"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 57

ผู้ชอบธรรมขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ภาคแรกของ สดด บทนี้ (ข้อ 1-5) เป็นคำภาวนาด้วยความมั่นใจ ขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้พ้นจากศัตรู สร้อยตอบรับในข้อ 5 ขอให้พระเจ้าทรงสำแดงพระอานุภาพในฐานะผู้ปกครองสากลโลก ภาคที่สองเริ่มโดยกล่าวสั้นๆ ถึงศัตรู แต่แล้วเป็นบทเพลงสรรเสริญพระอานุภาพและความดีของพระเจ้าในโลก เพลงสดุดีจบด้วยสร้อยตอบรับเหมือนในข้อ 5 ในบริบทของเราคริสตชน “รุ่งอรุณ” ที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะ “ปลุก” นั้นหมายถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ (ดู ลก 1:78) พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีก (LXX) แปลคำว่า “หน่อ” หรือ “กิ่ง” ในภาษาฮีบรูว่า “รุ่งอรุณ” ซึ่งเป็นสมญาของพระเมสสิยาห์ พระเจ้าทรงเยี่ยมมนุษยชาติเสมือนรุ่งอรุณจากเบื้องบน

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง “อย่าทำลาย” ของกษัตริย์ดาวิด มิคตาม เมื่อทรงหลบหนีกษัตริย์ซาอูลไปซ่อนอยู่ในถ้ำ

1ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิด โปรดทรงเมตตา

        เพราะข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

ข้าพเจ้าหลบภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์

        จนกว่าอันตรายจะผ่านพ้นไป

2ข้าพเจ้าเรียกหาพระเจ้าสูงสุด

        เรียกหาพระเจ้าผู้ทรงกระทำดีต่อข้าพเจ้า

3ขอพระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือจากสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

        ขอทรงบันดาลให้ผู้เบียดเบียนข้าพเจ้าต้องอับอาย

                                                                           (พักครู่หนึ่ง)

ขอพระเจ้าทรงส่งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ลงมาเถิด

4ข้าพเจ้าต้องนอนอยู่ในหมู่สิงโต

        ที่อยากกินมนุษย์เป็นอาหาร

ฟันของมันคือหอกและลูกธนู

        ลิ้นของมันเป็นดาบคม

5ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนให้สูงส่งเหนือฟากฟ้า

        ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดินa

6เขาทั้งหลายวางกับดักไว้บนทางของข้าพเจ้า

        ทำให้ข้าพเจ้าต้องตกต่ำ

เขาขุดหลุมไว้ล่อข้าพเจ้า

        แต่เขากลับต้องตกลงไปในหลุมนั้น

                                                                           (พักครู่หนึ่ง)

7ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว พระเจ้าข้า ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว

        ข้าพเจ้าจะขับร้องถวายสดุดีแด่พระองค์

8จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย จงตื่นเถิด

        พิณทั้งน้อยใหญ่เอ๋ย จงตื่นเถิด

ข้าพเจ้าจะได้ปลุกรุ่งอรุณb

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรทั้งหลาย

        ข้าพเจ้าจะถวายสดุดีในหมู่ชนชาติทั้งปวง

10เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงท้องฟ้า

        และความซื่อสัตย์ของพระองค์สูงส่งถึงหมู่เมฆ

11ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนเหนือฟากฟ้า

        ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดิน

 

57 a ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีแสดงความปรารถนาให้พระเจ้าทรงแสดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ โดยการช่วยผู้ถูกเบียดเบียนให้รอดพ้น และทำลายคนอธรรม

b “ปลุกรุ่งอรุณ” เป็นสำนวนกวีที่คิดว่ารุ่งอรุณเป็นเหมือนบุคคลคนหนึ่ง (เทียบ โยบ 3:9; 38:12; 41:10) รุ่งอรุณเป็นเวลาเหมาะสำหรับนำความช่วยเหลือมาให้ (สดด 17:15 เชิงอรรถ d)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก