"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 75

พระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์ทุกคนa

เป็นการยากสักหน่อยที่จะกำหนดว่า สดด บทนี้อยู่ในประเภทใด ดูเหมือนว่า สดด บทนี้แต่เดิมใช้ในพิธีกรรมซึ่งมีหลายคนร่วมพิธี ข้อแรกและข้อสุดท้ายชวนให้คิดว่าบทภาวนานี้เป็นเพลงขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากชัยชนะในสงคราม มีการกล่าวถึงพระดำรัสของพระเจ้า ซึ่งสมณะหรือประกาศกคนหนึ่งอาจเป็นผู้กล่าวเตือนคนอธรรมให้ระวังว่าจะถูกพระเจ้าตัดสินลงโทษ ในที่สุดบุคคลหนึ่งอาจเป็นกษัตริย์หรือสมณะ จะกล่าวสรรเสริญและแสดงความเชื่อเป็นการจบพิธีกรรมขอบพระคุณนี้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง “อย่าทำลาย” เพลงสดุดีของอาสาฟ บทเพลง

1ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์

        ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณ

และเรียกขานพระนามพระองค์b

บอกเล่าถึงกิจการมหัศจรรย์ของพระองค์

2พระเจ้าตรัสว่า “เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนด

        เราจะมาพิพากษาด้วยความยุติธรรม

3แม้แผ่นดินและผู้อาศัยทุกคนจะสั่นสะเทือน

        เราจะยึดเสาหลักของแผ่นดินไว้ให้มั่นคง”

                                                                           (พักครู่หนึ่ง)

4“เรากล่าวแก่ผู้หยิ่งยโสว่า ‘อย่าพูดจาโอ้อวด’

        กล่าวแก่คนชั่วร้ายว่า ‘อย่ายกหางตนเอง’c

5อย่ายกตนขึ้นให้สูง

        อย่าพูดจาโอหัง”

6ถูกแล้ว ความยิ่งใหญ่dไม่มาจากตะวันออกหรือตะวันตก

        ไม่มาจากถิ่นทุรกันดาร

7แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา

        ทรงกดคนหนึ่งลง ทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น

8พระยาห์เวห์ทรงถือถ้วยใบหนึ่งe

        มีเหล้าองุ่นผสมยาบรรจุอยู่เต็ม

พระองค์ทรงเทเหล้าองุ่นให้เขาดื่มจนถึงตะกอนที่ก้นถ้วย

        คนชั่วร้ายทั้งหลายบนแผ่นดินจะต้องดื่มเหล้านี้

9ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะป่าวประกาศตลอดไป

        จะถวายสดุดีแด่พระเจ้าแห่งยาโคบ

10พระเจ้าตรัสว่า “เราจะหักพลังของคนชั่วร้าย

        และจะเสริมพลังของผู้ชอบธรรม”

 

75 a เนื้อหาของเพลงสดุดีบทนี้แบ่งได้ดังนี้ ข้อ 1 เป็นคำอธิษฐานภาวนาเกริ่นถึงพระราชกิจของพระเจ้า ข้อ 2-5 เป็นพระราชกิจของพระเจ้าต่อคนชั่ว ทรงประกาศว่าจะทรงพิพากษาลงโทษเขา ข้อ 6-8 บรรยายการพิพากษามนุษย์ทุกคนของพระองค์ ข้อ 9-10 ผู้นิพนธ์แสดงความยินดีในการพิพากษาดังกล่าว

b "เรียกขานพระนาม" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "พระนามพระองค์อยู่ใกล้"

c "อย่ายกหางตนเอง" แปลตามตัวอักษรว่า "อย่ายกเขาของตน" "เขา(สัตว์)" เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ (เทียบ สดด 18:2 เชิงอรรถ d)

d "ความยิ่งใหญ่" สำนวนแปลโบราณบางฉบับอ่านว่า "ภูเขา" ถ้าเช่นนั้นความหมายของข้อนี้คือพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาแต่เพียงโมอับ เอโดมหรือฟีลิสเตียเท่านั้น แต่จะทรงพิพากษามนุษย์ทั่วโลก (ดู ศคย 2:1)

e e ภาพพจน์เรื่อง "ถ้วย" (ดู สดด 11:6 เชิงอรรถ d) มาจากความคิดของประกาศกเยเรมีย์ (ยรม 25:15; 48:26; 49:12; 51:7; ดู อสย 51:17 เชิงอรรถ h; อสค 23:31; วว 14:10 ด้วย)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก