"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 61

คำอธิษฐานภาวนาของผู้ถูกเนรเทศa

        สดด บทนี้อาจเข้าใจได้หลายวิธี เช่นอาจเข้าใจว่าเป็นคำอธิษฐานภาวนาของกษัตริย์ซึ่งอยู่ในอันตรายจะสิ้นพระชนม์ (ข้อ 2) จึงวอนขอพระเจ้าให้ทรงช่วยให้มีสุขภาพดีและปลอดภัย “ภายใต้ร่มปีกของพระองค์” (ข้อ 4) กษัตริย์ทรงแน่พระทัยว่าประชากรกำลังภาวนาเพื่อพระองค์ด้วย จึงทรงสัญญาว่าจะทรงแก้บนที่ทรงบนบานไว้กับพระเจ้า ในฐานะคริสตชน เราทุกคนรู้ว่าพระเจ้าทรงปกป้องเราอย่างแน่นอนในองค์พระบุตรซึ่งทรงประสงค์จะรวบรวมเราไว้ “ดังแม่ไก่กกลูกไว้ใต้ปีก” (เทียบ มธ 23:37)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบ ของกษัตริย์ดาวิด

 

1ข้าแต่พระเจ้า โปรดฟังเสียงร้องของข้าพเจ้า

        โปรดทรงรับฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

2ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์จากสุดปลายแผ่นดิน

        เมื่อใจข้าพเจ้าอ่อนล้า

โปรดทรงนำข้าพเจ้าไปยังศิลาที่อยู่สูงสุดเอื้อมของข้าพเจ้าb

3เพราะพระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพเจ้า

        ทรงเป็นหอสูงแข็งแกร่งต่อหน้าศัตรู

4ขอให้ข้าพเจ้าพำนักอยู่ในกระโจมของพระองค์ตลอดไป

        ขอให้หลบภัยอยู่ภายใต้ร่มปีกของพระองค์

(พักครู่หนึ่ง)

5ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงฟังคำบนบานของข้าพเจ้า

        ประทานมรดกของผู้ยำเกรงพระนามแก่ข้าพเจ้า

6ขอโปรดให้กษัตริย์มีพระชนมายุยืนนาน

        ให้พระชนมพรรษาสืบต่อไปหลายชั่วอายุคน

7ขอพระราชบังลังก์ดำรงอยู่เฉพาะพระพักตร์ตลอดกาล

        ขอความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์คุ้มครองพระราชาc

8แล้วข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามตลอดไป

        และจะปฏิบัติตามคำบนบานที่ให้ไว้ทุกๆ วัน

 

61 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำอ้อนวอนของชาวเลวีที่ถูกเนรเทศห่างจากกรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 1-5) ตามด้วยคำอธิษฐานภาวนาสำหรับกษัตริย์ (ข้อ 6-7)

b “ศิลาที่อยู่สูงสุดเอื้อม” หมายถึงภูเขาที่ตั้งของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งผู้นิพนธ์เพลงสดุดีปรารถนาจะกลับมาเห็นอีก เพลงสดุดีบทนี้คงแต่งขึ้นในสมัยเนรเทศครั้งแรก (598 ก่อน ค.ศ. เทียบ 2 พกษ 17:14ฯ) เมื่อพระวิหารยังไม่ถูกทำลาย

c ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของพระเจ้า จะคงอยู่กับพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ (สดด 85:10ฯ; 89:14, 24) เพื่อปกป้องคุ้มครองกษัตริย์ (สภษ 20:28) คุณลักษณะเหล่านี้ยังคุ้มครองปกป้องชาวเลวีที่ซื่อสัตย์ด้วย (สดด 40:11) * ข้อ 6-7 อาจเป็นคำอธิษฐานภาวนาโบราณสำหรับกษัตริย์ แต่ที่เน้นให้รัชสมัยคงอยู่ตลอดไป ชวนให้คิดถึงคำทำนายของประกาศกนาธัน (2 ซมอ 7:16; 1 พศด 17:14) และเป็นคำอธิษฐานภาวนาที่คล้ายกับข้อความเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ใน สดด 72 และ 89

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก