"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 96

พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์และทรงเป็นผู้พิพากษาa

        สดด บทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลอีกบทหนึ่ง ผู้ประพันธ์เชิญชวนให้มวลมนุษย์สรรเสริญพระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ ว่าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็จริง แต่พระอาณาจักรนี้ยังไม่สมบูรณ์ พันธสัญญาใหม่ใช้ข้อสุดท้ายของเพลงสดุดีบทนี้ประกาศว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอีก “เพื่อทรงพิพากษาโลกด้วยความยุติธรรม” (กจ 17:31) ในเวลานั้นเท่านั้นพระอาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้น ในเวลานี้เราคริสตชนจึงต้องอธิษฐานภาวนาต่อไปดังที่พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ว่า “พระอาณาจักรจงมาถึง”

1จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์เถิด

        จงร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์จากทั่วแผ่นดิน

2จงร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ จงถวายพระพรแด่พระนามพระองค์เถิด

        จงประกาศทุกวันว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น

3จงเล่าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แก่นานาชาติ

        จงประกาศกิจการน่าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ

4พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญอย่างยิ่ง

        ทรงน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเทพเจ้าใดๆ

5เพราะเทพเจ้าทั้งปวงแห่งประชาชาติทั้งหลายล้วนเป็นความว่างเปล่าb

        แต่พระยาห์เวห์ทรงสร้างท้องฟ้า

6ความสง่างามและความรุ่งเรืองอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์

        พระอานุภาพและความงดงามอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

7ครอบครัวประชาชาติทั้งหลาย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด

        จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพของพระองค์

8จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามพระยาห์เวห์เถิดc

        จงนำของถวายและจงเข้ามาในท้องพระโรงของพระองค์

9จงกราบนมัสการพระยาห์เวห์เมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์

        มนุษย์ทั่วแผ่นดินจงตัวสั่นเฉพาะพระพักตร์พระองค์เถิด

10จงกล่าวแก่นานาชาติว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครอง

        พระองค์ทรงตั้งโลกไว้อย่างมั่นคง จะคลอนแคลนมิได้

พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรม”

11สวรรค์จงยินดี แผ่นดินจงเปรมปรีดิ์

        ทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลจงส่งเสียงครึกโครมดังฟ้าคะนองเถิด

12ทุ่งนาและทุกสิ่งที่อยู่ในทุ่งนาจงร่าเริง

        ต้นไม้ทั้งหลายในป่าจงโห่ร้องด้วยความยินดี

13เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์กำลังเสด็จมา

        พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงพิพากษาแผ่นดิน

พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม

        และจะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์

 

96 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า อาจรวมบทประพันธ์ 2 บทเข้าไว้ด้วยกัน บทหนึ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ อีกบทหนึ่งถวายเกียรติที่พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาโลก เนื้อหาได้มาจากบทสดุดีอื่นๆ หลายบท และจากประกาศกอิสยาห์ * 1 พศด 16:23-33 มีเนื้อหาคล้ายกัน แต่ลำดับความคิดสลับกันบ้าง

b “ความว่างเปล่า” ในภาษาฮีบรูมีการเล่นคำระหว่าง “เทพเจ้า” (เอโลฮิม) กับ “ความว่างเปล่า” (เอลีลิม) การเล่นคำเช่นนี้ยังพบได้บ่อยๆ ในภาคที่สองของหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 40:18ฯ เทียบ 1 คร 8:4) * ต้นฉบับภาษากรีกแปลคำ “เอลีลิม” นี้ว่า “ปีศาจ”

c ข้อความในข้อ 7-8ก นี้คัดมาจาก สดด 29:1-2 โดยเชิญชวนมนุษย์ทั่วโลกให้ถวายเกียรติแด่พระยาห์เวห์ (เทียบ สดด 47:9; 14:17)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก