"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 81

สำหรับเทศกาลอยู่เพิงa

เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงฉลองการเก็บเกี่ยวของชาวอิสราเอล ซึ่งรู้จักกันในนาม “ฉลองเทศกาลอยู่เพิง” งานฉลองนี้เป็นการแสดงความยินดีขอบพระคุณพระเจ้า ซึ่งทำกันในวันเพ็ญเดือนกันยายน เมื่อเขาเก็บเกี่ยวพืชผลเสร็จ ผู้มาชุมนุมกันในพระวิหารได้ยินประกาศกประจำพระวิหารประกาศพระดำรัสของพระเจ้าให้ทุกคนฟังว่า พระเจ้าเคยทรงช่วยประชากรของพระองค์ออกมาจากอียิปต์ (ข้อ 6-8) และทรงบัญชาให้เขาเชื่อฟังพระองค์อย่างไร (ข้อ 8-10) การไม่ยอมเชื่อฟังจะทำให้ประชากรได้รับโทษ (ข้อ 11-12) แต่ถ้าเขาเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้าจะทรงปกป้องเขาและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินของเขา (ข้อ 13-16) พระพรต่างๆ ที่เราคริสตชนได้รับจากพระเจ้าผ่านทางพระคริสตเจ้า เชิญชวนเราให้เชื่อฟังพระวาจาของพระองค์อย่างสมบูรณ์ พิธีบูชาขอบพระคุณแต่ละครั้งเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆ ที่เราได้รับ และเป็นการรื้อฟื้นความตั้งใจว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าตลอดไป

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง...ของกาธ เพลงสดุดีของ อาสาฟ

1จงขับร้องด้วยความยินดีถวายพระเจ้าผู้ทรงเป็นพละกำลังของเรา

        จงโห่ร้องถวายชัยแด่พระเจ้าแห่งยาโคบ

2จงเริ่มบรรเลงดนตรี ตีรำมะนาเถิด

        จงดีดพิณใหญ่น้อยอย่างไพเราะ

3จงเป่าแตรในวันต้นเดือน

        และในวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นวันฉลองของเราb

4เพราะอิสราเอลมีข้อกำหนดเช่นนี้

        ตามที่พระเจ้าแห่งยาโคบทรงบัญชาไว้

5เป็นพระกฤษฎีกาที่ทรงกำหนดไว้แก่โยเซฟ

        เมื่อพระองค์เสด็จมาสู้รบกับแผ่นดินอียิปต์

ข้าพเจ้าcได้ยินเสียงที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน กล่าวว่า

6“เราให้บ่าของเขาเป็นอิสระจากภาระหนักที่แบกอยู่

        ให้มือของเขาวางกระจาดลงd

7ท่านเรียกเราในยามทุกข์ร้อน เราก็ได้ช่วยท่าน

        เราตอบท่านด้วยเสียงฟ้าร้องจากที่ซ่อนของเราe

เราทดสอบท่านที่บ่อน้ำแห่งเมรีบาห์”

                                                               (พักครู่หนึ่ง)

8ประชากรของเราเอ๋ย จงฟังเถิด เมื่อเราเตือนท่าน

        อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเราสักครั้งเถิด

9จงอย่านับถือพระอื่นที่ไม่รู้จัก

        อย่ากราบไหว้พระต่างด้าว

10เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน

        ผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์

จงเพียงแต่อ้าปาก แล้วเราจะเลี้ยงท่านให้อิ่ม

11แต่ประชากรของเรากลับไม่ฟังเสียงของเรา

        อิสราเอลไม่ยอมเชื่อฟังเราเลย

12เราจึงปล่อยให้จิตใจของเขาดื้อรั้นต่อไป

        ให้เขาทำตามแผนการของตน

13ถ้าประชากรของเราเพียงแต่จะฟังเราบ้าง

        ถ้าอิสราเอลเพียงแต่จะยอมเดินตามทางของเรา

14เราคงจะปราบศัตรูของเขาโดยฉับพลัน

        คงจะใช้มือของเราต่อสู้กับคู่อริของเขา

15ผู้ที่เกลียดชังพระยาห์เวห์คงจะยอมจำนนต่ออิสราเอล

        ชะตากรรมของคนเหล่านั้นคงถูกกำหนดไว้ตลอดไป

16เราคงจะเลี้ยงดูอิสราเอลfด้วยข้าวสาลีที่ดีเลิศ

        คงจะให้เขากินน้ำผึ้งจากหินผาจนอิ่ม

 

81 a ข้อ 1-5 เป็นอารัมภบทปูทางไว้สำหรับพระดำรัสที่พระเจ้าจะทรงประกาศต่อไปตามลีลาการเขียนของ ฉธบ (เทียบ สดด 50 และ 95) * เทศกาลอยู่เพิง (ดู อพย 23:14 เชิงอรรถ d) ระลึกถึงระยะเวลาที่ชาวอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดาร และได้รับธรรมบัญญัติที่ภูเขาซีนาย เทศกาลนี้เป็นงานฉลองใหญ่ยิ่งที่สุดในรอบปี

b ชาวอิสราเอลถือว่าวันขึ้นหนึ่งค่ำของทุกเดือนเป็นวันฉลอง (2 พกษ 4:23; อสย 1:13; ฮชย 2:13; อมส 8:5) วันขึ้นหนึ่งค่ำของเดือนที่ 7 ยังเป็นวันปีใหม่ของชาวยิวด้วย (ลนต 23:24; กดว 29:1) วันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนที่ 7 นี้เป็นวันเริ่มฉลองเทศกาลอยู่เพิง (ลนต 23:34; กดว 29:12)

c “ข้าพเจ้า” ในที่นี้เป็นผู้แทนประชากรอิสราเอลทั้งหมดที่มาชุมนุมกัน ซึ่งจะต้องฟังเสียงของพระเจ้า (ดู ข้อ 8, 11, 13)

d “ภาระที่แบก” และ “กระจาด” เป็นการกล่าวพาดพิงถึงการเกณฑ์แรงงานในอียิปต์ซึ่งชาวอิสราเอลถูกบังคับให้ทำ

e “เสียงฟ้าร้องจากที่ซ่อนของเรา” หมายถึงปรากฏการณ์ที่ภูเขาซีนาย เมื่อพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ในเพลิง ลมพายุและเสียงฟ้าร้อง

f “เราคงจะเลี้ยงดูอิสราเอล” แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า “พระองค์คงจะทรงเลี้ยงดูเขา” ในทำนองเดียวกัน ข้อความในบรรทัดต่อไป “คงจะให้เขาได้กิน” แปลตามตัวอักษรว่า “คงจะให้ท่านได้กิน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก