"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 56

ความวางใจในพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนซึ่งผู้ประพันธ์แสดงความไว้วางใจมั่นคงต่อพระเจ้า แม้เขาจะมีศัตรูมากมาย เขาก็มั่นใจว่าไม่มีมนุษย์คนใดจะทำร้ายเขาได้ เขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ยากและน้ำตาของเขา เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นมารีย์ร้องไห้อาลัยถึงลาซารัสพี่ชาย พระองค์ก็ทรงกันแสงด้วย (ยน 11:33-35) คริสตชนที่อยากติดตามพระยุคลบาทของพระอาจารย์ก็จะ “เป็นทุกข์ร้องไห้” ด้วยสักวันหนึ่ง ขณะที่โลกที่เป็นศัตรูร่าเริงยินดี (ยน 16:20) แต่ในที่สุด พระเจ้า “จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดออกจากตาของเขา” และแล้วจะไม่มีการร้องไห้หรือความทุกข์อีกต่อไป (วว 21:4)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนอง “นกพิราบแห่งต้นโอ๊กในแดนไกล”a ของกษัตริย์ดาวิด มิคตาม เมื่อชาวฟีลิสเตียกักขังพระองค์ไว้ที่เมืองกัท

1ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิด เพราะเขาทั้งหลายเบียดเบียนข้าพเจ้า

        เขาโจมตีและข่มเหงข้าพเจ้าตลอดวัน

2บรรดาศัตรูเบียดเบียนข้าพเจ้าตลอดวัน

        พวกที่โจมตีข้าพเจ้าจากที่สูงbนั้นมีจำนวนมาก

3ยามที่ข้าพเจ้าหวาดกลัว

        ข้าพเจ้าก็วางใจในพระองค์

4ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญพระวาจาของพระองค์c

        ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า และไม่หวั่นกลัว

มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้

5ตลอดวัน เขาบิดเบือนคำพูดของข้าพเจ้า

        เขาคิดแต่จะวางแผนทำร้ายข้าพเจ้า

6เขารวมหัวกันd คอยดักซุ่มแอบดูความเคลื่อนไหวของข้าพเจ้า

        คอยเอาชีวิตของข้าพเจ้า

7เพราะความชั่วร้ายนี้ ขอพระองค์ทรงละทิ้งเขา

        ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงทำลายชนชาติเหล่านี้ด้วยพระพิโรธ

8พระองค์ทรงนับทุกก้าวที่ข้าพเจ้าระเหเร่ร่อน

        ทรงเก็บน้ำตาของข้าพเจ้าไว้ในถุงหนังของพระองค์

ทรงบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์มิใช่หรือe

9แล้วศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าจะหันหลังกลับไป

        ในวันที่ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า

10ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า สรรเสริญพระวาจา

        ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์ สรรเสริญพระวาจา

11ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า และไม่หวั่นกลัว

        มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้

12ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าบนบานไว้กับพระองค์

        ข้าพเจ้าจึงจะถวายบูชาขอบพระคุณ

13เพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความตาย

        ทรงค้ำจุนเท้าข้าพเจ้ามิให้ล้มf

เพื่อจะได้เดินอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ในแสงสว่างของผู้เป็น

 

56 a แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน * บางคนแปลว่า “การข่มเหงของบรรดากษัตริย์ในแดนไกล” โดยอ่านคำที่แปลว่า “ต้นโอ๊ก” เป็น “เอโลฮิม” ซึ่งแปลได้ว่า “พระเจ้า” หรือ “กษัตริย์” (เทียบ สดด 45:6; 58:1)

b “จากที่สูง” อาจหมายถึงภูเขารอบกรุงเยรูซาเล็ม (ดู 2 พกษ 19:22) อาจเป็นการพาดพิงถึงการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกกองทัพอัสซีเรียล้อมในปี 701 ก่อน ค.ศ. เช่นเดียวกับใน สดด 76 * วลีนี้ยังแปลได้อีกว่า “ด้วยความเย่อหยิ่ง”

c ในที่นี้ เช่นเดียวกับในข้อ 10 “พระวาจาของพระเจ้า” หมายถึงพระสัญญาซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์มีความมั่นใจว่าจะเป็นความจริงแน่ๆ (ดู สดด 106:12; 119:42,65; 130:5)

d “รวมหัวกัน” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อาศัยอยู่”

e ข้อความนี้อาจพาดพิงถึงน้ำตาของกษัตริย์เฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:5; อสย 38:3-5) น้ำตาทุกหยดของผู้ชอบธรรมจะต้องได้รับการตอบแทนในที่สุด (อสย 25:8 เทียบ วว 7:17) * บางคนคิดว่าประโยค “ทรงบันทึก...มิใช่หรือ” เป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกเพิ่มเข้าไปในภายหลัง (เทียบ สดด 139:16; โยบ 19:23; มลค 3:16)

f “ทรงค้ำจุนเท้าข้าพเจ้ามิให้ล้ม” บางคนคิดว่าประโยคนี้เป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกเพิ่มเติมในภายหลัง

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก