"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 85

คำอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมa

ประชากรอิสราเอลใช้เพลงสดุดีประเภท “คำอ้อนวอนส่วนรวม” บทนี้ทูลพระเจ้าให้ทรงระลึกถึงความโปรดปรานที่พระองค์เคยประทานแก่เขา รวมทั้งการอภัยความผิดที่เขาได้ทำในอดีต จากประสบการณ์นี้เขาอธิษฐานภาวนาด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทรงพิโรธเขาในขณะนี้ แต่จะทรงช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของ สดด บทนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาหลังกลับจากเนรเทศที่กรุงบาบิโลน เมื่อประชาชนต้องดิ้นรนในการสร้างชาติขึ้นใหม่ การคิดคำนึงถึงพระราชกิจของพระเจ้าในอดีตเท่านั้น ให้กำลังใจแก่ชาวอิสราเอลที่หวังว่าเขาจะพบความยุติธรรมและสันติภาพในอนาคต การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าทำให้ความหวังดังกล่าวเป็นจริง ถึงกระนั้น คริสตชนแต่ละสมัยจะต้องออกแรง เพื่อให้อุดมการณ์นี้สำเร็จโดยสมบูรณ์ในโลกใหม่ นี่จึงเป็นพันธกิจของพระศาสนจักรและของคริสตชนแต่ละคน

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงพระกรุณาต่อแผ่นดินของพระองค์

        พระองค์ทรงนำยาโคบที่เป็นเชลยกลับคืนมา

2ทรงอภัยความผิดแห่งประชากรของพระองค์

        และทรงลบล้างบาปทั้งมวลของเขา

                                                               (พักครู่หนึ่ง)

3พระองค์ทรงระงับพระพิโรธทั้งหมด

        และทรงถอนความโกรธร้อนแรงของพระองค์

4ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น

        โปรดนำข้าพเจ้าทั้งหลายกลับสู่สภาพเดิม

โปรดทรงระงับพระพิโรธที่ทรงมีต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด

5พระองค์จะกริ้วข้าพเจ้าทั้งหลายไปตลอดกาลหรือ

        จะทรงเก็บพระพิโรธไว้ตลอดทุกยุคทุกสมัยหรือ

6พระองค์จะไม่ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอีก

        เพื่อให้ประชากรของพระองค์ร่วมยินดีในพระองค์หรือ

7ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

        และช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นด้วยเถิด

8ข้าพเจ้ากำลังฟังอยู่ว่าพระองค์จะตรัสอะไร

        พระยาห์เวห์จะทรงประกาศสันติภาพแก่ประชากรของพระองค์

        และแก่ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

ขอเพียงอย่าให้เขาทำสิ่งโง่เขลาอีก

9ถูกแล้ว ความรอดพ้นอยู่ใกล้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์

        พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์จะอยู่ในแผ่นดินของเราb

10ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกัน

        ความเที่ยงธรรมและสันติจะสวมกอดกันc

11ความซื่อสัตย์จะปรากฏขึ้นจากแผ่นดิน

        ความเที่ยงธรรมจะเยี่ยมหน้าจากสวรรค์

12ใช่แล้ว พระยาห์เวห์จะประทานฝนเป็นพระพร

        และแผ่นดินของเราก็จะให้ผลเก็บเกี่ยวมากมาย

13ความเที่ยงธรรมจะเดินนำหน้าพระองค์

        เบิกทางให้ทรงพระดำเนินd

 

85 a เพลงสดุดีบทนี้สัญญากับผู้ที่เพิ่งกลับจากการเนรเทศว่า พระเจ้าจะประทานสันติภาพแห่งยุคพระเมสสิยาห์ให้ตามที่ประกาศกอิสยาห์และเศคาริยาห์ได้กล่าวไว้ล่วงหน้า

b พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์ (อพย 24:16 เชิงอรรถ f) ซึ่งได้ออกไปจากพระวิหารและนครศักดิ์สิทธิ์ จะกลับมาสู่พระวิหารที่บูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง (อสค 43:2; ฮกก 2:9)

c ความรักมั่นคง ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรมและสันติภาพ เป็นคุณลักษณะของพระเจ้า ผู้ประพันธ์กล่าวถึงคุณลักษณะเหล่านี้ประหนึ่งว่าเป็นบุคคลที่จะนำพระอาณาจักรของพระเจ้ามาสู่แผ่นดินและจิตใจของมนุษย์

d “เบิกทางให้ทรงพระดำเนิน” แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า “วางรอยเท้าของพระองค์บนทาง”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก