"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 72

กษัตริย์ที่พระเจ้าทรงสัญญาa

สดด เกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้เป็นคำภาวนาสำหรับกษัตริย์แห่งราชวงศ์ดาวิด ขอให้รัชสมัยของพระองค์นำความยุติธรรม สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองมาให้บ้านเมือง พระพรจากพระเจ้าเท่านั้นจะบันดาลให้พระราชาจะทรงเป็นเช่นนี้ได้ เพลงสดุดีจึงเริ่มด้วยคำภาวนา ขอให้พระเจ้าประทานพระพรนี้ให้แก่พระราชา เป็นความจริงว่าในประวัติศาสตร์อาณาจักรยูดาห์ไม่เคยมีกษัตริย์ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เลย แต่ประชาชนก็ยังมีความหวังอยู่เสมอและวอนขอพระพรนี้จากพระเจ้าทุกครั้งที่มีพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์องค์ใหม่ แม้ในสมัยหลังจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลน เมื่อราชวงศ์ดาวิดไม่มีอำนาจทางการเมืองอีกแล้ว ความหวังถึงกษัตริย์ในอุดมการณ์เช่นนี้ยังคงอยู่ เพลงสดุดีบทนี้จึงกลายเป็นเพลงสดุดีที่กล่าวถึง “พระเมสสิยาห์” ผู้รับเจิมในอุดมการณ์ของพระยาห์เวห์ที่จะมากอบกู้ประชากรของพระองค์ ในฐานะคริสตชน เราแสดงความเชื่อของเราต่อพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธว่า พระองค์คือกษัตริย์ในอุดมการณ์นี้ที่ชาวอิสราเอลกำลังรอคอย การที่โหราจารย์จากทิศตะวันออกมานมัสการ และถวายบรรณาการแด่พระกุมารที่เมืองเบธเลเฮม (มธ 2:1-12) ชวนเราให้คิดถึงกษัตริย์ต่างชาติที่จะเสด็จมาถวายบรรณาการแด่กษัตริย์จากราชวงศ์ดาวิดพระองค์นี้ซึ่งจะต้องเสด็จมา (ข้อ 10)

ของกษัตริย์ซาโลมอน

 

1ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานวิจารณญาณของพระองค์แด่พระราชา

        และประทานความเที่ยงธรรมของพระองค์แก่พระโอรสของพระราชาด้วย

2ขอพระราชาทรงปกครองประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรม

        และทรงดูแลคนยากจนของพระองค์ด้วยวิจารณญาณ

3ขอให้ภูเขานำความรุ่งเรืองมาสู่ประชากร

        และเนินเขานำความชอบธรรมbมาให้

4ขอพระราชาทรงปกป้องสิทธิของคนยากจนในหมู่ประชากร

        ทรงช่วยลูกหลานของผู้ขัดสนให้รอดชีวิต

และทรงบดขยี้ผู้ที่เบียดเบียนเขา

5ขอพระราชาทรงปกครองcตลอดไป

        ตราบเท่าที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังคงอยู่

6ขอพระองค์เสด็จลงมาเหมือนฝนตกบนทุ่งหญ้าd

        เหมือนสายฝนทำให้แผ่นดินชุ่มชื้น

7ในรัชสมัยของพระราชา ขอให้ความชอบธรรมeเจริญงอกงาม

        และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งตราบสิ้นแสงจันทร์f

8ขอให้พระอาณาจักรแผ่ขยายจากทะเลจรดทะเล

        จากแม่น้ำจนสุดปลายแผ่นดินg

9ขอให้ผู้อาศัยในถิ่นทุรกันดารhก้มกราบเฉพาะพระพักตร์

        และบรรดาศัตรูต้องเลียผงคลี

10ขอบรรดากษัตริย์แห่งทาร์ซิสและหมู่เกาะทั้งหลาย

        นำบรรณาการมาถวาย

กษัตริย์แห่งเชบาและซาบานำของกำนัลมาถวายด้วย

11ขอกษัตริย์ทั้งหลายกราบถวายบังคมพระราชา

        และนานาชาติรับใช้พระองค์

12ขอพระราชาทรงปลดปล่อยผู้ขัดสนที่ร้องหาพระองค์

        และทรงช่วยคนยากจนที่ไม่มีผู้ช่วยให้รอดพ้น

13ขอทรงสงสารผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน

        ทรงช่วยผู้ขาดแคลนให้รอดจากความตาย

14ขอทรงกอบกู้ชีวิตของเขาให้พ้นจากการกดขี่และความรุนแรง

        ขอให้โลหิตของคนเหล่านี้มีค่ายิ่งนักในสายพระเนตรของพระองค์

15ขอทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงได้รับiทองคำจากเชบา

        ขอให้มีการอธิษฐานภาวนาอุทิศแด่พระองค์อย่างต่อเนื่อง

ขอพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพรjทุกๆ วัน

16ขอให้ข้าวสาลีอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดิน

        แกว่งไกวรวงเป็นระลอกอยู่บนยอดเขา

เกิดผลมากเหมือนเลบานอนk

        เก็บเกี่ยวได้มากเหมือนหญ้าในท้องทุ่ง

17ขอพระนามของพระราชาคงอยู่ตลอดไป

        ขอพระนามพระองค์คงอยู่ตราบสิ้นแสงตะวัน

ขอให้ชนทุกเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ได้รับพรlเดชะพระองค์

        และนานาชาติประกาศว่าพระราชาทรงเกษมสุข

18ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

        พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงกระทำอัศจรรย์

19ขอพระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์จงได้รับการถวายพระพรตลอดนิรันดร

        ขอให้ทั่วแผ่นดินเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์

        อาเมน อาเมน

20จบคำอธิษฐานภาวนาของกษัตริย์ดาวิดบุตรของเจสซีm

 

72 a เพลงสดุดีบทนี้ชวนให้คิดถึงรัชสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน กล่าวชมความมั่งคั่ง สิริรุ่งโรจน์ การปกครองอย่างยุติธรรม และสันติภาพในแผ่นดินที่ทรงปกครอง (1 พกษ 3:9,12,28; 4:20; 10:1-29; 1 พศด 22:9) ภาพนี้ยังเป็นภาพลักษณ์ของกษัตริย์ในอุดมการณ์ที่จะเสด็จมาในอนาคต ธรรมประเพณีทั้งของชาวยิวและคริสตชนคิดว่า เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ ตามที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวถึงไว้ล่วงหน้า (อสย 9:5; 11:1-5 และ ศคย 9:9ฯ)

b การแบ่งข้อตามต้นฉบับภาษากรีก ตัวบทไม่ชัดเจน

c “ทรงปกครอง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก แปลตามตัวอักษรว่า “เขาทั้งหลายจะยำเกรงพระองค์”

d “บนทุ่งหญ้า” สำนวนแปลหลายฉบับแปลว่า “ขนแกะ” (เทียบ วนฉ 6:37ฯ)

e “ความชอบธรรม” แปลตามต้นฉบับและสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้ชอบธรรม” เป็นการประยุกต์ใช้ข้อความเข้ากับพระเมสสิยาห์ (เทียบ ยรม 23:5; ศคย 9:9)

f ยุคของพระเมสสิยาห์จะคงอยู่ชั่วฟ้าดินสลาย

g “สุดปลายแผ่นดิน” หมายถึงอาณาเขตของดินแดนปาเลสไตน์ในอุดมการณ์ (ดู วนฉ 20:1 เชิงอรรถ a)

h “ผู้อาศัยในถิ่นทุรกันดาร” หมายถึงมนุษย์ สัตว์ หรือภูตผีปีศาจที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร (อสย 13:21; 34:14; ยรม 50:39; อสค 34:28) ในที่นี้หมายถึง ชนต่างชาติที่อยู่ในอำนาจปกครองของอิสราเอล (เทียบ อสย 27:1; ดนล 7:3; วว 13:1)

i “ทรงได้รับ” แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระองค์ประทาน”

j “ขอพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพร” ข้อความนี้ไม่ชัดเจน ไม่รู้ว่าใครเป็นประธานของกริยา เราคิดว่าชาวอิสราเอลกำลังอธิษฐานภาวนาขอให้พระเมสสิยาห์-กษัตริย์ประสบความสำเร็จในพระราชกิจที่ทรงกระทำ แต่บางคนเข้าใจว่าพระเมสสิยาห์กำลังจะทรงอธิษฐานภาวนาสำหรับคนยากจน และจะทรงอวยพรเขา

k “เกิดผลมากเหมือนเลบานอน” ข้อ 16 นี้แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

l “ทุกเผ่าพันธุ์ในโลกได้รับพร” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู เป็นการกล่าวพาดพิงถึงพระสัญญาแก่อับราฮัมใน ปฐก 12:3 และ 22:18

m ข้อความในข้อ 18-20 เป็นสูตรคำถวายพระพรลงท้ายบรรพที่ 2 ของหนังสือเพลงสดุดี ส่วนบรรทัดสุดท้ายสะท้อนความเข้าใจของชาวอิสราเอลว่ากษัตริย์ดาวิดทรงนิพนธ์เพลงสดุดีชุดนี้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก