"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 87

ภูเขาศิโยน มาตุภูมิแห่งนานาชาติa

สดด บทนี้เป็นหนึ่งใน “เพลงศิโยน” ซึ่งผู้แสวงบุญชาวอิสราเอลจากส่วนต่างๆ ของโลกขับร้องเมื่อเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม เพลงนี้คงแต่งขึ้นหลังกลับจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวยิวจำนวนไม่น้อยแยกย้ายกันไปพำนักอยู่ในดินแดนต่างๆ นอกแผ่นดินปาเลสไตน์ ชาวยิว “โพ้นทะเล” เหล่านี้ยังคงถือว่า “ศิโยน” เป็นเสมือน “มารดา” แท้ที่ให้กำเนิดตน สดด บทนี้ยังอาจสะท้อนความคิด “สากล” ที่พบได้ในหนังสือหลายเล่มของพันธสัญญาเดิม (คือความคิดที่ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและดูแลสากลโลกรวมทั้งมนุษย์ทุกคน ไม่เพียงแต่ทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้น เทียบ อสย 2:1-3) ในพันธสัญญาใหม่ พระศาสนจักรคือ “ศิโยน” ใหม่ที่คริสตชนจากทั่วโลกจะพบว่าเป็นมารดาและที่พำนักแท้จริงของตน

เพลงสดุดี ของลูกหลานโคราห์ บทเพลง

1-2พระยาห์เวห์ทรงวางรากฐานของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์

        พระองค์จึงทรงรักประตูนครศิโยน

ยิ่งกว่าที่พำนักใดๆ ของยาโคบ

3นครของพระเจ้าเอ๋ย

        จงฟังพระดำรัสของพระองค์ถึงเกียรติยศของเจ้าb

                                                               (พักครู่หนึ่ง)

4เรานับราหับและบาบิโลน

        อยู่ในบรรดาผู้ที่รู้จักเรา

จงดูไทระ ฟีลิสเตีย เอธิโอเปียซิ

        คนนี้เกิดที่นั่น

5จะมีผู้กล่าวถึงศิโยนว่า

        “ทุกคนเกิดที่นั่นc

พระผู้สูงสุดทรงตั้งนครนี้ไว้สำหรับพระองค์”

6พระยาห์เวห์ทรงบันทึกในบัญชีรายชื่อประชากรทั้งหลายdว่า

        “คนนี้เกิดที่นั่น”

                                                               (พักครู่หนึ่ง)

7คนทั้งหลายจะเต้นรำและขับร้องว่า

        “รากเหง้าทั้งหมดของเราอยู่ในเจ้า”e

 

87 a ศิโยน นครศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า (2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ f) จะเป็นนครหลวงศักดิ์สิทธิ์และมาตุภูมิของนานาชาติ ชาติเพื่อนบ้านทั้งหลายของอิสราเอล เช่น อียิปต์ (“ราหับ”) เอธิโอเปีย แคว้นซีเรียในปาเลสไตน์ และเมโสโปเตเมีย ได้รับเรียกมาให้รับรู้พระเจ้าเที่ยงแท้และกลับใจมาหาพระองค์ นี่คือพระประสงค์ของพระยาห์เวห์ที่ทรงแสดงให้เห็นในพระดำรัส (ข้อ 4-5) เพลงสดุดีบทนี้ได้ความคิดมาจากประกาศกอิสยาห์และเศคาริยาห์ ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวไว้แล้วว่าศิโยนนั้นเป็นเหมือนมารดา เป็นภรรยาที่มีบุตรมากมายจากพระยาห์เวห์ เป็นการกล่าวพาดพิงถึงพระศาสนจักรที่จะมาในภายหลัง

b "พระดำรัส...เกียรติยศของเจ้า" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "สิ่งมีเกียรติถูกกล่าวถึงเจ้า"

c "ทุกคน" หมายถึงคนต่างชาติ ไม่ว่าเกิดที่ใด จะถูกรับเข้าเป็นบุตรบุญธรรมของนครศิโยนซึ่งจะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแท้จริงของเขา

d "บัญชีรายชื่อประชากรทั้งหลาย" หมายถึงทะเบียนพลเมืองใน อสย 4:3; อสค 13:9 ไม่ใช่หนังสือรายชื่อของผู้ที่จะรอดพ้นหรือไม่ (เทียบ สดด 69:28) คนต่างชาติก็นับว่าเป็นพลเมืองของนครศิโยนด้วย

e "รากเหง้าทั้งหมดของเราอยู่ในเจ้า" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ตาน้ำทั้งหมดของข้าพเจ้าอยู่ในเจ้า"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก