"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 82

พระยาห์เวห์ทรงพิพากษาผู้ปกครองนานาชาติa

สดด บทนี้มีลักษณะเป็นคำเตือนของประกาศกคล้ายกับ สดด 58 ผู้ประพันธ์มองพระเจ้าของคนต่างชาติว่าเป็นเสมือน “เทพเจ้า” ชั้นสอง ซึ่งพระเจ้าทรงมอบภารกิจให้ดูแลชนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล (เทียบ ฉธบ 32:8-9) บัดนี้ พระเจ้าทรงตำหนิบรรดาเทพเจ้าเหล่านี้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่การให้ความยุติธรรม โดยเฉพาะแก่คนยากจนและคนอ่อนแอ พระเจ้าจึงทรงถอดให้พ้นจากการมีศักดิ์ศรีเป็น “เทพเจ้า” (ซึ่งเป็นอมตะ) กลับมีสภาพเหมือนมนุษย์ที่จำต้องตาย สดด บทนี้เป็นคำตักเตือนที่ดีสำหรับผู้มีอำนาจปกครอง เขาต้องจดจำไว้เสมอว่าอำนาจนี้มาจากพระเจ้าและต้องใช้มันตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงวางไว้ ซึ่งหมายถึงอำนาจทั้งทางบ้านเมืองและในพระศาสนจักร

เพลงสดุดี ของอาสาฟ

1พระเจ้าทรงยืนขึ้นในที่ประชุมของพระองค์

        ทรงพิพากษาตัดสินบรรดาเทพเจ้า

2“ท่านทั้งหลายจะพิพากษาตัดสินอย่างอยุติธรรม

        และเข้าข้างคนชั่วร้ายไปอีกนานสักเพียงใด”b

3จงให้ความยุติธรรมแก่ผู้อ่อนแอและลูกกำพร้า

        จงปกป้องคนยากจนและผู้ถูกข่มเหงเถิด

4จงช่วยผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน

        จงช่วยเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย

5คนเหล่านี้ไม่รู้ ไม่ยอมเข้าใจ เขาเดินในความมืด

        รากฐานทั้งหมดของแผ่นดินก็สั่นสะเทือน

6เราพูดว่า “ท่านทั้งหลายเป็นเทพเจ้า

        ทุกท่านเป็นบุตรของพระผู้สูงสุด”c

7ถึงกระนั้นท่านก็จะต้องตายเหมือนมนุษย์

        ทุกท่านจะต้องล้มลงเหมือนผู้ทรงอำนาจทั้งหลาย

8ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงลุกขึ้นเถิด ขอพระองค์ทรงพิพากษาตัดสินโลก

        เพราะนานาชาติทั้งมวลล้วนเป็นของพระองค์

82 a เพลงสดุดีบทนี้เตือนผู้ทรงอำนาจปกครองและผู้พิพากษาอยุติธรรมให้ระวังว่า พระเจ้าจะทรงพิพากษาเขาในไม่ช้า (ข้อ1, 5, 8)

b สำนวนนี้คล้ายกับการพิจารณาคดีที่บรรดาประกาศกชอบใช้ (อสย 1:17ฯ; ยรม 5:28; 21:12; 23:3; อสค 22:27; 29; มคา 3:1-11; ศคย 7:9-10; ดู โยบ 29:12; สภษ 18:5; 24:11-12)

c ผู้ทรงอำนาจปกครองและผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็น “บุตรของพระผู้สูงสุด” นับเป็นสมาชิกในราชสำนักของพระเจ้าในสวรรค์ (ดู โยบ 1:6 เชิงอรรถ f)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก