"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 42 - 43

คำคร่ำครวญของชนเลวีที่อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มa

สดด ทั้งสองบทนี้ต้องนับเป็นคำอ้อนวอนบทเดียวกันที่แบ่งเป็น 3 ภาค แต่ละภาคจบด้วยสร้อยตอบรับอันเดียวกันที่ 42:5; 42:11 และ 43:5 ผู้ประพันธ์เพลงบทนี้อาจเป็นชาวเลวีคนหนึ่งในช่วงเวลาเนรเทศที่กรุงบาบิโลน เขาแสดงความอาลัยถึงพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม ในสมัยหลังการเนรเทศชาวอิสราเอลอธิบายความหมายของเพลงบทนี้ว่าเป็นการแสดงความทุกข์ใจที่ต้องเหินห่างจากพระเจ้า คริสตชนจะต้องรู้สึกว่าชีวิตในโลกนี้เป็น “การเนรเทศ” อย่างหนึ่งด้วย แต่ทว่าสิ่งที่เราโหยหาถึงนั้นไม่ใช่เมืองใดในโลกนี้ หากเป็น “นครเยรูซาเล็มจากสวรรค์” (ดู วว 21-22)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง บทกวีสอนใจของลูกหลานโคราห์

 

1กวางย่อมกระหายหาธารน้ำไหลฉันใด

        ข้าแต่พระเจ้า จิตใจข้าพเจ้าก็กระหายหาพระองค์ฉันนั้น

2จิตใจข้าพเจ้ากระหายพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงชีวิต

        เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าจะได้ไปชมbพระพักตร์พระเจ้า

3ข้าพเจ้ากินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันทั้งคืน

        ตลอดวันใครๆ ก็ถามข้าพเจ้าว่า “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน”

4เรื่องหนึ่งข้าพเจ้ายังจำได้ เมื่อระบายความในใจ

        คือข้าพเจ้าเคยเดินไปกับประชาชนc

นำหน้าเขาไปถึงบ้านของพระเจ้า

        ประชาชนกำลังเฉลิมฉลองโห่ร้องยินดีและสรรเสริญพระเจ้า

5จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดจึงเศร้าโศกเช่นนี้

        เหตุใดจึงกระวนกระวายอยู่ภายในข้าพเจ้า

จงวางใจในพระเจ้าเถิด

        ข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระองค์อีก

พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นd และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

6จิตใจข้าพเจ้าหดหู่ เมื่อระลึกถึงพระองค์

        จากดินแดนแห่งจอร์แดนและเฮอร์โมน จากภูเขามีซาร์e

7น้ำลึกกู่หาน้ำลึกด้วยเสียงโครมครึกแห่งน้ำตกของพระองค์

        กระแสคลื่นทั้งที่เรียบรื่นและแตกฟองกลบร่างข้าพเจ้าแล้ว

8ขอพระยาห์เวห์ประทานความรักมั่นคงของพระองค์ยามทิวาวาร

        ข้าพเจ้าจะได้ขับร้องสรรเสริญพระองค์ยามราตรี

เป็นคำภาวนาแด่พระเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้า

9ข้าพเจ้ากราบทูลพระเจ้าผู้ทรงเป็นหลักศิลาของข้าพเจ้า

        “ไฉนพระองค์จึงทรงลืมข้าพเจ้า

เหตุใดข้าพเจ้าต้องเดินไปในความระทมทุกข์

        ถูกศัตรูข่มเหง”

10คู่อริเยาะเย้ยข้าพเจ้าประหนึ่งว่าทำให้กระดูกข้าพเจ้าแหลกลาญ

        เขาเฝ้าถามอยู่ทั้งวันว่า “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน”

11จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดจึงเศร้าโศกเช่นนี้

        เหตุใดจึงกระวนกระวายอยู่ภายในข้าพเจ้า

จงวางใจในพระเจ้าเถิด

        ข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระองค์อีก

พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

43

1ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้า

        โปรดทรงแก้ต่างคดีความให้ข้าพเจ้าต่อสู้กับคนอธรรม

โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากคนคดโกงและคนอธรรมเถิด

2เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า

        เหตุไฉนจึงทรงผลักไสข้าพเจ้า

เหตุใดข้าพเจ้าจึงต้องเดินไปในความระทมทุกข์

        ถูกศัตรูข่มเหง

3โปรดส่งความสว่างและความจริงของพระองค์ลงมา

        เพื่อช่วยชี้ทิศทางแก่ข้าพเจ้า

และนำข้าพเจ้าไปยังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

        ไปยังสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งพำนักของพระองค์

4แล้วข้าพเจ้าจะเข้าไปยังพระแท่นบูชาของพระเจ้า

        ไปพบพระเจ้าผู้ทรงเป็นความยินดีปรีดาของข้าพเจ้าa

ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยเพลงพิณ

        ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า

5จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย เหตุใดจึงเศร้าโศกเช่นนี้

        เหตุใดจึงกระวนกระวายอยู่ภายในข้าพเจ้า

จงวางใจในพระเจ้าเถิด

         ข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระองค์อีก

พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

 

42 a การอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มสำหรับผู้เลื่อมใสศรัทธาเท่ากับว่าถูกเนรเทศห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า (2 คร 5:6-8) ในที่นี้หมายถึงการอยู่ห่างจากพระวิหารซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้า และห่างจากการร่วมฉลองในพระวิหารพร้อมกับประชากรอีกด้วย

b “ชม” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ปรากฏเฉพาะ” * “ชมพระพักตร์พระเจ้า” ในที่นี้หมายถึงการไปเยี่ยมพระวิหารของพระองค์ คือพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (ดู สดด 27:8 เชิงอรรถ b; ฉธบ 31:11) * ผู้รู้สันนิษฐานว่าผู้คัดลอกต้นฉบับภาษาฮีบรูคงได้เปลี่ยนข้อความเป็น “ปรากฏเฉพาะ” เพราะไม่อาจรับว่ามนุษย์จะเห็นพระพักตร์พระเจ้าได้ (ดู อพย 33:20 เชิงอรรถ i)

c ต้นฉบับภาษากรีกว่า “เข้าไปในกระโจมของพระเจ้าสูงสุด” * “กระโจม” ในที่นี้ หมายถึงพระวิหารซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าที่ชาวอิสราเอลใจศรัทธาจะต้องเดินทางไปเยี่ยมทุกๆ ปี (อพย 23:14-17)

d “ผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความรอดพ้นแห่งใบหน้าของเขา”

e “จากภูเขามีซาร์” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “จากภูเขาเล็กๆ” เราไม่ทราบว่าภูเขามีซาร์อยู่ที่ไหน อาจหมายถึงเนินซาโอราห์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากต้นแม่น้ำจอร์แดนก็ได้

43 a “ยินดีปรีดา” แปลตามตัวอักษรว่า “ความยินดีแห่งความร่าเริงของข้าพเจ้า” * ต้นฉบับภาษากรีกว่า “พระเจ้าผู้ทรงทำให้วัยหนุ่มของข้าพเจ้าร่าเริง”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก