"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 45

เพลงในวโรกาสอภิเษกสมรสa

สดด บทนี้เป็นบทประพันธ์สำหรับงานอภิเษกสมรสของกษัตริย์แห่งอิสราเอลพระองค์หนึ่ง กับเจ้าหญิงต่างชาติชาวไทระแห่งฟีนีเซีย กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงเลือกสรรกษัตริย์ กล่าวถึงบทบาทของกษัตริย์ในการปกครองแทนพระยาห์เวห์ กล่าวถึงความสง่างามของพระองค์ ขณะที่ทรงรอคอยเจ้าสาวของพระองค์ บัดนี้ พระราชินีจะต้องทรงลืมประชากรของพระนางเพื่อจะทรงเป็นของพระสวามีโดยสิ้นเชิง เมื่อชาวอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองอีกแล้ว เขายังคงใช้เพลงสดุดีบทนี้สรรเสริญ “พระเมสสิยาห์-กษัตริย์” ที่เขากำลังรอคอยว่าจะเสด็จมาสักวันหนึ่ง เราคริสตชนเข้าใจว่า สดด บทนี้กล่าวถึงพิธีอภิเษกสมรสของพระคริสตเจ้า-กษัตริย์ กับพระศาสนจักรซึ่งเป็นเสมือน “เจ้าสาว” ของพระองค์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง “ดอกลิลลี่..”b บทกวีสอนใจของลูกหลานโคราห์ เพลงรัก

1ถ้อยคำไพเราะหลั่งไหลออกมาจากใจของข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าร้องเพลงถวายพระราชา

ลิ้นของข้าพเจ้าเป็นประดุจปากกาของนักเขียนผู้เชี่ยวชาญ

2พระองค์ทรงงามเลิศสุดยิ่งกว่าบุรุษใดๆ

        พระโอษฐ์เปล่งวาจาไพเราะจับใจ

เพราะพระเจ้าประทานพระพรแก่พระองค์ตลอดกาล

3ข้าแต่นักรบผู้ทรงพลัง จงคาดพระแสงดาบไว้ข้างพระวรกาย

        จงสวมพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพเป็นอาภรณ์เถิด

4จงเสด็จนำหน้าอย่างผู้พิชิตc

        จงต่อสู้เพื่อความจริง ความอ่อนโยนและความยุติธรรม

จงให้พระหัตถ์ขวาแสดงกิจการน่าพิศวงแก่พระองค์เถิด

5ลูกธนูของพระองค์นั้นคมกริบ

        แทงทะลุใจบรรดาศัตรูของพระราชา

บรรดาประชาชาติจะสยบอยู่ใต้อำนาจของพระองค์

6พระเจ้าข้าd พระราชบัลลังก์ของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดกาล

        พระคทาแห่งขัตติยภาพของพระองค์นั้นเป็นคทาแห่งความยุติธรรม

7พระองค์ทรงรักความยุติธรรมและทรงชังความอธรรม

        เหตุฉะนี้ พระเจ้า พระเจ้าของพระองค์จึงทรงเจิมพระองค์ไว้

ด้วยน้ำมันแห่งความปีติยินดีเหนือพระราชาทั้งหลาย

8พระภูษาของพระองค์หอมกรุ่นด้วยกลิ่นมดยอบ กฤษณา และว่านน้ำ

        เสียงพิณนำความสำราญมาสู่พระองค์ที่ปราสาทงาช้าง

9พระธิดาของพระราชาทั้งหลายเสด็จมาพบพระองค์e

        พระราชินีเสด็จเข้ามาประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวา

ประดับองค์ด้วยทองคำจากโอฟีร์

10ฟังเถิด ธิดาเอ๋ย จงดูและตั้งใจฟัง

        จงลืมชาติของท่านและบ้านบิดาของท่านเถิดf

11พระราชาจะทรงหลงรักความงามของท่าน

        พระองค์ทรงเป็นเจ้าเป็นนายของท่าน จงน้อมกายเคารพพระองค์เถิด

12ชาวเมืองไทระนำของกำนัลมาถวาย

        บรรดาเศรษฐีในหมู่ประชาชนแสวงหาพระพักตร์พระองค์g

13พระธิดาเสด็จเข้ามาอย่างสง่างาม

        ทรงอาภรณ์ผ้าไหมยกทอง

14ทรงอาภรณ์ปักลวดลายเสด็จมาเฝ้าพระราชา

        บรรดาเพื่อนสาวติดตามพระนางมาเฝ้าพระองค์ด้วย

15เขาทั้งหลายเดินเป็นขบวนและโห่ร้องด้วยความยินดี

        เข้ามาในพระราชวังของพระราชา

16พระโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรดาบรรพบุรุษ

        พระองค์จะทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วแผ่นดิน

17ข้าพเจ้าจะประกาศพระนามให้เป็นที่จดจำตลอดไปทุกยุคทุกสมัย

        ประชาชาติทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปชั่วนิรันดร

 

45 a นักวิชาการพระคัมภีร์บางคนคิดว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นบทกวีทางโลกที่แต่งขึ้นในโอกาสอภิเษกสมรสของกษัตริย์อิสราเอลองค์หนึ่ง อาจจะเป็นกษัตริย์ซาโลมอน กษัตริย์เยโรโบอัมที่ 2 หรือกษัตริย์อาคับ (ซึ่งอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงชาวไทระ 1 พกษ 16:31) แต่ธรรมประเพณีทั้งของชาวยิวและชาวคริสต์เข้าใจว่า เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงการอภิเษกสมรสของพระเมสสิยาห์กับประชากรอิสราเอล ซึ่งเป็นรูปแบบของพระศาสนจักร (ดู พซม 3:11; อสย 62:5; อสค 16:8-13) ในภาคแรกของบทสดุดี (ข้อ 2-9) ผู้ประพันธ์กล่าวกับพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ โดยยกย่องว่าทรงมีคุณลักษณะของพระยาห์เวห์ (สดด 145:4-7,12-13) และคุณลักษณะของ “อิมมานูเอล” (อสย 9:5-6) ต่อจากนั้นในภาคหลัง (ข้อ 10-16) ผู้ประพันธ์กล่าวกับพระราชินี

b “ดอกลิลลี่” คำนี้จะพบอีกในคำนำของ สดด 60, 69 และ 80 อาจเป็นชื่อของเพลงซึ่งมีทำนองที่รู้จักกันดี บางคนคิดว่าคำนี้หมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบ คล้ายพิณ

c แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d “พระเจ้าข้า” แปลตามตัวอักษรว่า “ข้าแต่พระเจ้า” ซึ่งอาจหมายถึงกษัตริย์ก็ได้ เพราะคำว่า “พระเจ้า” (เอโลฮิม) นี้เคยใช้เรียกพระเมสสิยาห์ใน อสย 9:5 เรียกผู้นำและผู้พิพากษาใน สดด 82:6; อพย 22:6 และใช้เรียกโมเสสใน อพย 4:16; 7:1 และยังใช้เรียกราชวงศ์ดาวิดด้วยใน ศคย 12:8

e บรรดากษัตริย์ในที่นี้อาจหมายถึงชนชาติอื่นที่หันมาเชื่อในพระเจ้าของอิสราเอล (พซม 1:3; 6:8; อสย 60:3ฯ; 61:5) และมานมัสการพระองค์พร้อมกับชาวอิสราเอล

f จากประโยคนี้เราทราบว่าพระราชินีทรงเป็นคนต่างชาติ

g หมายความว่าชนต่างชาติจะเข้ามายอมให้อิสราเอลเป็นผู้นำในสมัยของพระเมสสิยาห์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก