"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 97

พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองa

        สดด บทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์บทที่สามในหกบท ผู้ประพันธ์บรรยายการที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่มนุษย์โดยใช้ภาพพจน์ตามธรรมประเพณี เช่น เมฆ ไฟ ฟ้าแลบ ปรากฏการณ์เช่นนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับของพระเจ้าอีกด้วย ผู้ประพันธ์กล่าวถึงเทพเจ้าที่ชนชาติต่างๆ เคารพนับถือว่า เป็นผู้รับใช้พระองค์เช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์บทอื่นๆ ทำให้ชนชาติเหล่านั้นต้องรู้สึกอับอาย ชาวอิสราเอลยินดีเพราะพระเจ้าของเขาทรงยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งปวง เราคริสตชนอาจเข้าถึงพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และทรงมหิทธานุภาพนี้ได้ โดยทางพระคริสตเจ้าซึ่งทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา

1พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ แผ่นดินจงเปรมปรีดิ์

        เกาะทั้งหลายจงยินดีเถิด

2เมฆและความมืดห้อมล้อมพระองค์

        ความยุติธรรมและกฎเกณฑ์เป็นรากฐานแห่งพระบัลลังก์ของพระองค์

3ไฟเดินนำหน้าพระองค์

        เผาผลาญศัตรูของพระองค์รอบด้าน

4สายฟ้าแลบของพระองค์ส่องโลกให้สว่าง

        แผ่นดินแลเห็นและสั่นสะเทือน

5ภูเขาละลายคล้ายขี้ผึ้งเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์b

        เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินทั้งมวล

6ฟ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์

        บรรดาประชาชาติแลเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

7ทุกคนที่กราบนมัสการรูปเคารพ

        และผู้ที่ภูมิใจในความว่างเปล่า จงได้รับความอับอาย

เทพเจ้าทั้งหลายจงกราบนมัสการพระยาห์เวห์เถิด

8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศิโยนได้ยินและมีความยินดี

        เหล่าธิดาแห่งยูดาห์cก็เปรมปรีดิ์ เพราะการพิพากษาของพระองค์

9ถูกต้องแล้ว พระองค์คือพระยาห์เวห์

        ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเหนือแผ่นดินทั้งมวล

ทรงสูงส่งล้นพ้นเหนือเทพเจ้าทั้งหลาย

10ท่านทั้งหลายที่รักพระยาห์เวห์ จงเกลียดชังความชั่วd

        พระองค์ทรงพิทักษ์รักษาชีวิตของผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

ทรงช่วยเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย

11ความสว่างปรากฏขึ้นeแก่ผู้ชอบธรรม

        ความยินดีเกิดขึ้นแก่ผู้มีใจซื่อตรง

12ผู้ชอบธรรมทั้งหลาย จงยินดีในพระยาห์เวห์เถิด

        จงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

97 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า กล่าวพาดพิงถึงกล่าวพาดพิงถึงอันตวิทยา คือการพิพากษาของพระเจ้าในวาระสุดท้าย มีข้อความหลายตอนชวนให้คิดถึงเพลงสดุดีบทอื่นๆ ด้วย

b “เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์” บางคนละวลีนี้เพราะคิดว่าเป็นการคัดลอกซ้ำกับบรรทัดต่อไป

c “ธิดาแห่งยูดาห์” หมายถึงหัวเมืองต่างๆ ในแคว้นยูดาห์ ในทำนองเดียวกัน “ศิโยน” หมายถึงชาวกรุงเยรูซาเล็ม

d “ท่านทั้งหลายที่รักพระยาห์เวห์ จงเกลียดชังความชั่ว” บางคนแปลโดยคาดคะเนตามสำนวนแปลโบราณบางฉบับว่า “พระยาห์เวห์ทรงรักผู้ที่เกลียดความชั่ว”

e “ปรากฏขึ้น” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ถูกหว่าน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก