"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 92

บทเพลงของผู้ชอบธรรมa

ในบทเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณบทนี้ ผู้ประพันธ์แสดงความยินดีที่ได้สัมผัสกับความรัก และความเอาพระทัยใส่ดูแลของพระเจ้า แต่ก็ยังมีบทสอนด้วยว่าผู้ชอบธรรมเท่านั้นจะได้รับความยินดีแท้จริงและความสำเร็จจีรังยั่งยืน คนชั่วอาจดูเหมือนว่าประสบความรุ่งเรือง แต่เขาถูกกำหนดไว้ให้พินาศ (เทียบ สดด 1) คริสตชนได้รับพระพรจากพระเจ้ามากกว่าผู้ประพันธ์เพลงสดุดี เราจึงต้องรู้บุญคุณและสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อประกอบศาสนพิธี

เพลงสดุดี บทเพลง สำหรับวันสับบาโต

1เป็นการดีที่จะสรรเสริญพระยาห์เวห์

        ข้าแต่พระผู้สูงสุด เป็นการดีที่จะบรรเลงดนตรีถวายแด่พระนามพระองค์

2เป็นการดีที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า

        และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในยามค่ำคืน

3โดยบรรเลงเพลงด้วยพิณสิบสายและพิณเล็ก

        เคล้าเสียงประสานของพิณใหญ่

4ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชกิจของพระองค์นำความยินดีมาให้ข้าพเจ้า

        เมื่อได้ชมผลงานจากฝีพระหัตถ์พระองค์ ข้าพเจ้าก็โห่ร้องด้วยความยินดี

5ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผลงานของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่นัก

        ความคิดของพระองค์ช่างลึกซึ้งยิ่ง

6คนโง่เขลาย่อมไม่ตระหนักในเรื่องนี้

        และคนเบาปัญญาก็ย่อมไม่เข้าใจ

7คนชั่วร้ายอาจงอกงามเหมือนต้นหญ้า

        และผู้ทำชั่วทุกคนอาจเจริญรุ่งเรือง

แต่เขาทั้งหลายจะถูกทำลายตลอดไป

8ส่วนพระองค์นั้น ข้าแต่พระยาห์เวห์

        ทรงเป็นพระผู้สูงสุดตลอดไป

9ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศัตรูของพระองค์b ศัตรูของพระองค์จะต้องพินาศ

        และผู้ทำชั่วทุกคนจะต้องกระจัดกระจาย

10พระองค์ประทานพลังดังกระทิงป่าแก่ข้าพเจ้า

        ทรงเจิมข้าพเจ้าcด้วยน้ำมันสดใหม่

11ดวงตาของข้าพเจ้าดูถูกศัตรูของข้าพเจ้า

        หูของข้าพเจ้าได้ยินแผนชั่วร้ายของผู้ลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพเจ้าd

12ผู้ชอบธรรมจะเจริญงอกงามดั่งต้นอินทผลัม

        จะเติบโตประดุจสนสีดาร์แห่งเลบานอน

13ปลูกไว้ในบ้านของพระยาห์เวห์

        เขาจึงเจริญงอกงามในท้องพระโรงของพระเจ้าของเรา

14แม้ในวัยชรา เขาก็จะยังออกผล

        เขายังจะแข็งแรงและเขียวสดอยู่

15เพื่อประกาศว่าพระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรม

        พระองค์ทรงเป็นหลักศิลาของข้าพเจ้า

ไม่ทรงมีความอธรรมแต่ประการใด

 

92 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสอนใจที่ยืนยันคำสอนดั้งเดิมของผู้มีปรีชาที่ว่า ผู้ชอบธรรมจะมีความสุข ส่วนคนอธรรมจะต้องพินาศ (เทียบ สดด 37 และ 49)

b “ศัตรูของพระองค์” แปลตามตัวอักษรว่า “เพราะว่านี่แน่ะ ศัตรูของพระองค์”

c “ทรงเจิม” แปลเป็นบุรุษที่สามตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคและอาราเมอิก ในภาษาฮีบรูกริยาอยู่ในบุรุษที่หนึ่ง

d ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก