"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 71

คำอธิษฐานภาวนาในวัยชรา

          สดด บทนี้เป็นคำภาวนาของผู้อาวุโสซึ่งมองดูชีวิตที่ผ่านมาของตนว่า ได้รับความรักเมตตาจากพระเจ้าอย่างมากมาย แม้ว่าเพลงสดุดีบทนี้จัดอยู่ในประเภทคำอ้อนวอน แต่ก็มีข้อความหลายตอนที่แสดงความหวัง การขอบพระคุณและสรรเสริญอย่างชัดเจน ผู้ประพันธ์มีความวางใจต่อพระเจ้าตลอดมาตั้งแต่วัยเยาว์และไม่เคยผิดหวัง แต่เขาก็ต้องมีความทุกข์ยากเหมือนกับมนุษย์โดยทั่วไป ความทุกข์เหล่านี้ทำให้บรรดาศัตรูคิดว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้ว เขารู้ดีว่าความจริงเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น คำอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรงช่วยจึงมีคำสรรเสริญรวมอยู่ด้วย เราคริสตชนไม่ว่าจะอยู่ในวัยเยาว์หรือวัยชรา จึงควรคิดทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมาเพื่อจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงดีต่อเราอย่างไร ความรู้เช่นนี้จะเป็นบ่อเกิดพลังให้เรา เมื่อต้องประสบกับความทุกข์ยากในชีวิต

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์

        ข้าพเจ้าไม่มีวันจะต้องได้รับความอับอายเลย

2พระองค์ทรงเที่ยงธรรม โปรดทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้า

        โปรดทรงปลดปล่อยข้าพเจ้า

โปรดทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า

        และทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นด้วยเถิด

3ขอพระองค์ทรงเป็นหลักศิลาที่กำบังaสำหรับข้าพเจ้า

        ขอทรงเป็นที่มั่นที่ข้าพเจ้าจะเข้าถึงได้เสมอ

พระองค์ทรงสัญญาจะช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

        เพราะพระองค์ทรงเป็นหลักศิลาและทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า

4ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของคนชั่ว

        พ้นจากเงื้อมมือของคนอธรรมและคนใจอำมหิตด้วยเถิด

5ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพเจ้า

        พระองค์คือผู้ที่ข้าพเจ้าวางใจมาแต่วัยเยาว์

6ข้าพเจ้าพึ่งพิงพระองค์มาตั้งแต่กำเนิด

        ตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ในครรภ์มารดา พระองค์ก็ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วb

ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ตลอดมา

7คนจำนวนมากพิศวงในตัวข้าพเจ้าc

        พระองค์คือแหล่งลี้ภัยที่มั่นคงของข้าพเจ้า

8ปากข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยถ้อยคำสรรเสริญพระองค์

        กล่าวถ้อยคำถวายพระเกียรติตลอดวัน

9ขอพระองค์อย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าในวัยชรา

        อย่าทรงละทิ้งข้าพเจ้าไปเมื่อข้าพเจ้าอ่อนกำลัง

10เพราะศัตรูของข้าพเจ้ากำลังพูดใส่ร้ายข้าพเจ้า

        ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพเจ้ากำลังร่วมกันวางแผนอยู่

11พูดว่า “พระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้ว จงไล่ตามเขาเถิด

        จงจับกุมเขาไว้ ไม่มีใครจะมาช่วยเขาได้”

12ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงอยู่ห่างจากข้าพเจ้า

        ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

13ขอให้ผู้ที่ใส่ร้ายข้าพเจ้าต้องได้รับความอับอายและความพินาศ

        ขอให้ผู้ที่ต้องการทำร้ายข้าพเจ้าได้รับแต่ความอัปยศและถูกสาปแช่ง

14ส่วนข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะมีความหวังตลอดไป

        จะสรรเสริญพระองค์มากยิ่งขึ้น

15ปากข้าพเจ้าจะประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์

         จะประกาศตลอดวันถึงพระราชกิจมากมายเหลือคณานับdที่ทรงช่วยให้รอดพ้น

16ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะเล่าถึงeพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์

        จะระลึกว่าพระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงเที่ยงธรรม

17ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสั่งสอนข้าพเจ้ามาตั้งแต่วัยเยาว์

        และข้าพเจ้ายังคงประกาศกิจการมหัศจรรย์น่าพิศวงของพระองค์จนถึงบัดนี้

18บัดนี้ เมื่อข้าพเจ้าชราลงและผมก็เป็นสีดอกเลา

        ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงละทิ้งข้าพเจ้าf

จนกว่าจะได้ประกาศถึงพระอานุภาพgแก่ชนรุ่นหลัง

19ข้าแต่พระเจ้า พระอานุภาพและความเที่ยงธรรมของพระองค์สูงถึงท้องฟ้า

        พระองค์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่

ข้าแต่พระเจ้า ใครเล่าจะเหมือนพระองค์

20พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ร้อนและเคราะห์ร้ายมากมาย

        แต่พระองค์จะประทานชีวิตให้ข้าพเจ้าอีก

พระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าขึ้นมาจากส่วนลึกของแผ่นดิน

21พระองค์จะทรงเสริมความยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า

        และจะประทานกำลังใจแก่ข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

22แล้วข้าพเจ้าจะบรรเลงพิณสรรเสริญพระองค์

        ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงความซื่อสัตย์

องค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล ข้าพเจ้าจะบรรเลงพิณเขาคู่สดุดีพระองค์

23ริมฝีปากของข้าพเจ้าจะโห่ร้องด้วยความยินดี

        เมื่อข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระองค์

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าที่ทรงไถ่กู้นั้นก็จะสรรเสริญพระองค์ด้วย

24ลิ้นของข้าพเจ้าจะประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ทุกวัน

        ใช่แล้ว ผู้ที่ต้องการทำร้ายข้าพเจ้าจะต้องรับความอับอายและความอัปยศ

 

71 a “ที่กำบัง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ที่พำนัก” (เทียบ สดด 31:2)

b “ที่พึ่งของข้าพเจ้า” แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้ที่แยกข้าพเจ้า”

c “พิศวง” คนทั่วไปมักจะประหลาดใจที่เห็นคนดีมีธรรมต้องทนทุกข์ (เทียบ โยบ)

d “มากมายเหลือคณานับ” แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้ตัวอักษร” ซึ่งอาจเป็นข้อความเพิ่มเติมของผู้คัดลอก

e “เล่าถึง” แปลตามตัวอักษรว่า “มาถึง”

f คนชราในเพลงสดุดีบทนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของประชากรอิสราเอลที่รวมทั้ง “คนหนุ่ม” และ “คนชรา” ตามสำนวนของบรรดาประกาศก

g “พระอานุภาพ” แปลตามตัวอักษรว่า “พระพาหา” (แขน) เป็นวิธีพูดของบรรดาประกาศก เช่น อสย 51:9; 53:1 เมื่อต้องการกล่าวถึงอัศจรรย์ในสมัยการอพยพ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก