศรัทธาผู้หนึ่งซึ่งป่วยและยอมรับว่าเป็นคนบาป (ดู ข้อ 3-4, 5ข, 18) นับเป็นเพลงสดุดีบทหนึ่งในชุดเพลงสดุดี 7 บทที่ใช้แสดงความสำนึกผิดและขอสมาโทษ

b “กดข้าพเจ้าไว้” แปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและอาราเมอิก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ตกลงมา”

c “แข็งแรง” แปลตามตัวอักษรว่า “มีชีวิต” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ไร้เหตุผล”

d สำเนาโบราณภาษากรีกและสำนวนแปลโบราณบางฉบับเสริมว่า “เขาได้ละทิ้งเราผู้เป็นที่รัก ดังศพน่ารังเกียจ” (เทียบ อสย 14:19) เป็นการกล่าวพาดพิงถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน สำนวนแปลโบราณภาษาค็อปต์กล่าวชัดกว่านั้นอีกว่า “เขาใช้ตะปูตอกเนื้อของเรา”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก