"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 70

คำวอนขอในยามทุกข์ร้อนa

เพลงอ้อนวอนสั้นๆ บทนี้เป็นเพลงสดุดีที่สมบูรณ์ในตัวเอง มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ สดด 40:13-17 บทภาวนาทางการของพระศาสนจักรในการทำวัตรแต่ละครั้งจะเริ่มด้วยข้อแรกของ สดด บทนี้ “ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้า โปรดเถิด พระเจ้าข้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้า” การเริ่มบทภาวนาประจำวันของเราด้วยข้อความนี้เป็นการแสดงความถ่อมตน ยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าอยู่เสมอ การภาวนาของเราจะเป็นการภาวนาแท้จริงได้ก็เมื่อเรามีท่าทีเช่นนี้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ของกษัตริย์ดาวิด เพื่อการระลึกถึง

1ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยชีวิตของข้าพเจ้า

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

2ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้า

        จงได้รับความอับอายเถิด

ผู้ที่ยินดีในความพินาศของข้าพเจ้า

        จงถอยหนีไปอย่างอัปยศเถิด

3ผู้ที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “สมน้ำหน้า”

        จงกลับไปด้วยความอับอาย

4แต่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จงยินดีและชื่นชมในพระองค์

        ผู้ที่รักพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น

จงพูดเสมอว่า “พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่”

5ข้าพเจ้ายากจนและขัดสน

        ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงรีบมาช่วยข้าพเจ้าเถิด

พระองค์ทรงช่วยเหลือและประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้า

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้าอยู่เลย

 

70 a เพลงสดุดีบทนี้ซ้ำกับ สดด 40:13-17

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก