"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 63

โหยหาพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นคำภาวนาที่งดงามบทหนึ่งในพระคัมภีร์ แสดงว่ามนุษย์มีความต้องการและโหยหาพระเจ้า ผู้ประพันธ์อยากจะอยู่ร่วมกับพระเจ้าเช่นเดียวกับพื้นดินที่แห้งผากอยากได้น้ำซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต ผู้กล่าวบทภาวนานี้อาจเป็นชนเลวีคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ต้องอยู่ห่างจากพระเจ้าในพระวิหาร และรู้สึกว่าตนเองถูกตัดออกไปจากบ่อเกิดของชีวิต พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นเสมือนพระวิหารใหม่ โปรดให้เราสถาปนาความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระบิดาได้ พระองค์ประทานพระวาจาและศีลมหาสนิทให้เรา เพื่อระงับความหิวกระหายพระเจ้าซึ่งเป็นบ่อเกิดชีวิตของเรา

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด เมื่อทรงอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งยูดาห์a

1ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

        ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่b

จิตใจข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์

        ร่างกายข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระองค์

เหมือนผืนดินที่แห้งผาก แห้งแล้ง ไม่มีน้ำ

2ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเฝ้ามองพระองค์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

        เพื่อชมพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

3เพราะความรักมั่นคงของพระองค์มีคุณค่ากว่าชีวิต

        ริมฝีปากข้าพเจ้าจะพร่ำสรรเสริญพระองค์

4ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์ตลอดชีวิต

        ข้าพเจ้าจะชูมือขึ้นเรียกขานพระนามพระองค์

5ข้าพเจ้าจะอิ่มประดุจได้กินอาหารโอชาในงานเลี้ยง

        ริมฝีปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยความยินดี

6เมื่อนอนบนเตียง ข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์

        ข้าพเจ้าคำนึงถึงพระองค์ทุกโมงยามตลอดคืน

7เพราะพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพเจ้าเสมอมา

        ข้าพเจ้าจึงร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์

8จิตใจข้าพเจ้าชิดสนิทกับพระองค์

        พระหัตถ์ขวาของพระองค์พยุงข้าพเจ้าไว้

9ส่วนผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้า

        จะต้องลงไปในขุมลึกของแผ่นดิน

10เขาจะถูกฆ่าด้วยคมดาบ

        เป็นอาหารของหมาใน

11แต่พระราชาจะทรงยินดีในพระเจ้า

        ทุกคนที่สาบานโดยอ้างพระนามพระองค์cจะภูมิใจ

เพราะปากของคนพูดเท็จจะถูกปิดให้เงียบ

 

63 a เพลงสดุดีบทนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับกษัตริย์ดาวิดเมื่อทรงหลบซ่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร รายละเอียดคงได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์

b “แสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่” รากศัพท์ภาษาฮีบรูของคำที่แปลว่า “แสวงหา” ยังมีความหมายว่า “เช้าตรู่” อีกด้วย สำนวนแปลโบราณจึงรวมความหมายทั้งสองนี้ไว้ด้วยกัน

c “พระนามของพระองค์” ต้นฉบับคลุมเครือ ไม่ชัดว่าสรรพนาม “พระองค์” นี้หมายถึงพระยาห์เวห์ (เทียบ ฉธบ 6:13; ยรม 12:16) หรือหมายถึงกษัตริย์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก